Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Fisksätra entré

I Fisksätra centrum ska byggas för fler bostäder och verksamheter, på mark som i dag främst används för parkering. Förtätningen ska bidra till en bättre stadsmiljö och ett starkare centrum med lokal service, där det är tryggt och säkert.

Profilbild saknas

Karin Stadig

Kommunens projektledare

Anna Ellare

Anna Ellare

SAMORDNARE / PLANARKITEKT

Profilbild saknas

Per Jacobsson

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Under tiden 14 augusti - 11 september 2019 finns planförslaget utställt för granskning.
  • Planhandlingar med tillhörande underlag finns under STATUS OCH HANDLINGAR.
  • Läs mer om förslaget och hur du lämnar synpunkter här nedan.

En ny detaljplan tas nu fram för Fisksätra entré, fastigheterna Erstavik 26:1, 26:109-118 med flera. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Planförslaget omfattar sju tillkommande kvarter för i huvudsak bostadsändamål. I ett av kvarteren möjliggörs även för förskola samt ett vårdboende med cirka 70 lägenheter. Vid Fisksätra centrum ges möjlighet till utbyggnad av centrum- och kontorsverksamheten. Totalt bedöms området inrymma cirka 375 lägenheter utöver äldreboendet. Utbyggnaden av centrum omfattar cirka 3000 kvadratmeter lokaler.

Befintliga byggnader har i planen planbestämmelser som motsvarar planbestämmelserna i nu gällande planer. Utöver dessa har byggnaderna fått varsamhetsbestämmelser som syftar till att säkerställa att de kulturhistoriska värdena inte förminskas vid eventuell ombyggnad.

Fisksätravägen avses byggas om till en mer levande lokalgata med en gång- och cykelbana, kantstensparkering samt trädplantering. Vid centrum tillskapas ett entrétorg som ligger i anslutning till busshållplats och övergångsställe till Fisksätra station.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Under tiden 14 augusti 2019 till och med 11 september 2019 finns planförslaget utställt för granskning.

Planhandlingar

Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns att läsa i sin helhet under STATUS OCH HANDLINGAR.

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Fisksätra centrum och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

öppet hus

Representanter från Nacka kommun och Stena Fastigheter kommer måndagen den 26 augusti klockan 16.00-19.00 att finnas på plats i Stena Fastigheters dialoglounge (bottenvåningen i Fisksätra centrum) för att svara på frågor.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Anna Ellare, telefon 08-718 98 80, e-post: anna.ellare@nacka.se eller Per Jacobsson, telefon 070-412 53 45, e-post: per.jacobsson@nacka.se.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2017/746 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2017/746
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 11 september 2019. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.
Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering


Ovan: Visionsbild, Fisksätravägen, vy från väster.

Ovan: Visionsbild, torget

Ovan: Visionsbild, Fisksätravägen, vy från öster


Ovan: Visionsbild, vy av gårdsmiljö mellan Forellgatan och Harrgatan, ner mot Fisksätra IP.


Ovan: Visionsbild, vy av gårdsmiljö med förskola, mellan Braxengatan och Forellgatan.

_________________________________________________________________

Startskede

Projektet startade den 24 oktober 2017, när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas. Tjänstemän i kommunen utarbetar ett första förslag till detaljplan. I samband med det utreds frågor om bland annat miljö, finansiering, och i viss mån hur bebyggelsen ska utformas.

Man tänker sig att den nya bebyggelsen ska vara varierad och ge Fisksätra en ny årsring. Utformning och placering av husen ska skapa nya mötesplatser samt medverka till att det blir enklare att röra sig mellan olika delområden.

Projektet är ett led i översiktsplanens mål att stärka och utveckla Nackas lokala centrum.

Under tiden 22 februari 2018 till och med 5 april 2018 var planförslaget ute på samråd.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.