Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Rensättra naturreservat

Arbetet med att göra området nära Boo kyrka till naturreservat pågår.

Status och handlingar

rensatra-naturreservat-ht-171002-670x290.jpgFoto: Henrik Trygg, Rensättra naturreservat

Syfte med att göra Rensättra till naturreservat är att bevara ett tätortsnära naturområde för rekreation och friluftsliv samt att bevara områdets värdefulla natur- och kulturmiljöer.

Rensättra präglas till stor del av de öppna markerna som tidigare var del av Rensättra gård. Historiska spår visar på en lång kontinuitet av mänskligt nyttjande och området har ett stort kulturhistoriskt värde. Gravfält från yngre järnåldern tyder på att området beboddes redan på 900-talet. Områdets naturvärden består främst av gammal hällmarkstallskog, sumpskogar med grova klibbalar samt hävdade öppna marker där gamla ekar står i brynen. Två av Skogsstyrelsen klassade naturvärdesobjekt på totalt ca 3,5 ha finns inom reservatsområdet. Rensättra har ett högt besökstryck och är ett viktigt närrekreationsområde för boende i norra Boo. Området är populärt för motion och hällmarkerna är rika på stigsystem som nyttjas väl av skolor och förskolor.

Vad händer nu?

Samråd för naturreservatet pågick fram till den 31 maj 2018. Nacka kommun har gått igenom de synpunkter som kom in under samrådet. Enligt yttrande från lantmäterimyndigheten har det framkommit att den norra delen av det föreslagna reservatet måste utgå. Anledningen är att reservatsbildning skulle komma att strida mot gällande detaljplan och anläggningsbeslut för gemensamhetsanläggning. Arbetet med reservatsbildning fortgår i den södra delen och samrådsförslaget från 2018 har justerats utifrån inkomna synpunkter.

Två ändringar av föreskrifterna som föranleder ett nytt, begränsat samråd med berörda sakägare pågår till och med den 28 maj enligt beslut av natur- och trafiknämnden den 22 april 2020. Ändringarna rör en utvidgning av reservatsområdet i väster samt en ny föreskrift, A13. Handlingarna finns under fliken ”Samråd 2” i menyn till höger.

För att möjliggöra bildande av reservat i den södra delen och reservatet inte ska strida mot befintliga planer behöver delar av befintliga stads- och detaljplaner upphävas. Se vidare nedan.

När berörda delar av planerna är upphävda och synpunkter från reservatets andra samråd omhändertagits kommer natur- och trafiknämnden under hösten 2020 fatta beslut om reservatsförslaget ska skickas vidare för antagande.

Samråd om upphävande av delar av stads- och detaljplaner

Förslag till upphävande berör de ytor där stads- och detaljplanerna överlappar med det föreslagna reservatet. Förslaget omfattar delar av stadsplan S 259 och detaljplan DP 64, DP 74, DP 98 samt DP 80.

Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns att läsa i sin helhet på Nacka kommuns webbsida: nacka.se/rensattrareservat

Detaljplaneförslaget är utsänt på samråd 26 maj-12 augusti 2020. Förslaget finns tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Orminge och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2019-12-11 §273

Rensättra med omgivningar. Du kan zooma och panorera i kartan.

Imventerade områden med höga naturvärden (nyckelbiotoper), naturreservat och Booleden är markerade.

Sidan uppdaterades: