Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Rensättra naturreservat

Naturreservatet har vunnit laga kraft.

Status och handlingar

rensatra-naturreservat-ht-171002-670x290.jpgFoto: Henrik Trygg, Rensättra naturreservat

Syftet med att göra Rensättra till naturreservat är att bevara ett tätortsnära naturområde för rekreation och friluftsliv samt att bevara områdets värdefulla natur- och kulturmiljöer.

Rensättra präglas till stor del av de öppna markerna som tidigare var del av Rensättra gård. Historiska spår visar på en lång kontinuitet av mänskligt nyttjande och området har ett stort kulturhistoriskt värde. Gravfält från yngre järnåldern tyder på att området beboddes redan på 900-talet. Områdets naturvärden består främst av gammal hällmarkstallskog, sumpskogar med grova klibbalar samt hävdade öppna marker där gamla ekar står i brynen. Tre av Skogsstyrelsen klassade naturvärdesobjekt på totalt ca 3,9 hektar finns inom reservatsområdet. Rensättra har ett högt besökstryck och är ett viktigt närrekreationsområde för boende i norra Boo. Området är populärt för motion och hällmarkerna är rika på stigsystem som nyttjas väl av skolor och förskolor.

Vad händer nu?

Kommunfullmäktige fattade den 1 februari 2021 beslut om att förklara Rensättra som naturreservat. Beslutet vann laga kraft den 5 mars 2021. Nu påbörjas arbetet med att märka ut reservatets gränser, iordningställa leder, grillplats och andra friluftsanordningar samt sätta upp skyltar och kartor i området. Detta kommer att utföras under 2021.

Föreskrifter, avgränsning och skötselplan för Rensättra naturreservat finns i menyn till höger under rubriken ”Laga kraft”.

Detta har hänt tidigare

  • Ett första samråd för naturreservatet pågick under våren 2018.
  • Efter samrådet genomfördes ändringar i föreskrifter och skötselplan. Två av ändringar föranledde ett nytt, begränsat samråd med berörda sakägare och pågick under våren 2020.
  • Ärendet togs upp i natur- och trafiknämnden för beslut den 25 augusti 2020 men återremitterades med uppdrag att komplettera med möjlighet att inrätta smärre rekreationsanläggningar, som exempelvis belysning längs en motionsslinga i reservatet. I det nya förslaget till föreskrifter och skötselplan har en möjlig sträcka för belysning pekats ut.
  • Natur- och trafiknämnden beslutade den 10 november 2020 att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att förklara Rensättra som naturreservat enligt förslag till föreskrifter, avgränsning och skötselplan daterad den 10 november 2020.
  • Kommunfullmäktige fattade den 1 februari 2021 beslut om att förklara Rensättra som naturreservat.

De delar av stads- och detaljplanerna S 259, DP 64, DP 74, DP 98 samt DP 80 som tidigare överlappade med det föreslagna naturreservatet har upphävts. Beslutet vann laga kraft den 21 oktober 2020.

Rensättra med omgivningar. Du kan zooma och panorera i kartan.

Imventerade områden med höga naturvärden (nyckelbiotoper), naturreservat och Booleden är markerade.

Sidan uppdaterades: