Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ny fördelningsstation Skvaltan

I takt med att Nacka växer ökar Nacka kommun kapaciteten för el. Nu undersöks möjligheten att uppföra en väl gestaltad fördelningsstation i trafikplatsen vid korsningen Värmdövägen/Saltsjöbadsleden i utkanten av Storängen i Centrala Nacka. Fördelningsstationen ska säkra en långsiktig elförsörjning för området i framtiden. Det regionala gång- och cykelstråket genom projektområdet kan behöva ledas om något men kommer att vara öppet under hela arbetet.

Profilbild saknas

Sandra Henze

Projektledare

Therese Sjöberg

Therese Sjöberg

Planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor (t.ex. trafik, buller, dagvatten).

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal tecknas, som reglerar hur kostnaderna för utbyggnaden fördelas.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott antog start-PM den 15 mars 2022.

Sidan uppdaterades: