Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Så fungerar gatukostnader

När kommunen tar över driften av vägarna i ett område ska fastighetsägarna betala gatukostnadsersättning. Kostnaderna ska fördelas skäligt och rättvist mellan berörda fastigheter. Här går vi igenom vad som gäller och vad du behöver tänka på som fastighetsägare.

Principer för gatukostnader

Kommunen har vissa skyldigheter i samband med att en ny detaljplan börjar gälla. Bland annat ska kommunen ordna med gator och andra allmänna platser. För att finansiera dessa åtgärder, beslutar kommunen att berörda fastighetsägare ska betala gatukostnadsersättning.

Kommunens skyldigheter samt möjlighet att besluta om gatukostnadsersättning anges i plan- och bygglagen (förkortad PBL). Kommunen fördelar normalt gatu- och anläggningskostnader områdesvis, enligt huvudregeln i PBL.

Kostnaderna ska fördelas skäligt och rättvist mellan berörda fastigheter. Av gatukostnadsutredningen framgår vilka fastigheter som ska vara med och betala gatukostnadsersättning, vilka kostnaderna är och hur fördelningen ska gå till.
I Nacka kommuns riktlinjer för uttag av gatukostnadsersättning beskrivs de övergripande principerna för arbetet med gatukostnadsutredningar.

När kommunen tar över driften av vägarna i ett område ska fastighetsägarna betala gatukostnadsersättning. Inför varje projekt genomförs en gatukostnadsutredning som redovisar kostnaderna för just det projektet.

Så går gatukostnadsutredningen till

Gatukostnadsutredningen genomförs vanligen parallellt med detaljplanearbete. Processen innehåller också delvis samma steg som detaljplanen; med samråd, granskning och antagande.

Vid samråd och vid granskning har fastighetsägarna möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget till gatukostnadsutredning.

Efter antagande kan gatukostnadsutredningen överklagas till Förvaltningsrätten och laglighetsprövas enligt kommunallagen. Både frågor om formella fel (om processen gått rätt till) och att fel organ har fattat beslutet kan prövas.

I samband med att fakturering av gatukostnaden sker kan respektive fastighetsägare överklaga frågor som rör den egna fastighetens gatukostnader.

Det ingår i gatukostnaderna

Gatukostnadsersättningen ska bekosta de investeringar som behövs för att uppnå lägsta godtagbara krav i fråga om bland annat framkomlighet, vägarnas bärighet, trafiksäkerhet och parkstandard i ett område som ska fungera för permanent boende. Vilka åtgärder som behöver vidtas och den standard som väg- och parkanläggningarna avses få framgår av en omfattningsbeskrivning.

Allmänna anläggningar som även andra än de boende i området har nytta av, som exempelvis en bussgata eller en strandpromenad, ska bekostas av kommunen. Om det krävs högre standard på en väg för att den används av fler än boende och verksamma i området ska kommunen stå för extrakostnaden. Kommunen jämkar alltså kostnaden, vilket betyder att skattekollektivet betalar.

Läs mer om jämkning och vilka kostnader som kan jämkas på sidan 5 i dokumentet Mer om gatukostnader (PDF-dokument, 267 kB)

Det ingår inte i gatukostnaderna

Utbyggnad av och anslutning till vatten och avlopp (VA) är skilt från gatukostnaderna. Om både vägar och VA ska byggas ut i ett område samordnas arbetena så mycket som möjligt för att hålla totalkostnaden nere. Den besparing som uppnås för vägbygget ska komma fastighetsägarna tillgodo genom lägre kostnader.

Din anslutning till VA-nätet hanteras av Nacka vatten och avfall och betalas till dem enligt en fastställd taxa. Läs mer om att ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp här

Läs mer om gällande bestämmelser och avgifter för vatten och avlopp

El- och fibernät ingår inte heller i gatukostnaderna, även om det ibland installeras eller förnyas samtidigt som gatorna. Läs mer om att ansluta en ny fastighet till elnätet hos Energimarknadsinspektionen

Gatukostnadsutredningen anger ett kostnadstak

Den uppskattade totalkostnaden vid tidpunkten för granskningen av gatukostnadsutredningen ska gälla som tak när kommunen fakturerar fastighetsägarna. Det betyder att du aldrig kommer att faktureras en högre kostnad, även om det skulle bli dyrare än beräknat att genomföra utbyggnaden. Takkostnaden justeras dock för kostnadsförändringar över tid (indexjustering).

När vägarna är klara är det dags att betala

När vägarna är utbyggda och kan tas i bruk kommer kommunen att fakturera gatukostnader. Faktureringen sker först när arbetet är slutbesiktigat och godkänt.

Fastighetsägare som har möjlighet att stycka av sin tomt betalar gatukostnadsersättning för den styckningsbara delen först när fastighetsbildning skett. Kommunen kommer dock att fakturera kostnaden senast tio år efter att utbyggnaden är klar.

Om du inte kan betala

Vid betalningssvårigheter finns möjlighet att i första hand ansöka om en avbetalningsplan. Det kan beviljas i fall där hushållet exempelvis har låga inkomster, saknar möjlighet att få lån och saknar möjlighet att frigöra kapital.

Sidan uppdaterades: