Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Planering på förorenad mark

Det är ofta bättre att bygga nytt på en plats som redan är tagen i anspråk än i orörd natur. Vi vill helst spara den orörda naturen och bygga på ytor som sedan tidigare är bebyggda. En del områden som tidigare varit tagna i anspråk kan tidigare ha använts för industriändamål eller som tippytor. I sådana områden är marken ofta förorenad. När planering sker på förorenad mark så måste föroreningarna hanteras. Fördelen med att bygga på sådan mark är att föroreningarna tas omhand och att naturmark kan sparas. Exploatering på en plats med gamla miljöskulder medför grundliga undersökningar och sanering som annars inte hade gjorts. Planeringsarbetet blir dock mer komplicerat än vid bebyggelse på ett område som är ”rent” från början.

Bild: Saneringsarbeten på östra Kvarnholmen förbereds.

Här nedan kan du läsa om hur Nacka kommun arbetar vid planering i områden med föroreningar.

Uppgifter för kommunen och andra parter

Det är kommunens uppgift att utarbeta nya detaljplaner. Ramarna för hur det ska gå till finns i plan- och bygglagen.

I Nacka arbetar en plangrupp med projektledare och specialister inom kommunen, bland annat om miljöfrågor, och tar fram planförslaget tillsammans med markägaren. När processen är färdig antas detaljplanen av kommunfullmäktige. Antagandet av den nya detaljplanen innebär att kommunen garanterar att platsen är lämplig för den tänkta markanvändningen, det vill säga för bostäder, kontor, park eller liknande.

En annan uppgift för kommunen bygger på miljöbalkens regler om hälsa och miljö. Här agerar kommunen som tillsynsmyndighet. Till rollen hör att granska utredningar om föroreningar och kräva säker sanering. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har det politiska ansvaret medan miljötillsynsenheten svarar för tillsynsarbetet.

Plan- och bygglagen och miljöbalken gäller parallellt. För att till exempel ett bostadsområde ska få börja byggas måste exploatören få bygglov med stöd av den nya detaljplanen, men det krävs också att markundersökningar och saneringar fått godkänt utifrån miljöbalkens krav.

Länsstyrelsen granskar alla nya detaljplaner och kan upphäva de som eventuellt inte lever upp till kraven. Om föroreningsfrågan är komplicerad kan handläggare hos kommunen därför ha kontakt med länsstyrelsen.

Det finns oftast en markägare (eller exploatör/byggare) som samverkar med kommunens plangrupp om ett stadsbyggnadsprojekt. Om föroreningar behöver undersökas eller tas om hand ska markägaren också ha kontakt med den kommunala miljötillsynen. Man är exempelvis skyldig att rapportera alla fynd av föroreningar som görs i området.

Grundprincipen är att förorenaren ska betala för undersökningar och sanering. Det kan vara nuvarande markägare, men också till exempel en industri som funnits på platsen tidigare.

Steg för steg

 • Inför arbetet med att ta fram en ny detaljplan prövar kommunen om den markanvändning som är på förslag, exempelvis att bygga bostäder, är lämplig. För att kunna svara på det ska föroreningsfrågan vara tillräckligt utredd. De planansvariga frågar därför vad miljötillsynsenheten känner till om saken. Man kontrollerar också om platsen finns med i översiktsplanens karta och beskrivning över misstänkt förorenad mark.
 • Om det finns misstankar om föroreningar ska en inventering göras tidigt i projektet, helst med en översiktlig miljöteknisk undersökning. Den är till för att bedöma om det verkligen finns föroreningar som utgör ett problem och om det behövs ytterligare undersökningar. Hur omfattande undersökningen behöver vara varierar. Ibland kan det till exempel vara motiverat att göra undersökningar även utanför planområdet.

  Om det inte finns dokumenterade markföroreningar gör kommunen ändå en riskbedömning genom att ta reda på vilka verksamheter som tidigare funnits i området.
 • Om undersökningarna visar att platsen är så förorenad att särskilda åtgärder måste vidtas innan området kan få användas som man tänkt behövs en åtgärdsutredning. Vanligen anlitar markägaren konsulthjälp för att undersöka föroreningarna och bedöma vilka risker de innebär, i samråd med kommunen. Miljötillsynen bedömer om de föreslagna åtgärderna räcker, eller om miljöbalken ställer högre krav.
 • När planarbetet har kommit så långt att samråd närmar sig ska föroreningsläget tas upp i planhandlingarna. Det innebär också att grannar och andra berörda får möjlighet att ge synpunkter på frågan. På det här stadiet behöver alla undersökningar inte vara gjorda och det går kanske inte att avgöra säkert ifall en sanering går att genomföra. För att projektet ska gå vidare bör plangruppen ändå komma fram till att det går att åtgärda föroreningarna till rimlig kostnad.

  Den kunskap som kommer fram om föroreningarna kan leda till att kommunen måste förändra planförslaget. En plats kanske visar sig olämplig som förskola, men kan i stället bli garage. Eller man kommer kanske fram till att särskilda krav på grundläggning eller ventilation behövs för några byggnader.
 • När det är dags för sanering eller andra åtgärder gör markägaren en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsnämnden, och får till svar ett beslut (föreläggande) om åtgärderna och hur de ska redovisas och följas upp. Det kallas miljöprövning. Genom detta får markägaren/exploatören också en bekräftelse om att åtgärderna är tillräckliga.

  Ett förorenat område ska helst saneras innan detaljplanen antas. I praktiken är det dock ofta svårt att åstadkomma det. Kommunen kan då skriva in i planbestämmelserna, som är rättsligt bindande, att bygglov inte får ges innan föroreningarna har sanerats eller att markägaren på annat sätt har säkerställt att marken blir lämplig för den nya användningen.
 • När markägaren/exploatören söker bygglov kontrollerar kommunens bygglovsenhet att de krav om sanering med mera som funnits är uppfyllda.

Inspektörer och miljöutredare kan berätta mer om planering i områden där det finns föroreningar. Välkommen att kontakta miljötillsynsenheten!

Sidan uppdaterades: