Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Granskning - Baggensudden 15:2

Detaljplan för fastigheten Baggensudden 15:2, Vikingavägen 42 i Saltsjöbaden, Nacka kommun

En ny detaljplan tas nu fram för fastigheten Baggensudden 15:2. Detaljplanens syfte är att rätta till planstridighet för fastigheten Baggensudden 15:2, samt möjliggöra avstyckning och uppförande av ytterligare en villa för bostadsändamål, samtidigt som landskapsbilden och platsens natur- och kulturvärden värnas.

Under tiden 22 mars 2022 till och med 12 april 2022 finns planförslaget utställt för granskning.

Strandskydd

Strandskyddsförordnandet enligt 7 kap 15 § MB föreslås bli upphävt inom kvartersmark.

Planhandlingar

Plankarta.pdf
Planbeskrivning.pdf
Samrådsredogörelse.pdf
Underlag_PM_Bedömning_kulturhistoriska_värden.pdf

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Magnus Bohman, telefon 08-718 80 97, e-post: magnus.bohman@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till: registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2020/12 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten MSN 2020/12
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 12 april 2022. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Ersättning

I 14 kap plan- och bygglagen finns bestämmelser om vem som kan ha rätt att få ersättning för skador på grund av detaljplanen. Talan måste väckas vid Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Sidan uppdaterades: