Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Allmänna anläggningar Finnboda varv

En ny detaljplan tas fram för att kommunen ska ta över ansvaret för en del vägar, kajer, pirar samt industriminnen

Simon Sundell

Simon Sundell

Planarkitekt

Profilbild saknas

Mats Bohman

Projektledare

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor (t.ex. trafik, buller, dagvatten).

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning
 • Antagande
 • Laga kraft
 • Förberedelser för utbyggnad
 • Utbyggnad

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Samrådet är nu avslutat. Tack för alla inkomna synpunkter!
 • Nu sammanställs de inkomna synpunkterna och detaljplanen bearbetas inför att det ställs ut för granskning. I samband med granskningen kommer samrådsredogörelsen, där alla inkomna synpunkter bemöts, att publiceras på den här sidan och en underrättelse skickas ut till berörda.
 • Granskning planeras till hösten 2024.
 • Samrådshandlingar och underlag finns fortsatt att läsa under samrådsfliken på denna sida.

Syftet med detaljplanen är ett kommunalt övertagande av vissa gemensamma ytor och anläggningar i Finnboda varv, så som gator, torg, kajer och ledningar i området. Vissa anläggningar kommer även fortsättningsvis omfattas av enskilt huvudmannaskap. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

imageizyv.png
Planområdet markerat i rött.

Sidan uppdaterades: