Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Handelstorg. Parkbänkar och byggnader.

Fisksätra entré

I Fisksätra centrum ska det byggas för fler bostäder och verksamheter, på mark som i dag främst används för parkering. Förtätningen ska bidra till en bättre stadsmiljö och ett starkare centrum med lokal service, där det är tryggt och säkert.

Profilbild saknas

Tobias Grahn

Byggprojektledare

Paulina Lindroos

Paulina Lindroos

Projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Den 25 oktober 2022, togs första spadtaget för den fortsatta utvecklingen av Fisksätra. De centrala kvarteren rustas upp med nya bostäder, förskola och äldreboende. Här skapas öppna och välkomnande promenadstråk, ett tryggt stadsliv med gång- och cykelbanor med förbättrad belysning. Arbetet med Fisksätra entré bidrar till en mer levande stadsdel.

Här kan du läsa mer om första spadtaget för Fisksätras fortsatta utveckling

Fisksätra centrum rustas upp med nya öppna och välkomnande kundstråk, butiksytor och förbättrad belysning. Stora delar av centrum moderniseras som bidrar till en bättre och mer levande stadsmiljö.

Under byggnationen pågår markarbeten längs Fisksätra entré, som kommer påverka framkomlighet på vissa platser.

Läs mer om Stena Fastigheter och pågående arbeten i Fisksätra

Pålnings- och sprängningsarbeten

Pålnings- och sprängningsarbeten sker på vardagar 08.00-17.00, andra arbeten kan förekomma under tider utöver dessa. Bullernivåer mäts både innan och under för att säkerställa att bullernivåer uppfyller Naturvårdsverkets riktvärden. Miljöförvaltningen på Nacka kommun är informerad för att säkerställa att inte gränsvärden överskrider gränsvärden.

  • Detaljplanen vann laga kraft den 1 september 2021.
  • Laga krafthandlingar finns under status och handlingar.

Nedan ses några av de visionsbilder som presenterades vid granskningen.


Ovan: Visionsbild, Fisksätravägen, vy från väster.

Ovan: Visionsbild, torget

Ovan: Visionsbild, Fisksätravägen, vy från öster


Ovan: Visionsbild, vy av gårdsmiljö mellan Forellgatan och Harrgatan, ner mot Fisksätra IP.


Ovan: Visionsbild, vy av gårdsmiljö med förskola, mellan Braxengatan och Forellgatan.

GESTALTNING AV FISKSÄTRAVÄGEN

Huvudgatan Fisksätravägen omvandlas från väg till en gata med trottoarer, busshållplats, kantstensparkeringar och träd. Tillgänglighet för gående och cyklister prioriteras.

Startskede

Projektet startade den 24 oktober 2017, när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas. Tjänstemän i kommunen utarbetar ett första förslag till detaljplan. I samband med det utreds frågor om bland annat miljö, finansiering, och i viss mån hur bebyggelsen ska utformas.

Man tänker sig att den nya bebyggelsen ska vara varierad och ge Fisksätra en ny årsring. Utformning och placering av husen ska skapa nya mötesplatser samt medverka till att det blir enklare att röra sig mellan olika delområden.

Projektet är ett led i översiktsplanens mål att stärka och utveckla Nackas lokala centrum.

Under tiden 22 februari 2018 till och med 5 april 2018 var planförslaget ute på samråd.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: