Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Telegrafberget Hotell

Planändringens syfte är att utöka användningen av vissa byggnader till att möjliggöra för hotellverksamhet samt påbyggnad med en våning av ett befintligt hus. I samband med detta ska stödmuren för angöringsvägen ges en gestaltning som gör att den bättre införlivas i den omgivande miljön.

Profilbild saknas

Bastian Vreede

Projektledare

Alexander Erixson

Alexander Erixson

Planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor (t.ex. trafik, buller, dagvatten).

 • Program
 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget. För projekt med stor miljöpåverkan hålls också samråd om en miljökonsekvensbeskrivning.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter. Miljökonsekvensbeskrivningen ställs ut för granskning samtidigt.

 • Granskning 2
 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal tecknas, som reglerar hur kostnaderna för utbyggnaden fördelas.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen. Kommunens ansvarar för att vägar, va-nät, parker med mera byggs ut.

Vad händer nu och nästa steg?

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut om antagande av detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen, som avvisade överklagandet. Mark- och miljödomstolens beslut överklagades inom överklagandetiden och i slutligt beslut den 17 juli 2020 meddelade Mark- och miljööverdomstolen ej prövningstillstånd. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut har därmed vunnit laga kraft den 17 juli 2020.

Den 19 februari 2020 beslutade miljö- och stadsbyggnadsnämnden att anta detaljplanen, Beslut § 30 MSN.pdf.

Mellan den 11 december 2019 till och med 13 januari 2020 fanns detaljplaneförslaget utställt för samråd i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka.

De berörda sakägarna har under samrådstiden skriftligen meddelat att de inte har synpunkter på planförslaget. Planarbetet har därmed bedrivits som ett begränsat standardförfarande.

Den 26 juni 2019, § 155  (PDF-dokument, 31 kB), beslutade miljö- och stadsbyggnadsnämnden om att ge planenheten i uppdrag att upprätta ett förslag till ändring av detaljplan.

Kort om projektet

Planområdet ligger vid Nackas norra kust, väster om Kummelbergets industriområde. Terrängen sluttar brant mot norr. Inom området finns ett drygt 500 kvadratmeter stort bergrum som nås från kajen via en tunnel. Tidigare verksamheter har bland annat varit oljedepå och bensinlager.

Syftet är att utöka användningen av vissa byggnader till att möjliggöra för hotellverksamhet samt påbyggnad med en våning av ett befintligt hus. I samband med detta ska stödmuren för angöringsvägen ges en gestaltning som gör att den bättre införlivas i den omgivande miljön.

Området omfattas av detaljplan (Dp 572) som vann laga kraft den 21 oktober 2015 och har 10 års genomförandetid, det vill säga till och med den 21 oktober 2025. Vidare gäller även detaljplan (Dp 614, Ändring av Dp 572) som omfattar ett mindre delområde och inbegriper mindre justeringar av till exempel byggrätter och gränser samt upphävande av strandskydd där kvartersmarken utökats. Dp 614 antogs den 21 mars 2018 och har samma genomförandetid som Dp 572.

Sidan uppdaterades: