Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Värmdövägen - Boobacken

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökad byggrätt för befintlig småindustri och kontorsverksamhet inom fastigheten Bo 28:4, på Värmdövägen 746 i Saltsjö-Boo.

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Samråd avslutat

  • Under tiden 9 november 2022 till och med 30 november 2022 var detaljplaneförslaget uteställt för samråd.
  • Samrådshandlingarna finns att läsa under STATUS och HANDLINGAR under rubriken Samråd.

Ändringen av gällande detaljplan syftar till att möjliggöra en utökad och mer flexibel byggrätt för småindustri och kontorsverksamhet. Ändringen syftar även till att begränsa risken för översvämning av befintlig bebyggelse samt att åtgärda en planstridig utfart.

Planändringen omfattar fastigheten Bo 28:4 som ligger vid korsningen Värmdövägen/Boovägen, sydost om Orminge centrum, inom verksamhetsområdet Boobacken. Fastigheten är cirka 4600 kvadratmeter till markytan och är bebyggd med lokaler för småindustri och kontorsverksamhet. En liten del av den kommunala fastigheten Bo 1:608 ingår även i planområdet för att möjliggöra ändring av befintligt utfartsförbud.
Planändringen innebär att byggrätten utökas, vilket regleras med en bestämmelse om största byggnadsarea och ersätter tidigare bestämmelse om exploateringsgrad i bruttoarea. Ändringen innebär även att reglering införs för hantering av dagvatten på fastigheten. En mindre del av planområdet planläggs som gata för att möjliggöra ändring av utfartsförbudet, planändringen befäster befintlig användning.

Samrådstid

Under samrådstiden 9 november 2022 till och med 30 november 2022 fanns detaljplaneförslaget tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall.

Sidan uppdaterades: