Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Planerat systemunderhåll av e-tjänster (Abou) den 1 april – e-tjänster är otillgängliga under onsdag förmiddag, förväntas vara klart kl 12.

Rensättra naturreservat

Arbetet med att göra området nära Boo kyrka till naturreservat pågår.

Status och handlingar

 • Startskede

  Kommunfullmäktige beslutar att påbörja processen för att bilda naturreservatet. Området inventeras och avgränsas. Dokument som tas fram är grunden för skötselplanen.

 • Samråd

  Beslutet och skötselplanen ställs ut på samråd. Beslutet beskriver syftet med reservatet och reglerar vad du får och inte får göra inom området. Skötselplanen beskriver hur området ska skötas och de värden som finns där. Sakägare (markägare och andra som är direkt berörda av förslaget) bjuds in att komma med synpunkter på förslaget.

 • Antagande

  Kommunfullmäktige beslutar att bilda naturreservatet. Beslutet skickas till sakägare samt publiceras i dagstidningarna.

 • Laga kraft

  Efter att överklagandetiden har gått ut eller att eventuella överklaganden har behandlats vinner beslutet om naturreservatet laga kraft. Då börjar skötselplanen och dess föreskrifter att gälla.

rensatra-naturreservat-ht-171002-670x290.jpgFoto: Henrik Trygg, Rensättra naturreservat

Syfte med att göra Rensättra till naturreservat är att bevara ett tätortsnära naturområde för rekreation och friluftsliv samt att bevara områdets värdefulla natur- och kulturmiljöer.

Rensättra präglas till stor del av de öppna markerna som tidigare var del av Rensättra gård. Historiska spår visar på en lång kontinuitet av mänskligt nyttjande och området har ett stort kulturhistoriskt värde. Gravfält från yngre järnåldern tyder på att området beboddes redan på 900-talet. Områdets naturvärden består främst av gammal hällmarkstallskog, sumpskogar med grova klibbalar samt hävdade öppna marker där gamla ekar står i brynen. Två av Skogsstyrelsen klassade naturvärdesobjekt på totalt ca 3,5 ha finns inom reservatsområdet. Rensättra har ett högt besökstryck och är ett viktigt närrekreationsområde för boende i norra Boo. Området är populärt för motion och hällmarkerna är rika på stigsystem som nyttjas väl av skolor och förskolor.

Vad händer nu?

Samråd för naturreservatet pågick fram till den 31 maj 2018. Nacka kommun har gått igenom de synpunkter som kom in under samrådet. Enligt yttrande från lantmäterimyndigheten har det framkommit att den norra delen av det föreslagna reservatet måste utgå. Anledningen är att reservatsbildning skulle komma att strida mot gällande detaljplan och anläggningsbeslut för gemensamhetsanläggning. Arbetet med reservatsbildning fortgår i den södra delen. För att möjliggöra bildande av reservat i den södra delen behöver de delar där befintliga detaljplaner överlappar med reservatet upphävas. När det är genomfört kommer det att vara möjligt att bilda Rensättra naturreservat.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2019-12-11 §273

Rensättra med omgivningar. Du kan zooma och panorera i kartan.

Imventerade områden med höga naturvärden (nyckelbiotoper), naturreservat och Booleden är markerade.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.