Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Henriksdal

Området sträcker sig mellan Henrikdals trafikplats och Finnboda park. Nu utreds möjligheterna att bygga upp till 1 900 bostäder, kontor och handel, som en del av Nacka stad. Hänsyn ska tas till natur- och kulturvärden vid utbyggnaden.

Profilbild saknas

Anine Rondén

Projektledare

Helena Fältén

Helena Fältén

Exploateringsingenjör

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Efter samrådet om förslaget till detaljplaneprogram för Henriksdalsområdet fick kommunen en mängd synpunkter och förbättringsförslag. Varmt tack till alla som lämnat synpunkter och som kom och pratade med oss under Öppet hus!
 • Synpunkterna har lett till en omfattande omarbetning av programförslaget.

Samråd om förslaget till detaljplaneprogram hölls 7 februari-17 mars 2017, efter beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) i november 2016. Öppet hus om programförslaget hölls i Nacka stadshus vid två tillfällen. Kommunens tjänstemän var på plats för att svara på frågor och berätta om programmet samt ta del av besökarnas synpunkter.

Samrådsförslaget finns att läsa under STATUS OCH HANDLINGAR till höger. Beslut om det nya förslaget

I 3D-kartan finns gott om information om Henriksdal och om programförslaget. Där kommer du också att kunna se de synpunkter som skrivits in direkt i kartan.

Övrigt aktuellt i Henriksdal

Henriksdals station kommer att vara tillfällig slutstation för Saltsjöbanan medan Slussen byggs om. Mellan Slussen och Henriksdal går då särskilda ersättningsbussar. Läs mer om landstingets trafikförvaltnings (SL) arbete med Saltsjöbanan och om Projekt Slussen.

Eftersom Henriksdals avloppsreningsverk ska byggas ut, utreds vilket skyddsavstånd som kommer att behövas mellan avloppsreningsverket och de planerade bostäderna. Läs mer om avloppsreningsverket.

programförslaget

Nacka växer och Henriksdal blir en del av Nacka stad på västra Sicklaön, längs den nya tunnelbanans sträckning. Därför har ett planprogram tagits fram för Henriksdalsområdet.

Enligt programförslaget kan området förtätas med nya bostäder och lokaler för handel, kontor och fritid. Planprogrammet innebär även nya förskolor och förändring av befintligt skolområde.

Tre övergripande mål har definierats för Henriksdalsområdet:

 • En sammanhängande stadsmiljö som en naturlig del av Nacka stad
 • En stadsutveckling som bygger vidare på områdets värden, till exempel vackra utblickspunkter
 • En trygg, tillgänglig och levande stadsdel.

För att uppnå målen utgår programförslaget från tre strategier:

 • Förstärk sambanden och målpunkter
 • Förtätning
 • Förnyelse

Programförslaget utgår från översiktsplanen, visionen för Nacka stad ”Nära och nyskapande”, stadsbyggnadsstrategin Fundamenta och andra strategiska styrdokument.

Henriksdal ligger på västra Sicklaön och gränsar till Stockholm stad. Programområdet avgränsas av Henriksdals reningsverk i väster, Saltsjökvarn i norr, Finnboda i öster och Värmdöleden i söder.
Kommunens bedömning är att programförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan

Vad är ett planprogram?

Ett planprogram är vägledande i framtida stadsutveckling och är inte juridiskt bindande. När ett planprogram är antaget så fortsätter arbetet genom detaljplaner i olika etapper och delområden.

Samråd

Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden har nu beslutat att sända programförslaget på samråd till berörda remissinstanser och sakägare. Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till planprogram, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget. Det är sedan kommunstyrelsen som antar programmet.

Under 2014 använde kommunen för första gången en metod för 3D- visualisering i dialogen med medborgarna. 151 kommentarer lämnades i vår 3D-karta över Henriksdal. Tack för alla värdefulla idéer och synpunkter!

Barn och ungas perspektiv och behov är viktiga att fånga upp och tillgodose i kommunal planering och under programarbetet har vi därför fört dialog med barn och unga i Henriksdal.

Så tycker barnen i Vilans förskola

I oktober fick barn i årskurs 3-6 på Vilans skola prata med några av kommunens planarkitekter om vad de tycker om Henriksdal och området kring skolan.  

Barnen i Vilans skola tycker att Henriksdal är fint, men att vissa platser kan vara otrygga när det är mörkt och otäcka personer rör sig i området. De önskar att det fanns mer att göra i området med fler lekplatser, affärer, restauranger och aktivitetshus.

- Jag tycker att Henriksdal är ett stort område med många hus och bra parker för barn i min ålder och de mindre. Det kan förbättras men hur vet jag inte.

- Jag tycker det är fint och OK lekplatser. Det är stort och fritidsgården Glada-Henkan är superbra.

Bättre för äldre barn Skolgården uppskattas av barnen, men kan förbättras och framför allt anpassas till äldre barn. Det borde också finnas en skolgård till skolans nyaste byggnad, där årskurs 4-6 har sina klassrum. Klätterställning och klättervägg skulle vara bra. Vägen till skolan tycker de flesta är trygg, förutom ibland när det är mörkt. Därför vill barnen ha bättre belysning i området.

Planprogrammet I Henriksdal pågår arbete med att ta fram ett planprogram. Samråd för programförslaget är tänkt att hållas under vintern-våren 2016. Flera medborgardialoger har hållits, bland annat med hjälp av en interaktiv 3D-modell, med ungdomar på fritidsgården Glada Henkan och under Henkan-karnevalen.

Så tyckte Barn och unga i Glada Henkan

I juni 2015, under årets Henkanfestival vid fritidsgården Glada Henkan, intervjuade vi barn och unga om hur det är att bo och leva i Henriksdal, och hur de skulle vilja påverka utvecklingen. Tack alla som svarade! Era svar och idéer kommer till nytta i den fortsatta planeringen - läs här om resultatet.

3D-dialogen i Henriksdal 2013-14

År 2013-2014 kunde Henriksdalsborna bidra med idéer och synpunkter i en 3D-dialog om den kommande utvecklingen. Totalt 151 kommentarer lämnades i 3D-kartan och de är ett mycket värdefullt underlag i det fortsatta programarbetet.

Kartan öppnas i applikationen Cityplanner. Det kan ta någon minut att ladda kartan. Observera att du måste ha senaste versionen av Java installerat på din dator för att kunna använda verktyget. Ladda ner Java här. Här är 3D-kartan från 2013-14.

Så här fungerar verktyget

 • Klicka på infopunkterna för att läsa om olika platser i området.

 • Du kan se andras idéer genom att klicka "se andras idéer".

 • Du kan däremot inte längre lämna nya synpunkter här ("ge oss din idé").

 • Du kan zooma ut och in, vrida och luta vyn med mera med hjälp av navigeringsverktyget till höger i kartan.

 • Du kan även flyga direkt till vissa platser med hjälp av vypunkterna till vänster.

Synpunkter under samrådet 2017!

Efter dialogen 2013-2014 har ett förslag till planprogram tagits fram för Henriksdalsområdet. Till den 17 mars 2017 pågick samråd om planförslaget och då kunde synpunkter lämnas i den nya 3D-modellen!

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

 • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.