Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Handelstorg. Människor promenerar. Parkbänkar och byggnader.

Fisksätra entré

I Fisksätra centrum ska det byggas för fler bostäder och verksamheter, på mark som i dag främst används för parkering. Förtätningen ska bidra till en bättre stadsmiljö och ett starkare centrum med lokal service, där det är tryggt och säkert.

Profilbild saknas

David Arvidsson

Kommunens projektledare

08 718 9318

Anna Ellare

Anna Ellare

Planarkitekt

Profilbild saknas

Per Jacobsson

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Mark- och miljödomstolen avslog och avvisade överklagandena den 16 februari 2021. Deras dom har nu överklagats till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och målet har överlämnats dit för vidare hantering.
  • Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 18 maj 2020  (PDF-dokument, 2,2 MB).

Nedan ses några av de visionsbilder som presenterades vid granskningen.


Ovan: Visionsbild, Fisksätravägen, vy från väster.

Ovan: Visionsbild, torget

Ovan: Visionsbild, Fisksätravägen, vy från öster


Ovan: Visionsbild, vy av gårdsmiljö mellan Forellgatan och Harrgatan, ner mot Fisksätra IP.


Ovan: Visionsbild, vy av gårdsmiljö med förskola, mellan Braxengatan och Forellgatan.

GESTALTNING AV FISKSÄTRAVÄGEN

Huvudgatan Fisksätravägen omvandlas från väg till en gata med trottoarer, busshållplats, kantstensparkeringar och träd. Tillgänglighet för gående och cyklister prioriteras.

Startskede

Projektet startade den 24 oktober 2017, när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas. Tjänstemän i kommunen utarbetar ett första förslag till detaljplan. I samband med det utreds frågor om bland annat miljö, finansiering, och i viss mån hur bebyggelsen ska utformas.

Man tänker sig att den nya bebyggelsen ska vara varierad och ge Fisksätra en ny årsring. Utformning och placering av husen ska skapa nya mötesplatser samt medverka till att det blir enklare att röra sig mellan olika delområden.

Projektet är ett led i översiktsplanens mål att stärka och utveckla Nackas lokala centrum.

Under tiden 22 februari 2018 till och med 5 april 2018 var planförslaget ute på samråd.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: