Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Lilla Björknäs etapp 3

Planområdet är beläget i Lilla Björknäs i kommundelen Boos västra del. Området karaktäriseras av tomter i varierande storlek mellan 800-3800 kvadratmeter med individuellt placerade bostadshus. Syftet med detaljplanen är att fastigheterna, som undantogs från permanentning på grund av riskavstånd till en kraftledning när detaljplanen Lilla Björknäs 2 tillkom, får motsvarande byggrätter som grannfastigheterna. Kraftledningen är numera markförlagd i stället för luftburen. Även de fastigheter som fick begränsningar av sin byggrätt med anledning av kraftledningen avses ses över.

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett planuppdrag fattas av politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Vad händer nu och i nästa steg?

Planenheten överlämnar den 30 maj 2024 detaljplanen med förslag till antagande till miljö- och stadsbyggnadsnämnden.
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beräknas anta detaljplanen den 19 juni 2024.

Granskningsutlåtandet finns att läsa under STATUS och HANDLINGAR

Så fungerar detaljplaneprocessen

Detaljplaneprocessen består av flera olika skeden, se www.nacka.se/stadsbyggande. Detaljplanen är nu i antagandeskedet.

imageqkfi.png
Kartan visar områdets avgränsning samt var i Nacka kommun området ligger.

Sidan uppdaterades: