Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Planarbetet avbryts i Norra Boo

Kommunen har beslutat att avbryta planarbetet för fem detaljplaner i delar av Velamsund och Kummelnäs. Det innebär att nuvarande detaljplaner fortsätter att gälla och inte kan ändras innan genomförandetiden har gått ut.

Den 6 december 2017 beslutade Miljö- och stadsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till ändring av fem detaljplaner i delar av Velamsund och Kummelnäs, med syfte att begränsa antalet bostadslägenheter per huvudbyggnad. Under samråd och granskning av planförslagen inkom synpunkter med invändningar från några fastighetsägare. Kommunen har fört en dialog med dem och bedömer att det inte är möjligt att gå vidare med planarbetet.

Planändringen skulle innebära att merparten av fastigheterna reglerades med en bestämmelse om att högst två bostadslägenheter får inrymmas per huvudbyggnad. För fastigheter vars huvudbyggnader redan fått bygglov för fler än två bostadslägenheter föreslogs särskilda bestämmelser.

Beslut om att avbryta planarbetet

Den 15 maj 2019 beslutade Miljö- och stadsbyggnadsnämnden att avbryta planarbetet, eftersom det inte fanns någon laglig grund för att göra en ändring under genomförandetiden. Nämnden beslutade också att det arbete som redan gjorts för att förändra detaljplanerna ska sparas och tas till vara, för att kunna återuppta arbetet när genomförandetiden har gått ut.

De detaljplaner som nu gäller kommer alltså inte att ändras under
genomförandetiden.

Läs mer och se kartor i utskicket som gått till alla berörda hushåll (PDF-dokument, 1,4 MB)

Sidan uppdaterades: