Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Tekniska störningar i passersystem till Nackas idrottshallar. Vi arbetar med att lösa problemet men troligtvis kommer det innebära problem med belysningen på Boovallen och Skuru IP, inpassering till sporthallar och tillgång till förråd och material i sporthallarna under helgen.

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Samråd Sicklaön 226:13

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av en gruppbostad (LSS-boende) med särskild service för vuxna på fastigheten Sicklaön 226:13, Duvnäsvägen 44 i Saltsjö-Duvnäs.

Detaljplan för Sicklaön 226:13, Duvnäsvägen 44 på Sicklaön, Nacka kommun

Ett förslag till detaljplan har upprättats för rubricerat område. Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av en gruppbostad (LSS-boende) med särskild service för vuxna på fastigheten Sicklaön 226:13, Duvnäsvägen 44 i Saltsjö-Duvnäs. Förslaget medger en ny byggnad med totalt fem lägenheter där varje lägenhet får ett eget kök, samt ett gemensamt utrymme med ytterligare ett kök. Planförslaget medger en större byggrätt jämfört med övriga fastigheter i området i syfte att inrymma alla de funktioner som en gruppbostad behöver. Planförslaget syftar även till att reglera fastighetsstorlek samt placering och utformning av ny byggnad i enlighet med kulturmiljöprogrammets förhållningssätt. Planförslaget bidrar till att tillgodose kommunens behov av gruppbostäder och kan medverka till en ökad variation av boendeformer i Saltsjö-Duvnäs. En gruppbostad bidrar med arbetstillfällen under dygnets alla timmar och kan därmed öka den upplevda tryggheten i närområdet.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samrådstid

Planchefen har den 21 mars 2019 beslutat att sända rubricerat planförslag på samråd. (PDF-dokument, 81 kB)

Under tiden 29 mars 2019 till och med 23 april 2019 finns planförslaget tillgängligt för granskning.

Planhandlingar

Plankarta (PDF-dokument, 299 kB)
Planbeskrivning (PDF-dokument, 2.3 MB)

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Välkomna till öppet hus

Ett öppet hus kommer att hållas i Nacka Stadshus, utställningshallen, Granitvägen 15 den 10 april 2019 kl. 17.30-19.00. Det öppna huset är upplagt som ett drop-in möte där planarkitekten kommer att närvara och svara på frågor kring planförslaget.

Upplysningar

Eventuella frågor om detaljplaneförslaget kan ställas till planarkitekt Viktor Wallström telefon 08-718 80 89, e-post viktor.wallstrom@nacka.se

Synpunkter lämnas till

registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2018/59 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten MSN 2018/59
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 23 april 2019.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt. Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Planarbetets bedrivande

Kommunens bedömning är att standardförfarandet enligt PBL 5 kap 6 § kan tillämpas eftersom planförslaget:

  • är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande
  • inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
  • inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Sidan uppdaterades: