Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Dagvattenrening i Kyrkviken/Järlasjön

Järlasjön är Nackas största sjö. Den är en vacker vattenspegel och betyder mycket för friluftslivet. Utsläpp från industrier och hushåll har minskat kraftigt, men sjön hotas av dåligt renat dagvatten. Stora flöden av dagvatten kan också leda till översvämningar. Därför bygger kommunen reningsbassänger för dagvatten i Kyrkviken. Ovanpå dagvattenbassängerna har kommunen byggt flytbryggor för bad och annan rekreation. Sommaren 2022 öppnades flytbryggorna för allmänheten.

Sänkt hastighet och ett extra övergångsställe

  • Övergångsstället vid början av strandpromenaden väster om bryggorna har flyttats några meter västerut.
  • Ett nytt tillfälligt övergångsställe har anlagts öster om området för att skapa bättre tillgänglighet för gående som vill besöka bryggorna.
  • Arbetsområdet väster om bryggorna, inklusive en del av strandpromenaden, har stängslats in.
  • Hastigheten förbi området sänks till 30 km/h.

Tack för att du som kör bil tar det lugnt och visar hänsyn!

Nya parkbänkar och träd

När dagvattnet är inkopplat till reningsbassängerna ska arbetsområdet återställas och rustas upp för att skapa en välkomnande och trevlig start på strandpromenaden. Det blir två nya parkbänkar, en papperskorg och plantering av växter ner mot vattnet. Tre nya träd ska också planteras.

Vi säkerställer vattenkvaliteten

Dagvatten måste renas innan det hamnar i vattendragen. Miljökraven, lokalt, nationellt och på EU-nivå, skärps undan för undan. Nacka kommun har därför, tillsammans med oberoende experter, utvärderat olika alternativ för att rena Järlasjön. Reningsbassängen är en av flera åtgärder som behövs för att säkerställa sjöns vattenkvalitet. Med en reningsbassäng skapar vi bättre förutsättningar för en renare sjö.

Lukt- och ljudlös anläggning

Bassängen tar en mycket liten yta av sjön i anspråk, det enda som syns för förbipasserande är en smal läns på ytan. Början av bassängen är täckt av ett bryggdäck för att underlätta underhåll. Dagvattnet som leds till bassängen är regnvatten som inte luktar. Anläggningen är ljudlös.

Vad är dagvatten?

Dagvatten är regnvatten och smältvatten från tak och andra hårda ytor i stadsmiljöer. I en storstad med många tak, asfalterade gator, torg och stenlagd mark, rinner vattnet snabbt av hårda ytor, i stället för att som i naturen tas upp av växter eller renas genom marken innan det når sjöar och grundvatten. Därför sköljer det med sig föroreningar och kan orsaka översvämningar.

Bakgrund till ansökan: Stora problem med dagvattnet

Med tanke på miljön i våra sjöar behöver dagvattnet renas bättre än idag. Det gäller i hög grad kring Järlasjön. Flödena av dagvatten måste också hållas under kontroll för att undvika översvämningar. Risken för det ökar både genom klimatförändringen och genom att mer mark bebyggs.

Samtidigt är stadsutvecklingen en möjlighet att ta itu med dagvattenproblematiken. Exploatering innebär att stora pengar ska investeras. En del kan sättas av för miljömässiga förbättringar. Och man kan dra fördel av att gator och annan mark ändå kommer att behöva grävas upp i samband med byggandet. Dagvattnet till Järlasjön är en stor fråga i planeringen av Planiaområdet, som sträcker sig på båda sidor om Värmdövägen, norr och väster om Kyrkviken, och flera angränsande områden.

Järlasjön är övergödd. Dåligt siktdjup och att algblomningar ibland förekommer är några tecken på det. Det som driver på gödningen är ett överskott av fosfor. Flera utredningar har gjorts för att klarlägga varifrån fosforn kommer, hur mycket som finns i vattnet och vart det rinner vidare. Enligt den senaste beräkningen svarar dagvattnet för merparten av den externa belastningen.

Förslag till helhetslösningar

Genom planeringen för Planiaområdet, andra stadsbyggnadsprojekt och Nackas arbete med ekosystemtjänster har förslag till åtgärder för att rena och fördröja dagvattnet inom en stor del av västra Sicklaön tagits fram. De innebär satsningar på bland annat dammar, våtmarker, kanaler, underjordiska magasin och en skärmbassäng för rening i själva sjön. Det ska leda till att Järlasjöns vatten bli bättre.

En fördjupad utredning som Sweco gjort åt Nacka kommun har gett konkreta förslag om reningsåtgärder. Förslagen beräknas kunna minska fosfortillskottet från dagvatten med 95 kg per år., vilket räcker för att klara de miljömål som måste nås vid planering.Två åtgärder gäller Sicklasjöns avrinningsområde och sex åtgärder dagvatten till övriga Järlasjön. Den föreslagna skärmbassängen i Kyrkviken kan enligt utredningen ensam stå för mer än en tredjedel av den totala minskningen av fosforn.
Dagvattenhantering, fördjupad va-utredning, Sweco (rapport om utredningen)

Utredningar och beslut

Frågan om rening av det dagvatten som leds ut i Kyrkviken har utretts i flera omgångar, och det har tagit tid att nå fram till ett politiskt beslut om en lösning. Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 att gå vidare med förslaget om en reningsbassäng och att ansöka om miljödom för vattenverksamhet.
Läs mer i kommunstyrelsens protokoll

För frågor om projektet eller dokument, kontakta byggprojektledare Asarhadon Adam.
E-pos
t: asarhadon.adam@nacka.se

Läs mer om Järlasjön
Läs om dagvattensituationen inom olika avrinningsområden
Läs mer om utvecklingsplanerna för området i programmet för Planiaområdet

Sidan uppdaterades: