Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tillbyggnad Tattby tennishall

En ny detaljplan ska göra det möjligt att bygga ut tennisanläggningen vid Samskolevägen i Tattby.

Vad händer nu och i nästa steg?

Detaljplanen vann laga kraft den 28 september 2022.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun har den 31 augusti 2022, § 137 antagit detaljplanen. Här kan du läsa protokollsutdraget i sin helhet, Beslut MSN § 137.pdf

Du hittar antagandehandlingarna under STATUS och HANDLINGAR.

Detaljplanen syftar till att tillskapa ytor för idrottsändamål för att möjliggöra en tillbyggnad av befintlig tennisanläggning inom skolområdet för Saltsjöbadens samskola. Ytorna för idrottsändamål ska i mötet med omkringliggande naturmark anpassas till denna. Föreslagen byggnad ska utformas så att den skapar en god helhetsverkan med den kringliggande miljön.

I bilagan till underrättelsen redovisas skillnaderna mellan det tidigare planförslaget som var ute för samråd under oktober-december 2021 och det omarbetade planförslaget som nu skickas för granskning. Du hittar bilagan till underrättelsen under rubriken Granskning under STATUS och HANDLNGAR.

Granskningstid

Under tiden 28 april 2022 till och med 24 maj 2022 fanns planförslaget utställt för granskning. Detaljplaneförslaget fanns tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall, och på biblioteket i Saltsjöbaden.

Det ljusröda området inringat med röd linje mitt på kartan är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: