Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mötesplats Nacka med överdäckning och bussterminal

En förflyttning och överdäckning av Värmdöleden, bostäder samt en ny bussterminal i anslutning till tunnelbanan, är viktiga byggstenar i arbetet med att nå visionen för den täta och levande kvartersstaden Centrala Nacka - en del av Nacka stad.

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor, till exempel trafik, buller och dagvatten. Planprogrammet föregår detaljplaneringen och ger en samlad bild av kommunens mål för utvecklingen av ett större område. Programmet är inte juridiskt bindande.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och projektledningen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställs synpunkterna och planförslaget bearbetas.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal tecknas, som reglerar hur kostnaderna för utbyggnaden fördelas.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Nacka kommun och Region Stockholm har tagit fram ett tilläggsavtal till tidigare principöverenskommelse gällande det fortsatta arbetet med att anlägga en ny modern bussterminal i anslutning till tunnelbanan, vilken beslutades i kommunfullmäktige den 16 maj 2022.
 • Nacka kommun fortsätter arbetet med att ta fram detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning. Parallellt tar Trafikverket fram en vägplan för väg 222, Värmdöleden. Samråd om vägplan planeras till senare delen av 2023.

En sammanhållen och öppen stadsmiljö

Genom en cirka 300 meter lång överdäckning av Värmdöleden och bussterminalen, binds de norra och södra delarna av Centrala Nacka samman och motorvägens barriärer byggs bort. I ett centralt läge och vid en attraktiv bytespunkt skapas en sammanhållen stadsmiljö med grönare, tryggare och mer levande kvarter. Med fler arbetsplatser, serviceutbud, mötesplatser och närheten till grönområden blir det mer attraktivt att leva och jobba i området.

Ny stark knutpunkt för kollektivtrafik

Mötesplats Nacka blir en ny stark kommunikationsnod och mötesplats för hållbart resande i och mellan Nacka, Värmdö och Stockholm. En ny inbyggd bussterminal planeras i direkt anslutning till tunnelbanestationen Nacka och skapar en attraktiv kollektivtrafiknod för byte mellan buss och tunnelbana. För att göra detta möjligt ska väg 222 (Värmdöleden) flyttas norrut.

Visionsbild som visar överdäckningen av väg 222. Copyright: Mandaworks.Visionsbild som visar överdäckningen av väg 222. Copyright: Mandaworks.

Stort samarbetsprojekt

Mötesplats Nacka med överdäckning och bussterminal genomförs i samarbete mellan Nacka kommun, Region Stockholm (Trafikförvaltningen) och Trafikverket.
Läs också om projektet på Trafikverkets webbplats

Tunnelbanan och vägnätet byggs ut

Projektet bedrivs parallellt med tunnelbanans utbyggnad till Centrala Nacka. Bussterminalen planeras tas i drift i samband med tunnelbanans färdigställande, som planeras till 2030.

Närliggande trafikplatser byggs om

Under 2023 planerar Trafikverket bygga ut trafikplats Skvaltan för att få en ny koppling till Jarlaberg och Nacka strand. Genomförandet sker inom ett separat projekt och är en förutsättning för ta bort Trafikplats Nacka vid överdäckningen av väg 222.

Trafikverket ska även bygga ut trafikplats Kvarnholmen med ramper österut. Trafikplats Kvarnholmen har i dag två ramper i västlig riktning.

Tidplan

Projektet planerar preliminärt att gå på samråd under senare delen av 2023. Bussterminalen planeras vara färdigställd till tunnelbanans öppnande 2030, vilket förutsätter att detaljplan och vägplan vinner laga kraft i slutet av 2024.

Visionsbild som visar överdäckningen, sett från väg 222. Copyright: Mandaworks.Visionsbild som visar överdäckningen sett från väg 222. Copyright: Mandaworks.

från motorvägsdike till tät och levande stad

I dag domineras Nackas centrala delar av storskaliga trafiksystem, delvis gles bebyggelse och barriärer mellan olika områden. I framtiden ska det vara en tät, blandad och levande stad där man lätt tar sig mellan olika stadsdelar. Ett naturligt centrum i Nacka kommun.

Vad behöver ske för att målen ska nås?

I takt med att tunnelbanan dras fram till Nacka centrum via Sickla och Järla ska det byggas nytt, tätt och blandat på västra Sicklaön: Nacka stad ska bli en nära och nyskapande del av Stockholm, där det är attraktivt att leva, vistas och verka. Totalt 14 000 bostäder och 10 000 arbetsplatser ska stå klara senast 2030.

Med en överdäckning av väg 222/Värmdöleden knyts centrala Nacka samman med Nacka strand, Jarlaberg, Bergs Gård och Nyckelviken. I dag utgör vägen en barriär.

Med en ny bussterminal kan man byta till och från tunnelbanan i Nacka centrum och enkelt nå bland annat nya bostadskvarter, gymnasium, parker, idrottsplatser och Nacka Forum.

14 mars 2017 godkände kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskott (KSSU) projektets start-pm. (PDF-dokument, 1,8 MB)

Förstudie överdäckning och bussterminal

Omfattande utredningar har gjorts inom ramen för en förstudie om bussterminal och överdäckning i Nacka stad. Rapporten om förstudien (PDF-dokument, 11,4 MB)fördjupar och förtydligar övergripande principer i detaljplaneprogrammet för centrala Nacka och ger förslag på lösningar och genomförandestrategi.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: