Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samråd Nya Östbergatunneln

Ändring av detaljplanerna S 42, S 264, DP 12, DP 155 och DP 605 för Nya Östbergatunneln, fastigheten Sicklaön 37:11 med flera fastigheter på Västra Sicklaön, Nacka kommun

Ändringen syftar till att möjliggöra att en ny dagvattentunnel kan komma till stånd genom att komplettera planerna med ett markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Gällande markanvändning, byggrätter ovan mark och annan reglering i gällande planer kommer att kvarstå. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Under tiden 30 mars till och med 4 maj 2021 finns planförslaget tillgängligt för granskning.

Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar och information om hur du lämnar synpunkter finns att läsa i sin helhet på Nacka kommuns webbsida: www.nacka.se/nya-ostbergatunneln

Sidan uppdaterades: