Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Sydöstra Boo

Sydöstra Boo ska få modern standard och byggs ut med kommunalt vatten och avlopp samt nya vägar. Projektet omfattar detaljplaneområdena Dalvägen-Gustavsviksvägen, Galärvägen, Mjölkudden-Gustavsviks gård samt Solbrinken-Grundet.

Martin McCarthy

Martin McCarthy

Projektchef Boo

Anna Dolk

Anna Dolk

Kommunens projektledare

Om projektet

Sydöstra Boo är attraktivt område med närhet till havet, naturen och Stockholms innerstad. Området planerades under 1930 och 1940-talen som ett fritidshusområde och ska nu utvecklas för permanentboende med modern standard för vatten, avlopp och nya vägar samtidigt som områdets landskapsbild och värdefulla vegetation bevaras.

Den småhusbebyggelse som i dag präglar området kommer även fortsättningsvis att dominera, men kompletteras med andra boendeformer så att området blir långsiktigt hållbart. Sydöstra Boo utvecklas i samverkan mellan Nacka kommun, ledningsägarna och områdets fastighetsägare, där iordningsställande av allmän platsmark kommer att ske parallellt med fastighetsägarnas husbyggen.

Nacka kommun samordnar utbyggnaden av de fyra detaljplaneområdena i sydöstra Boo i ett projekt (se information om detaljplanerna längre ner på sidan). Utbyggnaden påbörjas under 2024 och sker parallellt i flera delområden för att arbetet ska bli färdigt så fort som möjligt. Hela området beräknas bli färdigutbyggt till år 2030.

Informationsbroschyr (PDF-dokument, 1,8 MB)

Informationsbrev om aktuella händelser i maj 2024  (PDF-dokument, 297 kB)

Markförstärkningar vid förskola

Med start 22 maj kommer markförstärkningar att genomföras på Galärvägen vid Boo Gårds förskola. Det här kommer att påverka trafiken på Galärvägen som leds om (se karta nedan). Entreprenadmaskinerna kommer att generera ljud, damm och skapa vibrationer som kan upplevas i marken.

För att lämna eller hämta vid Boo Gårds förskola uppmanas vårdnadshavare i första hand parkera på stora parkeringen vid Boo Gårds skola, alternativt på södra sidan av förskolan i andra hand (se svartmarkerad yta i kartan). Följ trafikskyltning på plats.

Arbetet beräknas vara klart i slutet av september. Genom att förlägga det över sommaren minimerar vi störningarna vid förskolans verksamhet. Under vecka 29–31 kommer arbeten inte att pågå i området, för att skapa en paus från oljud för de boende under sommaren.

Vid frågor gällande produktionen, Frentab

E-post: soboo@frentab.se

Jourtelefon: 076 147 41 42

Vid frågor om projektet, Nacka kommun

E-post: stadsbyggnad@nacka.se

Telefon kontaktcenter: 08-718 80 00

Besiktning av fastigheter

Inför markförstärkningarna kommer fastigheter som är inom riskområdet för vibrationer att besiktigas. Besiktningen utförs av Hansa vibrations-och omgivningskontroll, på uppdrag av Nacka kommun, med start i början av maj.

Här kan du läsa mer om besiktningarna (PDF-dokument, 297 kB)

Vid frågor gällande besiktning/vibrationsmätning, Hansa konsult

E-post: eric@hansakonsult.se

Telefon: 070-651 45 96

Informationsträff i området

Den 16 maj klockan 15–18 genomför Nacka kommun en informationsträff på plats i området. Här kan du träffa representanter från utbyggnadsprojektet sydöstra Boo, ställa frågor och få mera information om arbetet som pågår.

Plats: Vid Boo Gårds förskola.

Välkommen!

Byggstart

Välkommen på invigningen av byggstarten 22 maj klockan 15.00 på etableringsytan vid Boo Gårds förskola. Vi bjuder på fika och barnen får möjlighet att provköra en liten grävmaskin som bemannas av byggentreprenörens personal. Passa på att ställa frågor och samtala med projektets representanter på plats.

Klockan 16.00 hålls ett officiellt invigningstal av kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau.

Hur kommer de nya väganläggningarna se ut?

Här kan du ta del av en modell som visar hur de nya väganläggningarna kommer att se ut, samt vilka fastigheter som eventuellt påverkas av intrång eller en slänt på sin fastighet. Modellen visar i nuläget entreprenadområde Öst, men övriga områden kommer att adderas allt eftersom.

Tar successivt över driften

I takt med att lantmäteriförättningarna blir klara tar Nacka kommun över driften av vägar och naturområden inom sydöstra Boo.

Här kan du anmäla skador och lämna eventuella synpunkter.

Felanmälan och synpunkter

Byggetablering

Längst med Boovägen strax norr om väg 222 etableras en byggetablering för projektet sydöstra Boo. För att möjliggöra etableringen rivs två byggnader för att skapa utrymme för byggbodar och förvara material under byggtiden. Den första rivningen (BO 1:207) sker under april 2024.

Inledande mätningsarbeten

Under våren kommer det att utföras inledande mätningsarbeten inför de planerade markarbetena inom området. Detta innebär att det kommer att monteras mätreflexer på träd, stolpar och fasader samt ståldubbar i berg. Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas innan eventuell montering. Viss påverkan på framkomligheten kan förekomma. Mätningen utförs av 5D Konsulterna på uppdrag av Nacka kommun.

Lantmäteriförättningar

Det pågår lantmäteriförrättningar inom hela sydöstra Boo för att genomföra kommunens övertagande av vägar och grönområden. Området är uppdelat i över tio olika förrättningar. Vissa förrättningar hanteras av den kommunala lantmäterimyndigheten och andra av statliga lantmäteriet. Respektive handläggare informerar berörda fastighetsägare löpande.

Käppar visar kommande gränser

Lantmäterimyndigheten arbetar med att sätta ut träkäppar i området för att markera kommande gränser. Som fastighetsägare får du information direkt från lantmäteriet gällande ärendet som berör din fastighet.

Flytta anläggningen själv om du vill behålla den

När kommunen påbörjar utbyggnaden av området kommer alla tomtanläggningar som ligger utanför den nya fastighetsgränsen, eller inom område för mark- och släntintrång, att rivas. Exempel på tomtanläggning kan vara en mur, staket eller en häck. Rivningen görs av vår entreprenör och de har ingen möjlighet att spara något material. Du som har en anläggning, inom område för mark- eller släntintrång kommer att få ersättning från kommunen.

Om du vill behålla din anläggning kan du gärna flytta den själv innan vi påbörjar vårt arbete.

För mera information

Det är lantmäterimyndigheten som fattar beslut om ändring av fastighetsgränser och servitut för slänter. Det görs i lantmäteriförrättningar, där du som äger mark som berörs blir inbjuden till ett lantmäterisammanträde. På sammanträdet ges information om förrättningen. När lantmäterimyndigheten har fattat sitt beslut skickas det med brev till berörda fastighetsägare. Om du har frågor om hur din fastighetsgräns kommer att påverkas ska du vända dig till den lantmäterimyndighet som ansvarar för lantmäteriförrättning i ditt område.

Om du inte har kontaktuppgifter till ansvarig handläggare kan du vända dig direkt till kommunala lantmäterimyndigheten (fastighetsbildning@nacka.se, 08-718 78 66) eller statliga lantmäteriet (kundcenter@lm.se, 0771-636363), beroende på vilken myndighet som hanterar lantmäteriförrättning i ditt område.

Tidplan för utbyggnaden

kartbild soboo.JPG

Klicka på bilden eller här för att komma till den interaktiva kartan med tidplan.

Zooma in i kartan för att kunna klicka och söka på rätt vägavsnitt.

Kartan uppdaterades: 22 maj 2024.

På den interaktiva kartan visas tidsplanen för markförstärkning respektive utbyggnad av vatten, avlopp och vägar i Sydöstra Boo. Genom att klicka på olika sträckor går det att se både under vilka perioder sträckan påverkas, och vilket skede av arbetet som planeras. Tidplanen är preliminär och kommer att justeras allt eftersom arbetet fortskrider.

Utbyggnaden är uppdelad i olika skeden och etapper. Kommunen kommer att arbeta på varje vägsträcka vid två eller tre tillfällen totalt. Mellan dessa arbetsperioder kommer vägarna att vara framkomliga för trafik. Det första tillfället, som bara berör en mindre del av området, är markförstärkningar. Nästa tillfälle är själva utbyggnaden av vatten och avlopp samt den nya vägen. Sista tillfället är det som kallas finplanering, då det översta lagret asfalt läggs, gångbanor och kantstenar kommer på plats och linjer målas.

Vatten, avlopp, el- och fiberledningar läggs ner samtidigt och samordnas med vägbygget, så att vi bara ska behöva gräva upp marken en gång.

Logistikcenter

För att utbyggnaden av sydöstra Boo ska genomföras på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt planerar Nacka kommun för ett logistikcenter i området Dalkarlsängen, som ligger i utkanten av området, söder om väg 222. En förutsättning är att kommunen medges nödvändiga tillstånd för verksamheten.

Logistikcentret leder till minskad byggtrafik till och från sydöstra Boo och möjliggör för återbruk av områdets massor. Massorna kan nyttjas som fyllnadsmassor vid sluttäckning av tippen i Dalkarlsängen. Logistikcentret bidrar också till en bättre boendemiljö under byggtiden eftersom gods kan mellanlagras inom logistikcenterområdet samt till en förbättrad arbetsmiljö med minskad risk för skador och olyckor. Mellanlagringen medför att gods inte behöver lagerhållas inom byggområdet och att gods kan samlastas och köras ut samordnat, vilket leder till färre transporter inom projektområdet.

Kommunen tar över huvudmannaskapet för allmän platsmark

Inom sydöstra Boo finns flera olika föreningar som i dag ansvarar för vägar och annan allmän plats. Dessa föreningar är delvis också markägare. I samband med detaljplanernas genomförande kommer kommunen att ta över huvudmannaskapet för allmän platsmark. I samband med genomförandet kommer all allmän platsmark i detaljplanerna att överföras till kommunen.

Det är lantmäteriet som verkställer detaljplanen och upphäver föreningarnas ansvar för vägarna. Kommunen planerar övertagandet tillsammans med respektive förening så att driften upprätthålls på ett bra sätt.

För att möjliggöra utbyggnaden av VA samt upprustning av vägarna kommer vi att behöva göra mindre markinlösen och släntintrång på flera fastigheter i sydöstra Boo. De fastighetsägare som berörs av markinlösen eller släntintrång får ersättning.

Läs mer om markinlösen och släntintrång här

Planerar du att anlägga eller flytta en infart?

I projekteringen har vi räknat med att varje fastighet ska ha en infart, som i de allra flesta fall blir densamma som i dag. Nya fastigheter som uppkommer genom avstyckning ska också kunna anlägga en egen infart. Varje infart behöver vara placerad så att den varken innebär en risk för trafiksäkerheten eller hamnar där belysningsstolpar, ledningsnät och förbindelsepunkter är placerade.
Därför vill vi gärna få kontakt med dig om du planerar att flytta eller anlägga en ny infart så att vi tillsammans kan se till att den får en lämplig placering. Kontakta oss via e-post: utbyggnadsoboo@nacka.se

Här finns mer information om vad som gäller när du vill anlägga en infart

Detaljplaner

Allmänna anläggningar byggs ut inom fyra detaljplaner; Dalavägen-Gustavsviksvägen, Solbrinken-Grundet, Galärvägen och Mjölkudden-Gustavsviks gård. Samtliga detaljplaner har vunnit laga kraft.

Detaljplan Dalvägen-Gustavsviksvägen

Detaljplan Galärvägen

Detaljplan Mjölkudden-Gustavsviks gård

Detaljplan Solbrinken-Grundet

Gatukostnadsutredningar

Nacka kommun har genom framtagande av gatukostnadsutredningar beslutat att ägarna till fastigheterna i området ska finansiera åtgärder som är avsedda att tillgodose områdets behov av allmänna platser.

Samtliga gatukostnadsutredningar har vunnit laga kraft.

Gatukostnadsutredning Gustavsvik

Gatukostnadsutredning Mjölkudden-Galärvägen

Gatukostnadsutredning Solbrinken-Grundet

Sidan uppdaterades: