Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Inga ishallar i Ektorp – kommunen utreder andra platser

Ishallar på kommunens fastighet vid Ektorpsvägen skulle bli alltför kostsamt. Därför ska en ny utredning genomföras för att hitta möjliga platser för de två hallar som ska ersätta dagens ishallar på Järlahöjden. Utredningen ska vara klar i november.

Fastigheten vid Ektorpsvägen som utretts i ett förslag till ny detaljplan, är inte lämplig för de två nya ishallar som ska ersätta dagens hallar på Järlahöjden. Den kuperade terrängen, närheten till naturreservatet och svårigheten att få fram tillräckligt med parkeringsplatser är förklaringen till att det bedöms som alldeles för kostsamt att bygga på den utpekade platsen.

Utredning om ny placering ska vara klar i november

Därför beslutade kommunstyrelsen den 6 september att detaljplanen för fastigheten vid Ektorpsvägen återgår till att endast gälla tennis- och padelhall. På stadsutvecklingsutskottets möte den 7 september fick exploateringsenheten och enheten för fastighetsförvaltning i uppdrag att i samråd med planenheten utreda en ny placering av två nya ishallar.

Fyra platser pekas ut som möjliga i underlaget till utredningen; brofästet till Skurubron på Sicklaön, kommunens tomt vid Utskogsvägen, den tidigare återvinningsscentralen vid Gamla landsvägen och Myrsjö sportcentrum. Men fler platser ska undersökas och direktiven öppnar även för möjligheten att bygga på mark som i dag ägs av någon annan än kommunen.

Viktig dialog med idrottsföreningarna

Utredningen ska ta hänsyn till många olika faktorer, som geografiskt läge, markförutsättningar, påverkan på omgivningen, kommunikationer och närhet till kollektivtrafik och kostnader. Inte minst viktigt är att ha en god dialog med idrottsföreningarna som ska använda ishallarna i framtiden och lyssna på deras behov.

Utredningen, som ska redovisa förslag på möjliga framtida placeringar, ska vara klar i november 2021.

De två ishallar som nu finns på Järlahöjden kommer att finnas kvar till dess att nya hallar är klara och kan börja användas.

Sidan uppdaterades: