Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Flygbild över centrala Nacka.

Mötesplats Nacka med överdäckning och bussterminal

En förflyttning och överdäckning av Värmdöleden, cirka 450 bostäder samt en ny bussterminal i anslutning till tunnelbanan, är viktiga byggstenar i arbetet med att nå visionen för den täta och levande kvartersstaden och för Nackas nya centrum - en del av Nacka stad.

Profilbild saknas

Ylva Hedin

Planarkitekt

Profilbild saknas

Josefina Blomberg

Projektledare

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor, till exempel trafik, buller och dagvatten. Planprogrammet föregår detaljplaneringen och ger en samlad bild av kommunens mål för utvecklingen av ett större område. Programmet är inte juridiskt bindande.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och projektledningen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställs synpunkterna och planförslaget bearbetas.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal tecknas, som reglerar hur kostnaderna för utbyggnaden fördelas.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Vad händer nu och i nästa steg?

Nu tar vi fram underlag till detaljplan och vägplan inför kommande samråd.

Ett stort samarbetsprojekt

En bit av väg 222 får en ny sträckning i Centrala Nacka, strax norr om den nuvarande, och en 300 meter lång sträcka däckas över.

En ny bussterminal placeras intill överdäckningen, under mark, i anslutning till station Nacka på den nya tunnelbanelinjen.

Arbetet med att flytta en del av Värmdöleden och bygga överdäckning och bussterminal, samt göra det möjligt att bygga en tät och levande kvartersstad på en plats som idag domineras av biltrafik, görs i samarbete mellan Nacka kommun, Trafikförvaltningen/SLL och Trafikverket.
Läs också om projektet på Trafikverkets webbplats.

Projektets budget beräknas idag till mellan 2 och 2,3 miljarder kronor. Samarbete och kostnader regleras genom en principöverenskommelse mellan de tre parterna.

Tunnelbanan och vägnätet byggs ut

Projektet bedrivs parallellt med tunnelbanans utbyggnad till Centrala Nacka. Den dag slutstationen Nacka invigs, ska också bussterminalen vara klar.

Trafikplats Kvarnholmen och Trafikplats Skvaltan kommer att byggas ut till fullständiga trafikplatser. Trafikplats Nacka tas bort.

Generalkonsult

Uppdraget som generalkonsult för projektet har tilldelats ÅF. I deras uppdrag ingår att upprätta vägplan, ta fram underlag till detaljplan, miljökonsekvensbeskrivning och systemhandling, med option på förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad. ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur.

från motorvägsdike till tät och levande stad

I dag domineras Nackas centrala delar av storskaliga trafiksystem, delvis gles bebyggelse och barriärer mellan olika områden. I framtiden ska det vara en tät, blandad och levande stad där man lätt tar sig mellan olika stadsdelar. Ett naturligt centrum i Nacka kommun.

Vad behöver ske för att målen ska nås?

I takt med att tunnelbanan dras fram till Nacka centrum via Sickla och Järla ska det byggas nytt, tätt och blandat på västra Sicklaön: Nacka stad ska bli en nära och nyskapande del av Stockholm, där det är attraktivt att leva, vistas och verka. Totalt 14 000 bostäder och 10 000 arbetsplatser ska stå klara senast 2030.

Med en överdäckning av väg 222/Värmdöleden knyts centrala Nacka samman med Nacka strand, Jarlaberg, Bergs Gård och Nyckelviken. I dag utgör vägen en barriär.

Med en ny bussterminal kan man byta till och från tunnelbanan i Nacka centrum och enkelt nå bland annat nya bostadskvarter, gymnasium, parker, idrottsplatser och Nacka Forum.

14 mars 2017 godkände kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskott (KSSU) projektets start-pm. (PDF-dokument, 1,8 MB)

Förstudie överdäckning och bussterminal

Omfattande utredningar har gjorts inom ramen för en förstudie om bussterminal och överdäckning i Nacka stad. Rapporten om förstudien (PDF-dokument, 11,4 MB)fördjupar och förtydligar övergripande principer i detaljplaneprogrammet för centrala Nacka och ger förslag på lösningar och genomförandestrategi.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: