Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Stadsgata kantad av höga hus

Henriksdal

Området sträcker sig mellan Henrikdals trafikplats och Finnboda park. Nu utreds möjligheterna att bygga upp till 1 900 bostäder, kontor och handel, som en del av Nacka stad. Hänsyn ska tas till natur- och kulturvärden vid utbyggnaden.

Profilbild saknas

Anna Bäcklund

Projektchef

08-718 83 24

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Planförslaget för Henriksdalsbacken var ute för samråd under tiden 4 februari 2022 - 17 mars 2022. Tack för alla synpunkter!
 • Nu sammanställs de inkomna synpunkterna och planförslaget bearbetas inför att det ställs ut för granskning. I samband med granskningen kommer samrådsredogörelsen, där kommunen bemöter de inkomna synpunkterna, att publiceras på den här sidan.
 • Den första markanvisningen i Henriksdal, för området Henriksdalsbacken tilldelades Stockholms kooperativa bostadsförening, enligt ett beslut i kommunstyrelsen den 28 oktober 2019. Läs mer om det på projektsidan för Henriksdalsbacken och Henriksdalshöjden.
 • Planprogrammet för Henriksdal antogs av kommunstyrelsen den 15 januari 2018. Planprogrammet finns att läsa under STATUS OCH HANDLINGAR - Antagande.
 • Utvecklingen av Henriksdal kommer att ske i olika etapper under flera år - se etappindelningen här. I varje detaljplaneprocess kommer du att kunna ta del av kommunens planförslag och ge synpunkter och förslag till förbättringar.

programmet

Henriksdal ligger på västra Sicklaön och gränsar till Stockholm stad. Nacka växer och Henriksdal blir en del av Nacka stad på västra Sicklaön, längs den nya tunnelbanans sträckning. Därför har ett planprogram tagits fram för Henriksdalsområdet. Det antogs av kommunstyrelsen den 15 januari 2018 och ligger till grund för den fortsatta detaljplaneringen i Henriksdal.

Vad är ett planprogram?

Ett planprogram är vägledande i framtida stadsutveckling men inte juridiskt bindande. Med utgångspunkt i programmet tas detaljplaner fram i olika etapper och för olika delområden.

Henriksdalsprogrammet

Programområdet avgränsas av Henriksdals reningsverk i väster, Saltsjökvarn i norr, Finnboda i öster och Värmdöleden i söder. Enligt programmet kan området förtätas med upp till 1 900 nya bostäder samt lokaler för handel, kontor och fritid. Planprogrammet innebär även nya förskolor och förändring av befintligt skolområde.

Tre övergripande mål har definierats för Henriksdalsområdet:

 • En sammanhängande stadsmiljö som en naturlig del av Nacka stad
 • En stadsutveckling som bygger vidare på områdets värden, till exempel vackra utblickspunkter
 • En trygg, tillgänglig och levande stadsdel.

Tre strategier används för att uppnå målen:

 • Förstärk samband och målpunkter
 • Förtätning
 • Förnyelse

Planprogrammet bygger vidare på översiktsplanen, visionen för Nacka stad ”Nära och nyskapande”, stadsbyggnadsstrategin Fundamenta och andra strategiska styrdokument. Kommunens bedömning är att programmet inte innebär en betydande miljöpåverkan.

Samråd

Samråd om förslaget till detaljplaneprogram hölls 7 februari-17 mars 2017, efter beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) i november 2016. Efter samrådet sammanställde kommunen de inkomna synpunkterna och bearbetade förslaget, som sedan antogs av kommunstyrelsen. Tack för alla värdefulla idéer och synpunkter under hela processen!

Barn och unga i Henriksdal

Så tyckte barnen i Vilans förskola

Under programprocessen fick barn i årskurs 3-6 på Vilans skola prata med några av kommunens planarkitekter om vad de tycker om Henriksdal och området kring skolan.

Barnen i Vilans skola tycker att Henriksdal är fint, men att vissa platser kan vara otrygga när det är mörkt och otäcka personer rör sig i området. De önskar att det fanns mer att göra i området med fler lekplatser, affärer, restauranger och aktivitetshus.

- Jag tycker att Henriksdal är ett stort område med många hus och bra parker för barn i min ålder och de mindre. Det kan förbättras men hur vet jag inte.

- Jag tycker det är fint och OK lekplatser. Det är stort och fritidsgården Glada-Henkan är superbra.

Bättre för äldre barn Skolgården uppskattas av barnen, men kan förbättras och framför allt anpassas till äldre barn. Det borde också finnas en skolgård till skolans nyaste byggnad, där årskurs 4-6 har sina klassrum. Klätterställning och klättervägg skulle vara bra. Vägen till skolan tycker de flesta är trygg, förutom ibland när det är mörkt. Därför vill barnen ha bättre belysning i området.

Så tyckte barn och unga på Glada Henkan

2015, under årets Henkanfestival vid fritidsgården Glada Henkan, intervjuade vi barn och unga om hur det är att bo och leva i Henriksdal, och hur de skulle vilja påverka utvecklingen. Tack alla som svarade! Era svar och idéer kommer till nytta i den fortsatta planeringen - läs här om resultatet.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: