Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

GDPR - Personuppgifter i detaljplaneringen

I arbetet med att ta fram nya detaljplaner behöver kommunen hämta och hantera vissa personuppgifter för att kunna samråda med och underrätta sakägare. Det är vi skyldiga till enligt 5 kap plan- och bygglagen.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi får personuppgifterna från lantmäterienheten i Nacka kommun, som har inhämtat dem från fastighetsregistret (Sveriges officiella register över hur marken är indelad och vem som äger vad). Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till juridiska personer som samarbetar med nämnden för de ändamål som anges ovan. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Läs mer här om Nacka kommuns behandling av personuppgifter

Sidan uppdaterades: