Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Varning för bedrägerimail! Vi har uppmärksammat ett större flöde utav bedrägerimail som cirkulerar. Var uppmärksam innan du trycker på länkar och bifogade filer.

Tillbyggnad Tattby tennishall

En ny detaljplan ska göra det möjligt att bygga ut tennisanläggningen vid Samskolevägen i Tattby.

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Samråd

  • Under tiden 28 oktober 2021 till och med 2 december 2021 finns planförslaget tillgängligt för granskning.
  • Du hittar samrådshandlingar under STATUS och HANDLINGAR här på denna sida.
  • Synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 2 december 2021.

Ett förslag till detaljplan har upprättats för rubricerat område. Detaljplanen syftar till att tillskapa ytor för idrottsändamål för att möjliggöra en tillbyggnad av befintlig tennisanläggning inom skolområdet för Saltsjöbadens samskola. Ytorna för idrottsändamål ska i mötet med omkringliggande naturmark anpassas till denna. Föreslagen byggnad ska utformas så att den skapar en god helhetsverkan med den kringliggande miljön.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till: registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2021/3 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten MSN 2021/3
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 2 december 2021.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt. Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteket i Saltsjöbaden, under bibliotekets öppettider.

Upplysningar

Eventuella frågor om detaljplaneförslaget kan ställas till planarkitekt Kristina Källqvist, e-post: kristina.kallqvist@nacka.se, telefon 08-718 92 69.

Planarbetets bedrivande

Kommunens bedömning är att standardförfarandet enligt PBL 5 kap 6 § kan tillämpas eftersom planförslaget:

  • är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande om översiktsplanen
  • inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
  • inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Det ljusröda området inringat med röd linje mitt på kartan är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: