Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...
Trafikverkets depå i Sickla

Trafikverkets depå

Detaljplan för del av Sicklaön 83:3, Uddvägen 6. Området ligger i Sickla mellan Uddvägen i väst och Nobelberget i öst. På tomten finns idag Trafikverkets depå som stöttar vägar och framkomlighet i området. Projektet går ut på att möjliggöra så den befintliga depåverksamheten kan fortsätta samt att skapa en gång- och cykelväg mellan Sickla och Hammarby Sjöstad.

Status och handlingar

 • Startskede
 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Samrådet är avslutat och nu sammanställs de inkomna synpunkterna och planförslaget bearbetas inför att det ställs ut för granskning. I samband med granskningen kommer samrådsredogörelsen, där alla inkomna synpunkter bemöts, publiceras på denna sida och skickas ut till berörda.

Syfte

Detaljplanen syftar till att bekräfta den befintliga depåverksamheten med trafikandamål och att möjliggöra att befintlig byggnad kan ersättas på ny plats inom fastigheten. Vidare är syftet att möjliggöra för en kommunal gång- och cykelväg längs planområdets norra gräns för att åstadkomma en komplett förbindelse genom det så kallade Sicklastråket. Planen syftar också till att ersätta samtliga befintliga planer men kommer innehålla relevanta planbestämmelser så att planstöd för tunnelbanan och södra länken kvarstår.

Bakgrund

Området utgörs av en del av fastigheten Sicklaön 83:3 som ägs av Trafikverket. Idag har Trafikverket en depåverksamhet här, för vägar och framkomlighet i området. Området är försett med en servicetunnel ner till Södra länken samt en tvåvåningsbyggnad som fungerar som förvaring och kontor. Byggnaden har genom dåliga geotekniska förhållanden fått allvarliga sättningar och måste rivas. En ny byggnad möjliggörs i detaljplanen på annan plats inom området.

Projektets övergripande syfte är att pröva möjligheten med en byggrätt för trafikändamål så att den befintliga depåverksamheten ska kunna fortsätta. Vidare är syftet att skapa en gång- och cykelväg längs områdets norra gräns så Sicklastråket mellan Sickla och Hammarby Sjöstad blir komplett.

Sidan uppdaterades: