Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Värmdövägen - Boobacken

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökad byggrätt för småindustri och kontorsverksamhet.

Status och handlingar

 • Startskede

  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade om planuppdrag den 17 februari 2021, § 35.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Ett slutligt förslag beslutas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade om planuppdrag den 17 februari 2021, § 35.
 • Samråd planeras till kvartal 3, 2022.

Sidan uppdaterades: