Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Förbättring av trafikmiljön vid Boo Gårds skola

I juni planerar Nacka kommun att förbättra trafikmiljön i korsningen Boovägen och Sockenvägen vid Boo Gårds skola. Trafikmiljön vid skolan är viktig för alla som vistas i området – elever och lärare, boende, idrottsverksamhet samt annan verksamhet.

Projektet innefattar en rad åtgärder för att göra skolvägarna säkrare och bättre för resande med kollektivtrafik, gång- och cykel samt bil. Bland annat kommer gång- och cykelbanan vid den norra busshållplatsen att breddas. Dessutom byggs en ny gångbana från den södra busshållplatsen som leder mot skolan. Planerad byggstart under juni 2024.

Vad ska göras?

Gång- och cykelbanan vid busshållplatsen Boo Gård ska breddas för att möjliggöra bättre framkomlighet för gående, cyklister och för dig som väntar på bussen. På Sockenvägen byggs en refug vilket skapar en stopphållplats i östlig färdriktning. En stopphållplats innebär att övrig trafik inte kan köra om stillastående bussar vilket möjliggör en säkrare avstigning för skolelever från två bussar samtidigt. Korsningen kompletteras med ny skyltning och vi röjer eventuell växtlighet kring
busshållplatserna. Från den södra busshållplatsen anläggs en gångbana, där det idag finns ett övergångsställe, över Handelsvägen mot Boo Gårds skola.

Dessa förbättringar separerar oskyddade gångtrafikanter och biltrafik bättre och gör det säkrare för elever att ta sig mot skolan från busshållplatsen.

Tillgänglighetsanpassning genomförs av båda busshållplatserna Boo Gård.

Hur ska projektet genomföras?

Arbetet kommer ske med etappvis avstängningar av körfälten för att arbetet ska kunna genomföras. Följ skyltning på plats.

När ska arbetet göras?

Vi planerar för att starta strax efter skolavslutningen den 12 juni och vara klara innan skolstart den 19 augusti.

Påverkan

Vägen kommer hållas öppen för samtliga trafikslag inkluderat trafik till idrottsverksamhet, näringsliv i området, lovaktiviteter på skolan samt leveranser. Följ skyltning på plats. Entreprenör på plats är JM.

Kontakt

JM, Gunnar Hallgren, gunnar.hallgren@jm.se, 073-432 52 82
Nacka kommun, projektledare Serop Bidros, serop.bidros@nacka.se

Sidan uppdaterades: