Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Så arbetar Nacka kommun för att Storängens karaktär ska bevaras

Balans mellan bebyggelse, natur och tomtmark eftersträvas

Grundstrukturen med terränganpassat gatunät, vegetationsrik gatumiljö och fritt placerade individuellt utformade villor på trädgårds- eller naturtomter bevaras. Ny bebyggelse placeras och anpassas till denna struktur. För nya byggnader eftersträvas ett individuellt uttryck i tidstypiskt formspråk. Renodlade pastischer på äldre villastilar undviks. Omfattande utfyllnader, stödmurar och hårdgjorda ytor undviks. Skafttomter med utfarter intill varandra undviks.

Komplementbyggnader underordnas huvudbyggnad och inordnas i gatumiljön

Komplementbyggnader placeras och utformas så att gatubildens karaktär med friliggande hus i grönska behålls. Höjd, volym och utförande anpassas till huvudbyggnaden.

Byggnaders individuella arkitektur och tidstypiska drag respekteras

Ändringar utförs varsamt och anpassas till befintlig byggnads karaktärsdrag. Tidstypisk utformning av grundmurar, fasader, tak, fönster, fönsteromfattningar, entrépartier, räcken, staket och trädgårdsgrindar behålls. Tillbyggnader underordnas huvudbyggnaden och ges en placering, höjd, volym och utformning som anpassas till karaktär. Takkupor, terrasser, balkonger och altaner utförs helst mot baksidan med ett utförande som underordnas och anpassas till befintlig byggnad. Möjligheten att bygga till, ta upp takkupor, anordna balkonger/altaner och utföra andra ändringar är beroende av den enskilda byggnadens karaktär, dess estetiska/rumsliga funktion i gatumiljön samt dess arkitekturhistoriska värde. I Storängen finns ett stort antal välbevarade villor med höga arkitektoniska kvaliteter som är känsliga för förändringar och där ett bevarande av befintliga tak, fasader, fönster, entréer med mera eftersträvas. Infor bygglovsprövning kan antikvarisk medverkan krävas. Storängen är i behov av planläggning med skydd av kulturvärden.

Kulturmiljöhänsyn i planer och bestämmelser

Storängen omfattas av områdesbestämmelser med förvanskningsförbud och utökad lovplikt for rivning, tillbyggnad, omfärgning, fasadförändringar samt schaktning, fyllning och trädfällning. På sikt bör planläggning göras for att aktivt kunna skydda bebyggelsen och kringmiljön.

Då området är av riksintresse for kulturmiljövården utövar länsstyrelsen tillsyn vid planläggning.

Sidan uppdaterades: