Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tryckluftsfabriken

Området ligger centralt i Sickla och nära den framtida uppgången från tunnelbanan. Projektet går ut på att skapa en attraktiv stadsmiljö med kontor, bostäder, handel, offentliga platser och nya promenadvägar i området.

Hanna Flygt

Hanna Flygt

Projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillstyrkte detaljplanen den 19 juni 2024. Här kan du läsa protokollet. (PDF-dokument, 140 kB)
  • Kommunfullmäktige beräknas anta detaljplanen den 16 september 2024.
  • En underrättelse om antagande samt information hur man överklagar kommer att skickas ut efter det att protokollet från kommunfullmäktige blivit anslaget på kommunens anslagstavla.
  • Antagandehandlingarna finns att läsa under STATUS OCH HANDLINGAR

Nedan ses karta över planområdet och några av visionsbilderna från granskningsskedet.

image6vtb.png
Kartan visar planområdets avgränsning.

imagegv5cq.pngIllustrationsplan. Aktuellt detaljplaneområde markeras med röd linje. Skrafferingen markerar område som kommer planläggas i en separat detaljplan. Idéer om eventuell framtida bebyggelse utanför stadsbyggnadsprojektet visas i ljusgrått med streckade linjer. Bokstäver A-K används för benämning av de olika kvarteren. Bild: Gehl.

blobid0.jpgVy över torget i västra delen av planområdet. Ny bebyggelse till vänster i bild och Luftverkstaden i fonden av torget. Bilden visar en möjlig utformning av ny bebyggelse. Bild: Henning Larsen.

blobid1.pngFlygvy över planområdet och dess omgivning. Järlaleden till vänster i bild och Värmdövägen till höger. Bilden visar en möjlig utformning av ny bebyggelse. I bilden syns även det nya stationshuset som är under uppförande. Bild: White Arkitekter.

Om projektet

Efter samrådet har projektet delats upp i två delar på grund av det framtida riksintresset för Östlig förbindelse vilket skapar osäkerhet kring exploateringen i den östra delen. Planområdet omfattas nu av den västra delen medan den östra delen kommer hanteras i ett separat detaljplaneärende i senare skede.

Detaljplanen innebär att områdets befintliga bebyggelse och markparkeringar ersätts med tät stadsbebyggelse. Planområdet omfattar de centrala delarna av Sickla köpkvarter och avgränsas av Järlaleden i söder, Smedjegatan väster, Sickla Galleria i norr och Terminalgatan i öst.

Principen för höjdsättning är att nockhöjderna motsvarar sex till sju våningar, där de en till två översta våningarna är indragna från fasadliv. Planerade funktioner är i huvudsak arbetsplatser och bostäder samt handel och service i kvarterens entréplan. Blandade funktioner bedöms bidra till upplevelsen av en händelserik och levande stad där korta avstånd uppmuntrar till att gå och cykla. Blandade funktioner tillsammans med stärkta kopplingar till omgivningen kan också bidra till att tryggheten ökar. De offentliga rummen regleras delvis som privatägda kvartersgator och platsbildningar och delvis som allmän plats i form en öst-västlig lokalgata.

Detaljplanen omfattas av sex kvarter. En flexibilitet gällande användningen medges i två av kvarteren, vilket innebär att det för detaljplanen som helhet kan innebära 0–330 bostäder och 3700-5200 arbetsplatser. Bilparkering möjliggörs i garage. Två mindre äldre byggnader ges bestämmelse om rivningsförbud.

Det gråmarkerade området är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: