Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Värmdövägen - Boobacken

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökad byggrätt för befintlig småindustri och kontorsverksamhet inom fastigheten Bo 28:4, på Värmdövägen 746 i Saltsjö-Boo.

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun har den 22 maj 2024, § 100 antagit ändringen av detaljplanen. Här kan du läsa protokollsutdraget. (PDF-dokument, 85 kB)
  • Tillkännagivandet om justerat protokoll har den 29 maj 2024 anslagits på kommunens anslagstavla.
  • Antagandehandlingarna finns att läsa under STATUS och HANDLINGAR

Bakgrund och syfte

Planändringen omfattar fastigheten Bo 28:4 som ligger vid korsningen Värmdövägen/Boovägen, sydost om Orminge centrum, inom verksamhetsområdet Boobacken. Fastigheten är cirka 4600 kvadratmeter till markytan och är bebyggd med lokaler för småindustri och kontorsverksamhet. En liten del av den kommunala fastigheten Bo 1:608 ingår även i planområdet för att möjliggöra ändring av befintligt utfartsförbud.
Planändringen innebär att byggrätten utökas, vilket regleras med en bestämmelse om största byggnadsarea och ersätter tidigare bestämmelse om exploateringsgrad i bruttoarea. Ändringen innebär även att reglering införs för hantering av dagvatten på fastigheten. En mindre del av planområdet planläggs som gata för att möjliggöra ändring av utfartsförbudet, planändringen befäster befintlig användning.

Tidigare skeden under planprocessen

Under tiden 29 februari 2024 till och med 21 mars 2024 var planförslaget utställt för granskning. Planhandlingar med tillhörande underlag finns att läsa under STATUS och HANDLINGAR under rubriken GRANSKNING.

Under tiden 9 november 2022 till och med 30 november 2022 var detaljplaneförslaget ute på samråd. Samrådshandlingarna finns att läsa under STATUS och HANDLINGAR under rubriken Samråd.

Sidan uppdaterades: