Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Här har vi samlat tips för dig som vill bilda en ny förening.

Så här blir ni en bidragsberättigad fritidsförening

En förening som har aktiviteter på fritiden för sina medlemmar i åldern 7 till 20 år kan ansöka om att bli en bidragsberättigad förening. Därefter kan föreningen få tider i olika anläggningar till en lägre taxa. Föreningen kan också söka olika föreningsbidrag för fritidsföreningar. Ni kan när som helst på året ansöka om att bli bidragsberättigad förening.

För att fortsätta att vara bidragsberättigad förening måste föreningen årligen söka och beviljas lokalt aktivitetsbidrag. Aktivitetsbidraget söks genom att skicka in genomförda aktiviteter samt närvaro via kommunens bidragssystem. Regler för aktivitetsbidraget och instruktioner för hur man söker finns här.

Följande villkor måste uppfyllas

 • Föreningen ska ha minst 15 aktiva medlemmar i åldern 7-20 år , varav minst hälften är folkbokförda i Nacka kommun.
 • Föreningen ska kunna redovisa minst 15 bidragsberättigade sammankomster per verksamhetsår.
 • Föreningen ska vara ansluten till riks-, distrikts- eller annan regional organisation om det finns en sådan för föreningens verksamhet.
 • Föreningen ska ha valt styrelse och antagit stadgar.

Med aktiv medlem menas en person som:

 • är i åldern 7-20 år (under aktuellt kalenderår),
 • är individuellt ansluten till föreningen och har betalt föreningens årsavgift för den kalendertid som ansökan avses,
 • enligt stadgarna har möjlighet att påverka beslut som rör föreningens verksamhet och inriktning,
 • är valbar och har rösträtt från det år medlemmen fyller 12 år.

Ansök om att bli bidragsberättigad förening här.

Några tips till er som vill bilda en ny förening

Finns det något intresse för verksamheten?

När man tänker bilda en förening är det bra att börja med att undersöka intresset för att delta i föreningens tänka verksamhet. Man bör också undersöka om det redan finns någon förening i området som bedriver liknande verksamhet.

När man vet att det finns ett intresse för en ny förening måste man, för att komma igång, bilda en arbetsgrupp. Arbetsgruppen kan bestå av en grupp kompisar som vill starta upp en föreningsverksamhet. Arbetsgruppen kommer att fungera som en tillfällig styrelse.

Inför första årsmötet

Börja med att informera om att föreningen ska bildas. Det kan handla om attt informera på nätet, sätta upp affischer på anslagstavlor, annonsera i lokaltidningarna och att skicka brev eller mejl till dem ni vet är intresserade.

Kallelsen till ett första årsmöte, där föreningen ska bildas, bör innehålla information om vad mötet kommer att handla om, när mötet är och var mötet kommer att hållas. Förbered er väl, så att ni på ett bra sätt kan visa dem som kommer vad ni tänker att föreningen ska ägna sig åt.

Ta fram ett förslag till stadgar för föreningen. Förslag till normalstadgar kan man få hos bland annat riksidrottsförbundet. De paragrafer som alltid ska finnas med är de som behandlar medlemmarnas rättigheter och skyldigheter samt vad som ska hända om föreningen kommer att upplösas. En ändamålsparagraf ska beskriva vilket mål föreningen har och vilka uppgifter föreningen tar på sig med sin verksamhet.

Ta fram ett förslag på ett namn på föreningen, till exempel det område som föreningen tänker verka i samt det föreningen tänker syssla med.

Tillfråga personer om de är intresserade av att ingå i den styrelsen som årsmötet ska välja. Styrelsen bör bestå av 5 - 7 personer.

Gör ett förslag till dagordning, den kan se ut så här

1. Mötets öppnande (någon av er som tagit initiativ till mötet hälsar alla välkomna, ni ger en kort information om syftet med kvällens möte och presenterar dem som arbetat med förberedelserna.)

2. Godkännande av dagordningen (läs upp dagordningen)

3. Val av ordförande för mötet (den som väljs ska leda kvällens möte)

4. Val av sekreterare (den som väljs ska föra protokoll över vad som bestäms under kvällens möte)

5. Val av två justeringspersoner (dessa ska efter mötet kontrollera att det som står i protokollet stämmer)

6. Beslut om bildande av föreningen (ställ frågan om de närvarande är intresserade av att bilda föreningen)

7. Beslut om föreningens namn (meddela ert förslag till namn och fråga om ni kan besluta att föreningen ska heta så)

8. Fastställande av föreningens stadgar (Gå igenom förslaget som ni förberett, läs upp varje paragraf och godkänn dessa var för sig)

9. Fastställande av antal styrelseledamöter

10. Fastställande av medlemsavgift för kommande år

11. Val av ordförande (väljs i regel för ett år till nästa årsmöte)

12. Val av styrelseledamöter (välj 2 för ett år och 3 för två år, styrelsen delar upp de olika arbetsuppgifter som finns i föreningen på sitt första styrelsemöte efter årsmötet)

13. Val av revisorer (väljs för ett år, ska granska styrelsens arbete och hur styrelsen hanterat föreningens ekonomi, dessa får inte själva ingå i styrelsen)

14. Val av valberedning (förslagsvis tre personer som förbereda valen till nästa årsmöte)

15. Verksamhetsplan (diskutera vad föreningen ska ha för verksamhet)

16. Besluta om dag för nästa föreningsmöte

17. Övriga frågor (under denna punkt ska man inte fatta några ekonomiska beslut. frågor om ekonomi ska alltid finnas med på dagordningen som en egen punkt.)

18. Mötet avslutas (föreningens nyvalde ordförande tackar för visat intresse och hälsar alla välkomna till nästa föreningsmöte)

Styrelsens arbete efter första årsmötet

Efter årsmötet ska styrelsen konstituera sig. Det betyder att olika ansvarsområden fördelas inom styrelsen på ett första styrelsemöte som leds av den nyvalde ordföranden.

 • Förslag på dagordning för första styrelsemötet efter årsmötet
 • Mötets öppnande
 • Godkännande av dagordningen
 • Val av sekreterare och justerare för mötet
 • Val av funktionärer (till exempel kassör, materialförvaltare, lokalansvarig, utbildningsansvarig, informationsansvarig, ansvarig för föreningens arkiv)
 • Beslut óm vem ska få teckna föreningens firma (till exempel ordförande och kassör)
 • Övriga frågor
 • Tid och plats för nästa styrelsemöte

Föreningar kan ansluta sig till riksförbund, riksorganisation eller specialförbund.

De flesta föreningar ansluter sig till någon form av riksorganisation eller förbund. För att få aktivitetsstöd måste en förening om möjligt vara ansluten till en riksorganisation, som uppbär stöd som ungdomsorganisation eller idrottsförbund från staten.

Föreningen behöver ett plusgirokonto eller bankgirokonto

Föreningen måste också öppna ett plusgirokonto eller bankgirokonto. Gå till närmaste bankkontor för att få mera information om föreningskonton på bank.

Gör en årsplanering

Föreningen bör en gång om året göra en årsplanering, där man formulerar vilken verksamhet man planerar att genomföra. I denna planering bör det finnas med uppgifter på vilka aktiviteter man tänker genomföra, när aktiviteterna ska genomföras, vilka ledare man har och var verksamheten ska bedrivas. All verksamhet ska vara godkänd och ekonomiskt finansierad av styrelsen.

Finns det någon lokal där föreningen kan bedriva sin verksamhet?Vilken typ av lokal eller anläggning behöver ni ha för er verksamhet? Hur stor bör lokalen vara och var bör den ligga? Nacka kommun har en del lokaler och anläggningar som passar för föreningslivets verksamhet på fritiden. Vissa föreningar skaffar sig egna lokaler. Information om lokaler och anläggningar och hur man bokar dem finns på denna webbplats, under rubriken anläggningar.

Att skriva protokoll

Protokollet är ett dokument som säger vad som är beslutat. Den som ska genomföra beslutet har protokollet som stöd när den ser till att besluten förverkligas. Protokoll ska alltid ge svar på vilket organ som sammanträtt (styrelsen, medlemsmötet, projektgrupp), vilka personer som var närvarande, var sammanträdet hölls och vad man beslutade. Varje protokollsblad ska signeras av sekreterare och justerare så att de inte kan bytas ut eller skrivas om.

 • Ordförandens uppgifter
 • kalla till föreningsmöten och styrelsemöten
 • leda föreningens möten
 • godkänna alla utbetalningar från föreningens konto
 • bevaka föreningens intressen
 • kontrollera att alla fattade beslut verkställs
 • lyssna på föreningarnas medlemmar och ta emot deras idéer och förslag
 • sammanställa föreningens verksamhetsberättelse till årsmötet

Kassörens uppgifter

 • ta in medlemsavgifter och göra utbetalningar
 • svara för föreningens bokföring
 • ansvara för föreningens inkomster
 • ansvara för medlemsregister
 • sköta föreningens försäkringsfrågor
 • göra förslag på budget
 • göra föreningens ekonomiska bokslut inför årsmötet
 • ansvarar för föreningens bidragsansökningar

Sidan uppdaterades: