Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Rensättra naturreservat

Arbetet med att göra området nära Boo kyrka till naturreservat pågår.

Status och handlingar

rensatra-naturreservat-ht-171002-670x290.jpgFoto: Henrik Trygg, Rensättra naturreservat

Syftet med att göra Rensättra till naturreservat är att bevara ett tätortsnära naturområde för rekreation och friluftsliv samt att bevara områdets värdefulla natur- och kulturmiljöer.

Rensättra präglas till stor del av de öppna markerna som tidigare var del av Rensättra gård. Historiska spår visar på en lång kontinuitet av mänskligt nyttjande och området har ett stort kulturhistoriskt värde. Gravfält från yngre järnåldern tyder på att området beboddes redan på 900-talet. Områdets naturvärden består främst av gammal hällmarkstallskog, sumpskogar med grova klibbalar samt hävdade öppna marker där gamla ekar står i brynen. Två av Skogsstyrelsen klassade naturvärdesobjekt på totalt ca 3,5 ha finns inom reservatsområdet. Rensättra har ett högt besökstryck och är ett viktigt närrekreationsområde för boende i norra Boo. Området är populärt för motion och hällmarkerna är rika på stigsystem som nyttjas väl av skolor och förskolor.

Vad händer nu?

Natur- och trafiknämnden beslutade den 10 november att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att förklara Rensättra som naturreservat enligt förslag till föreskrifter, avgränsning och skötselplan daterad den 10 november 2020.

Ärendet går nu vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Länk till protokoll från natur- och trafiknämndens sammanträde den 10 november 2020. (PDF-dokument, 282 kB)

  • Ett första samråd för naturreservatet pågick under våren 2018.
  • Efter samrådet genomfördes ändringar i föreskrifter och skötselplan. Två av ändringar föranledde ett nytt, begränsat samråd med berörda sakägare och pågick under våren 2020.
  • Ärendet togs upp i natur- och trafiknämnden för beslut den 25 augusti 2020 men återremitterades med uppdrag att komplettera med möjlighet att inrätta smärre rekreationsanläggningar, som exempelvis belysning längs en motionsslinga i reservatet. I det nya förslaget till föreskrifter och skötselplan har en möjlig sträcka för belysning pekats ut.

De delar av stads- och detaljplanerna S 259, DP 64, DP 74, DP 98 samt DP 80 som tidigare överlappade med det föreslagna naturreservatet har upphävts. Beslutet vann laga kraft den 21 oktober 2020.

Rensättra med omgivningar. Du kan zooma och panorera i kartan.

Imventerade områden med höga naturvärden (nyckelbiotoper), naturreservat och Booleden är markerade.

Sidan uppdaterades: