Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Henriksdal

Området sträcker sig mellan Henrikdals trafikplats och Finnboda park. Nu utreds möjligheterna att bygga upp till 1 900 bostäder, kontor och handel, som en del av Nacka stad. Hänsyn ska tas till natur- och kulturvärden vid utbyggnaden.

Terese Karlqvist

Terese Karlqvist

planarkitekt

Therese Rosberg

Therese Rosberg

Kommunens projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Planprogrammet för Henriksdal antogs av kommunstyrelsen den 15 januari 2018. Planprogrammet finns att läsa under STATUS OCH HANDLINGAR - Antagande.
 • Nu börjar detaljplaneringen av området. Utvecklingen av Henriksdal kommer att ske i olika etapper under flera år - se etappindelningen här. I varje detaljplaneprocess kommer du att kunna ta del av kommunens planförslag och ge synpunkter och förslag till förbättringar.
 • Engagemanget var högt under samrådstiden våren 2017 och kommunen fick en mängd förbättringsförslag. Det ledde till en omfattande omarbetning av förslaget inför antagandet.
  Varmt tack till alla som engagerat sig för Henriksdalsprogrammet!

programmet

Henriksdal ligger på västra Sicklaön och gränsar till Stockholm stad. Nacka växer och Henriksdal blir en del av Nacka stad på västra Sicklaön, längs den nya tunnelbanans sträckning. Därför har ett planprogram tagits fram för Henriksdalsområdet. Det antogs av kommunstyrelsen den 15 januari 2018 och ligger till grund för den fortsatta detaljplaneringen i Henriksdal.

Vad är ett planprogram?

Ett planprogram är vägledande i framtida stadsutveckling men inte juridiskt bindande. med utgångspunkt i programmet tas sedan detaljplaner fram i olika etapper och för olika delområden.

Henriksdalsprogrammet

Programområdet avgränsas av Henriksdals reningsverk i väster, Saltsjökvarn i norr, Finnboda i öster och Värmdöleden i söder. Enligt programmet kan området förtätas med upp till 1900 nya bostäder samt lokaler för handel, kontor och fritid. Planprogrammet innebär även nya förskolor och förändring av befintligt skolområde.

Tre övergripande mål har definierats för Henriksdalsområdet:

 • En sammanhängande stadsmiljö som en naturlig del av Nacka stad
 • En stadsutveckling som bygger vidare på områdets värden, till exempel vackra utblickspunkter
 • En trygg, tillgänglig och levande stadsdel.

Tre strategier används för att uppnå målen:

 • Förstärk samband och målpunkter
 • Förtätning
 • Förnyelse

Planprogrammet bygger vidare på översiktsplanen, visionen för Nacka stad ”Nära och nyskapande”, stadsbyggnadsstrategin Fundamenta och andra strategiska styrdokument. Kommunens bedömning är att programmet inte innebär en betydande miljöpåverkan.

Samråd

Samråd om förslaget till detaljplaneprogram hölls 7 februari-17 mars 2017, efter beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) i november 2016. Efter samrådet sammanställde kommunen de inkomna synpunkterna och bearbetade förslaget, som sedan antogs av kommunstyrelsen. Tack för alla värdefulla idéer och synpunkter under hela processen!

Barn och unga i Henriksdal

Så tyckte barnen i Vilans förskola

Under programprocessen fick barn i årskurs 3-6 på Vilans skola prata med några av kommunens planarkitekter om vad de tycker om Henriksdal och området kring skolan.

Barnen i Vilans skola tycker att Henriksdal är fint, men att vissa platser kan vara otrygga när det är mörkt och otäcka personer rör sig i området. De önskar att det fanns mer att göra i området med fler lekplatser, affärer, restauranger och aktivitetshus.

- Jag tycker att Henriksdal är ett stort område med många hus och bra parker för barn i min ålder och de mindre. Det kan förbättras men hur vet jag inte.

- Jag tycker det är fint och OK lekplatser. Det är stort och fritidsgården Glada-Henkan är superbra.

Bättre för äldre barn Skolgården uppskattas av barnen, men kan förbättras och framför allt anpassas till äldre barn. Det borde också finnas en skolgård till skolans nyaste byggnad, där årskurs 4-6 har sina klassrum. Klätterställning och klättervägg skulle vara bra. Vägen till skolan tycker de flesta är trygg, förutom ibland när det är mörkt. Därför vill barnen ha bättre belysning i området.

Så tyckte barn och unga på Glada Henkan

2015, under årets Henkanfestival vid fritidsgården Glada Henkan, intervjuade vi barn och unga om hur det är att bo och leva i Henriksdal, och hur de skulle vilja påverka utvecklingen. Tack alla som svarade! Era svar och idéer kommer till nytta i den fortsatta planeringen - läs här om resultatet.

På gång i Henriksdal

Henriksdals station

Henriksdals station kommer att vara tillfällig slutstation för Saltsjöbanan medan Slussen byggs om. Mellan Slussen och Henriksdal går då särskilda ersättningsbussar. Läs mer om landstingets trafikförvaltnings (SL) arbete med Saltsjöbanan och om Projekt Slussen.

Avloppsreningsverket

Eftersom Henriksdals avloppsreningsverk ska byggas ut, utreds vilket skyddsavstånd som kommer att behövas mellan avloppsreningsverket och de planerade bostäderna. Läs mer om avloppsreningsverket.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.