Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Inbjudan till samråd Lännersta 55:4

Ändring av del av detaljplan 91 och detaljplan 633, för fastigheten Lännersta 55:4 m.fl., Prästkragens väg i Boo, Nacka kommun

Ett förslag till ändring av detaljplan har upprättats för rubricerat område. Planändringen syftar till att möjliggöra en utökning av den invändiga verksamhetsytan för fastigheterna Lännersta 55:2, 55:3 och 55:4 vid Prästkragens väg, strax öster om Orminge trafikplats och söder om Värmdöleden. Verksamheterna som bedrivs inom fastigheterna varierar idag från partihandel till kontor, lager och lättare industri. Planändringen innebär att bestämmelsen som reglerar högsta tillåtna exploateringsgrad per fastighetsarea föreslås tas bort, vilket möjliggör utökade lokalytor för verksamheter som inte kräver en hög takhöjd. Exploateringsökningen möjliggörs inom ramen för befintlig byggrätt för byggnadsvolym, och påverkar därmed inte fastigheternas högsta tillåtna byggnadsarea, det vill säga byggnadens fotavtryck, eller byggnadshöjd. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samrådstid

Biträdande planchef har beslutat att sända rubricerat planförslag på samråd.

Under samrådstiden 12 november 2020 till och med 21 december 2020 finns detaljplaneförslaget tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planhandlingar

Planbeskrivning.pdf
Plankarta.pdf
PM Parkeringsutredning.pdf

Upplysningar
Eventuella frågor om detaljplaneförslaget kan ställas till planarkitekt Magnus Bohman, telefon 08-718 80 97, e-post: magnus.bohman@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2020/21 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten MSN 2020/21
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 21 december 2020.

Planarbetets bedrivande

Kommunens bedömning är att standardförfarandet enligt PBL 5 kap 6 § kan tillämpas eftersom planförslaget:

  • är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande
  • inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
  • inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Sidan uppdaterades: