Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Fisksätra entré

I Fisksätra centrum ska byggas för fler bostäder och verksamheter, på mark som i dag främst används för parkering. Förtätningen ska bidra till en bättre stadsmiljö och ett starkare centrum med lokal service, där det är tryggt och säkert.

Profilbild saknas

Susanna Collin

kommunens projektledare

Anna Ellare

Anna Ellare

Planarkitekt

Profilbild saknas

Per Jacobsson

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Under tiden 22 februari 2018 till och med 5 april 2018 är planförslaget ute på samråd.
  • Planhandlingarna finns under STATUS OCH HANDLINGAR
  • Kommunen kommer att hålla ett öppet hus på Folkets hus i Fisksätra den 15 mars 2018 mellan kl 17.30 och 20.00.

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Fisksätra entré. Detaljplanen syftar till att förtäta redan ianspråktagen mark i ett kollektivtrafiknära läge, norr om befintlig bebyggelse i Fisksätra centrum. Den syftar också till att förbättra upplevelsen av området och ge ett mer varierat utbud som möjliggör för nya bostäder, äldreboende, förskola samt utvecklad centrumverksamhet. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Planchefen har beslutat att sända planförslaget på samråd. (PDF-dokument, 188 kB)

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt i stadshusets utställningshall, Granitvägen 15. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.
Information om planförslaget finns även tillgängligt på biblioteken i Fisksätra och Nacka Forum under bibliotekens öppettider.

Välkomna till Öppet hus

Förslaget kommer att presenteras vid ett öppet hus (samrådsmöte) på Folkets hus i Fisksätra den 15 mars 2018 kl. 17:30 – 20:00. En presentation av förslaget kommer att hållas 18:30-19:00. På mötet kommer ni att träffa representanter från kommunen och byggherren Stena Fastigheter samt byggherrens arkitekter.

Till Folkets hus i Fisksätra tar man sig lättast från Fisksätra station via gångvägen mot Fisksätra skola.

Synpunkter på planförslaget skickas till

registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2017/746 i ämnesraden.

eller till:
Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten KFKS 2017/746
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in senast torsdagen den 5 april 2018.

OBS: Insända synpunkter blir offentliga handlingar. Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Upplysningar

Eventuella frågor kan ställas till planarkitekterna:
Anna Ellare telefon 08-718 98 80, e-post anna.ellare@nacka.se eller
Per Jacobsson telefon 08-412 53 45, e-post per.jacobsson@nacka.se

_________________________________________________________________

Startskede

Projektet startade den 24 oktober 2017, när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas. Tjänstemän i kommunen utarbetar ett första förslag till detaljplan. I samband med det utreds frågor om bland annat miljö, finansiering, och i viss mån hur bebyggelsen ska utformas.

Inom planområdet finns i dag parkeringsplatser, transformatorstationer, Fisksätravägen, entrén till centrum samt spår och station för Saltsjöbanan. Marken ägs av Stena fastigheter och Nacka kommun.

Nya bostäder och verksamheter anses vara ett mer hållbart sätt att utnyttja marken. En förändring av området kan också göra det tryggare och mer attraktivt som offentlig miljö. Man tänker sig att den nya bebyggelsen ska vara varierad och ge Fisksätra en ny årsring. Utformning och placering av husen ska skapa nya mötesplatser samt medverka till att det blir enklare att röra sig mellan olika delområden.

Projektet är ett led i översiktsplanens mål att stärka och utveckla Nackas lokala centrum.

Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.