Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Januari

Nackas mest centrala naturreservat och nya bostadskvarter i Ryssbergen

Höga naturvärden i Ryssbergen skyddas för framtiden när Nacka kan få sitt sextonde naturreservat. Samtidigt växer Centrala Nacka norrut när ett nytt bostadsområde kan byggas med staden, skogen och vattnet som grannar.

Den 25 januari 2022 behandlar natur- och trafiknämnden i Nacka ärendet om att bilda naturreservat i Ryssbergen. Slutligt beslut planeras att tas av kommunfullmäktige tidigast i februari.

Det nya naturreservatet blir ett av Nackas minsta, men har mycket höga naturvärden. Området är kraftigt kuperat och varierat. Här finns både kala klipphällar, flera hundra år gamla tallar, och ädellövskog. Många arter av vedlevande insekter, fåglar, lavar och svampar går att hitta här, och artrikedomen har blivit ännu större sedan området härjades av en skogsbrand 2018.

Bostäder med närhet till natur och stad

visionsbild.jpgVisionsbild över föreslagna bostadskvarter sett från skogen i norr. Illustration: ÅWL.

Parallellt med bildandet av naturreservatet skapas det nya området Ryssbergen, som blir en del av Centrala Nacka. Här kommer bostäderna att integreras i naturen, med närhet till och utsikt mot skogen, samtidigt som det bara är några minuters promenad till tunnelbanan, bussterminal, Saltsjöbanan och hela det växande utbudet av idrott, skolor, service, restauranger och butiker i Centrala Nacka. Genom den nya detaljplanen ska naturreservatet också få fler entréer så att fler kan besöka området.

Detaljplaneområdet Ryssbergen ligger precis norr om Värmdöleden och är i dag stört av buller från trafiken. Därför planeras en lång verksamhetsbyggnad längs med motorvägen, som kommer att skärma av och skydda bostadskvarteren. Totalt får området Ryssbergen mellan 400 och 600 bostäder, en förskola och verksamhetslokaler.

Skydd för hotade arter

Kommunens naturinventering har visat på höga naturvärden och flera sällsynta arter i Ryssbergen. De ska skyddas och gynnas genom flera olika åtgärder, förutom bildandet av naturreservatet. Bland annat kommer det att sättas upp holkar för ett flertal fågelarter, sumpskogar anläggas och skötas för bra livsmiljöer för exempelvis mindre hackspett och död ved placeras ut för att gynna vedlevande insekter, svampar och kryptogamer.

Nästa steg

  • Natur- och trafiknämnden väntas tillstyrka förslaget om att bilda ett naturreservat den 25 januari 2022.
  • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden väntas tillstyrka förslag på detaljplanen den 26 januari 2022.
  • Slutliga beslut planeras att tas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, tidigast i februari 2022.

Fakta om Ryssbergens naturreservat

Yta: 13, 6 hektar.

Karaktär: Blandning av hällmarktallskog, ädellövskog och klipphällar. Hög artrikedom och gott om vedlevande insekter, fåglar, svampar och lavar.

Läge: Norr om väg 222, mellan Marinstaden och Vikdalen med utsikt över Svindersviken och Kvarnholmen. Högt och delvis otillgängligt på grund av stora höjdskillnader.

Fakta om detaljplan Ryssbergen

Yta: 5,6 hektar

Karaktär: Ett bostadsområde i dova och naturnära färger, som knyter an till skogen runtomkring, högt beläget över Svindersviken. Kvarteren är öppna mot skogen i norr. En genomgående gata söder om bostadshusen ger tillgång till området från väster och öster. Den längsgående byggnaden närmast Värmdöleden skärmar av och ger en lugnare gatumiljö, samtidigt som den rymmer verksamheter och parkering.

Läge: Mycket centralt läge norr om väg 222, i höjd med Birkaområdet i Centrala Nacka.

En del av utvecklingen av Centrala Nacka

I Centrala Nacka växer en ny stadsdel fram i Nackas mest centrala läge med närhet till både natur och stad. Etappvis utvecklas nya kvarter, gator och torg med 6 000 bostäder och 7 000 arbetsplatser, en stadspark, caféer, restauranger, butiker, service, idrott, skolor och kultur. Här skapar vi stadskvarter där naturen får ta större plats med gröna och urbana mötesplatser och stråk samt med gångavstånd till vatten och uppskattade grönområden. När den nya tunnelbanelinjen är klar 2030 tar det tolv minuter från Centala Nacka till Stockholms city.

Sidan uppdaterades: