Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Sickla

Projektet omfattar samordning både vad gäller planering, genomförande och kommunikation av de stadsbyggnadsprojekt som ingår i projektchefsområdet Sickla-Plania, samt samordning gentemot andra interna och externa projekt och planer i området. Projektet hanterar de frågor, utredningar och avtal som är övergripande och berör flera stadsbyggnadsprojekt.

Petra Carlenarson

Petra Carlenarson

kommunens projektledare

Thomas Magnusson

Thomas Magnusson

planarkitekt

Nacka kommun har tagit fram riktlinjer för hållbart byggande som beslutades av miljö- och stadsbyggnadsnämnden i november 2012. Syftet med riktlinjerna är att öka hållbarheten i stadsbyggande och underlätta uppföljningen av prioriterade hållbarhetsområden. För stadsbyggnadsprojektet har följande målområden valts ut som prioriterade:

  • Hållbart resande
  • Skapa rum för verksamheter, blandad bebyggelse och mötesplatser
  • Dagvatten som renas och infiltreras
  • Effektiv mark- och resursanvändning
  • Nära till skola, fritid, idrott och kultur
  • En god ljudmiljö
  • Nära till grön- och vattenområden av god kvalitet

I Sickla planeras för utökad kollektivtrafik i form av tunnelbana och förlängd tvärbana, vilket innebär bra förutsättningar för hållbart resande. Utmaningen avseende hållbart resande består främst i att stärka gång- och cykelstråk.

Sickla kommer att utvecklas till en stadsdel med liv och rörelse under fler av dygnets timmar jämfört med idag. Viktiga frågor för planeringen när området förtätas och får många nya invånare och besökare är mötesplatser, möjligheter för olika typer av verksamheter och kontor, närhet till skola och verksamheter inom fritid, idrott och kultur. Förtätningen och utvecklingen kan innebära utmaningar när det gäller att uppnå en god ljudmiljö.

Dagvattenhantering är en stor utmaning i området. Järlasjön tar i dag emot förorenat dagvatten. Vid Nacka station finns risk för översvämning vid skyfall. Fördröjning, avledning och rening av dagvatten är därför viktiga frågor i planeringen och vid utbyggnad av området.
Dagvattenrening i Kyrkviken/Järlasjön

I Sickla ägs stora delar av marken av privata aktörer. Det är viktigt att uppnå en effektiv mark- och resursanvändning avseende kommunens mark i området och även för den mark som ägs privat. Området ligger nära stora grönområden och vatten. Det är en viktig fråga att förstärka sådana samband och utveckla grönstråk och tillgänglighet.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.