Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Hästholmssundet och Gäddviken

Cirka 900-1200 bostäder, samt bland annat marina och en centralt belägen park, planeras i dalgången mellan Kvarnholmen och Finnberget samt på östra delen av Finnberget. Planområdet utgör den sjätte etappen i utvecklingen av Kvarnholmen.

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor (t.ex. trafik, buller, dagvatten).

 • Program

  Ett planprogram föregår detaljplaneringen och ger en samlad bild av kommunens mål för utvecklingen av ett större område. Programmet är inte juridiskt bindande.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget. För projekt med stor miljöpåverkan hålls också samråd om en miljökonsekvensbeskrivning.

 • Granskning

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget. Ev. miljökonsekvensbeskrivning granskas samtidigt.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal tecknas, som reglerar hur kostnaderna för utbyggnaden fördelas.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och bygger enligt den nya detaljplanen. Kommunen bevakar så att de allmänna anläggningarna byggs ut enligt detaljplanen och exploateringsavtalet.

Vad händer nu och i nästa steg?

Just nu utreds hur föroreningarna som finns i den gamla industrimarken ska tas om hand. Efter det kan arbetet med detaljplanen fortsätta.

Startskede

Kommunstyrelsen antog Start-PM för Hästholmssundet och Gäddviken (etapp 6 i utvecklingen av Kvarnholmen) den 1 december 2014.

Detaljplanering

En detaljplan redovisar hur marken i ett område får användas och bebyggas. Planområdet kommer att utgöra etapp 6 av Kvarnholmens utbyggnad och består av dalgången mellan Kvarnholmen och Finnberget som tidigare var ett sund (Hästholmssundet) och av låglänt mark vid Svindersviken (Gäddviken). Även de branta sluttningarna mot Finnberget och Kvarnholmen ingår i planområdet. Tidigare industrier i den låglänta delen har gjort att både marken och sedimenten på Svindersvikens botten är kraftigt förorenade. Läs mer om planläggning på förorenad mark

Start-PM redovisar en utbyggnad om cirka 900-1200 bostäder inom planområdet samt bland annat marina och en centralt belägen park. Inom ramen för planarbetet utreder vi hur en kanal för småbåtar kan anläggas där Hästholmssundet tidigare låg.

Just nu utreds hur föroreningarna som finns i den gamla industrimarken ska tas om hand. Efter det kan arbetet med detaljplanen fortsätta.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet (hela Kvarnholmen).
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: