Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

GDPR - Personuppgifter i detaljplaneringen

I arbetet med att ta fram nya detaljplaner behöver kommunen hämta och hantera vissa personuppgifter för att kunna samråda med och underrätta sakägare. Det är vi skyldiga till enligt 5 kap plan- och bygglagen.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Framtagande av detaljplaner

Framtagande av detaljplaner

Beskrivning av behandling som utförs

I arbetet med att ta fram nya detaljplaner behöver kommunen hämta in och hantera vissa personuppgifter för att kunna samråda med och underrätta sakägare. Vi kan även använda personuppgifterna vid avtalsskrivning mellan sakägare och Nacka kommun, exempelvis vid detaljplanavtal eller överenskommelse om fastighetsreglering.

Kategorier av personuppgifter

Namn, adress, fastighetsbeteckning, personnummer, e-postadress, telefonnummer.

Källor varifrån vi hämtar personuppgifter

Vi hämtar adressuppgifter till fastighetsägare från lantmäterimyndigheten i Nacka kommun, som har inhämtat dem från fastighetsregistret (Sveriges officiella register över hur marken är indelad och vem som äger vad). Vi hämtar även in uppgifter om telefonnummer och e-postadresser med mera från sakägare och andra medborgare som skickar in synpunkter under pågående samråd eller granskning.

Mottagare av personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar delas med projektorganisationen.

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter, exempelvis fastighetsbeteckning eller synpunkter som skickats in till kommunen under samråd och granskning till juridiska personer som samarbetar med nämnden för de ändamål som anges ovan. Exempelvis till företag såsom konsulter som anlitas av projektorganisationen, eller andra nämnder.

Vi kan även komma att dela personuppgifter med en tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Exempelvis till domstol vid en överklagan.

Laglig grund

Allmänt intresse, myndighetsutövning.

Gallringstid/Bevarande

Personuppgifterna sparas under projektets livstid. Handlingar av vikt diarieförs och bevaras. Övriga handlingar gallras enligt beslutad informationshanteringsplan

Läs mer här om Nacka kommuns behandling av personuppgifter

Sidan uppdaterades: