Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Boo Kyrkväg

Planområdet är beläget vid Boo kyrkväg, i kommundelen Boo. Syftet med detaljplanen är att skydda befintliga kulturhistoriska värden och värdefulla träd. Vidare är syftet även att bekräfta befintliga byggnader inom planområdet.

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun har den 22 maj 2024, § 99 antagit detaljplanen. Här kan du läsa protokollsutdraget. (PDF-dokument, 87 kB)
  • Tillkännagivandet om justerat protokoll har den 29 maj 2024 anslagits på kommunens anslagstavla.
  • Antagandehandlingarna finns att läsa under STATUS och HANDLINGAR

Tidigare skede under planprocessen

Under tiden 20 februari 2024 till den 12 mars 2024 fanns detaljplanen tillgängligt för granskning. Granskningshandlingarna finns att läsa under STATUS och HANDLINGAR

Under tiden 8 december 2023 till och med 16 januari 2024 fanns planförslaget tillgängligt för samråd. Samrådshandlingarna finns att läsa under STATUS och HANDLINGAR

Syfte

Syftet med detaljplanen är att skydda befintliga kulturhistoriska värden och värdefulla träd. Vidare är syftet att bekräfta befintliga byggnader inom planområdet.

Planområdet är beläget längs Boo kyrkväg i anslutning till Boo kyrka och Sågtorpsskolan. Området utgör ett sammanhållet bebyggelseområde med mycket stark koppling till Boo sockens historia och utveckling. Bebyggelsen, som består av fyra huvudbyggnader och en komplementbyggnad från början av 1900-talet, har välbevarade karaktärsdrag. Förutom de arkitektoniska värdena bär bebyggelsen på höga samhällshistoriska och socialhistoriska värden vilket gör att samtliga byggnader bedöms vara kulturhistoriskt särskilt värdefulla enligt 8 kapitlet 13 § plan- och bygglagen. Hela planområdet bedöms även vara ett särskilt värdefullt bebyggelseområde enligt 8 kapitlet 13 § plan- och bygglagen.

Detaljplanen medför att kulturmiljövärden skyddas genom bland annat varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud för befintlig bebyggelse. Befintliga byggnader bekräftas och ingen ny bebyggelse möjliggörs. Planen medför även skydd för befintliga värdefulla träd.

Sidan uppdaterades: