Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Badvattenprovtagning

Tre gånger per sommar tar vi prover på badvattnet vid våra  kommunala badplatser. Erstaviksbadet, Källtorpsbadet  och Sickla strandbad är så kallade EU-bad, där prover tas oftare.

Tjänligt vatten på alla badplatser i Nacka juni 2023

I början av juni 2023 togs prover från samtliga sjöar i Nacka som har kommunala badplatser, samt vid Erstaviksbadet. Alla prover visade på tjänligt vatten och du kan alltså räkna med god vattenkvalitet på alla Nackas badplatser.

Vid kraftiga regnväder kan kvaliteten tillfälligt försämras när skräp och föroreningar spolas ut i sjöarna och det kan därför vara klokt att avstå från insjöbad någon dag efter regnet.

Redovisning av badvattenprov

Våra provresultat redovisas på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Tänk på att du behöver klicka på det bad du är intresserad av för att se senaste provresultatat.

Nackas badvattenprovresultat på Havs- och vattenmyndighetens webbplats

För provresultat gällande Hellasgården och Söderbysjöns badplats i Älta hänvisar vi till Stockholm stad som äger och sköter badplatserna.

Vad är det vi mäter vid varje provtillfälle?

Vid provtagningstillfället tar vi vattenprover för att analysera förekomsten av bakterier. Vi mäter då även temperatur, siktdjup samt om det förekommer algblomning.

Två  typer av bakterier mäts

Två typer av bakterier mäts vid badvattenprovtagningarna eftersom dessa är bra indikatorer på vattnets bakteriologiska kvalitet. Om det finns höga halter av de bakterier som provtas finns det troligen även andra bakterier i vattnet. E. Coli och intenstinala enterokocker finns naturligt i människor och djurs tarmar och kan vid höga halter göra människor sjuka. Barn och människor med nedsatt immunförsvar är särskilt känsliga.

Otjänligt badvatten - åtgärder och orsaker

Vid de allra flesta provtagningstillfällena har badvattnet i Nackas sjöar och vid badplatserna bra kvalitet. Ibland kan vattnet få en anmärkning och ytterst sällan anses det vara otjänligt att bada i.

Om vattnet visar sig vara otjänligt eller tjänligt med anmärkning tas ett nytt prov och ifall också det är otjänligt görs en utredning om vad som kan ha orsakat de dåliga värdena. Dessutom tas ett ytterligare prov. Efter flera otjänliga prov i följd stängs badplatsen, och öppnas först då prov visar att vattnet är tjänligt. Det händer ytterst sällan att Nackas badplatser stängs.

Ett otjänligt prov kan ha flera orsaker. I områden där hushåll har enskilda avlopp med utlopp i sjöar eller havsvikar kan bakteriehalterna bli höga. Vid vissa sjöar finns kommunala bräddavlopp, som man vid kraftiga regn tvingas utnyttja för att leda bort spillvatten. Vid kraftiga regn kan även bakterier i jorden spolas ut i vattnet. Ytterligare en orsak till höga bakteriehalter kan vara att det finns mycket sjöfåglar vid badplatsen.

Eftersom varje provtagningstillfälle är unikt kan en badplats som visat sig ha otjänlig badvatten en dag vara tjänlig dagen efter. Orsaken kan vara att de föroreningar som funnits drivit iväg. Att vattenkvaliteten plötsligt blir sämre trots att ett godkänt prov nyligen tagits kan också inträffa, exempelvis vid kraftiga regn.

Enstaka anmärkningar är ingen hälsorisk

Ett badvatten som fått en anmärkning är inte farligt att bada i, men ansvariga i kommunen blir uppmärksammade på att det kan finnas något som förorenar badplatsen och kan behöva utredas närmare. Men ofta beror en enstaka anmärkning på tillfälligheter, som att det varit kraftiga regn vid provtagningstillfället eller att det var ovanligt många badande den dagen. Även sjöfåglar eller andra djur kan ha bidragit till de förhöjda bakteriehalterna.

Algblomning kan ge besvär

Det finns risk för blomning i fler sjöar och havsvikar. Det rör sig oftast om blågrönalger (cyanobakterier) som blommar. En del alger producerar ett gift som inte är bra att få på huden eller att svälja. Giftet kan ge klåda, magbesvär, hösnuva, kräkning, feber, led- och muskelvärk, huvudvärk och ögonproblem.

Algblomningar är vanligast under sensommar och höst, när vattnet är näringsrikt samtidigt som solljuset gör att algerna kan växa snabbt.

Om det blommar

Det är svårt att skilja på giftiga och ofarliga algblomningar. Om vattnet inte är så klart som det brukar vara och ytan täcks av en grönbrun hinna eller fina trådar bör man framför allt inte låta barn, hundar eller personer med allergier bada i vatten med sådan blomning.

Misstänker du algblomning så rekommenderar vi :

  • undvik bad och annan nära kontakt med vattnet
  • håll uppsikt över barn och husdjur nära vatten med kraftig algblomning, så de inte kommer i kontakt med vattnet
  • använd inte vatten från algblomningsområden (kokning förstör inte gifterna)
  • kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar tydliga sjukdomssymptom efter bad/kontakt med blommande vatten.
  • Mejla gärna kommunens miljöenhet om du ser tecken på algblomning, miljoenheten@nacka.se

Frågor och svar om algblomning

Badklåda

På sommaren kan vattnet vid badstränderna innehålla fågelparasiter som är så små att de inte syns med blotta ögat. När du badar kan de borra sig in i huden någon millimeter innan de dör, vilket ger en ofarlig reaktion med kliande utslag.

  • Badklåda förekommer oftare efter bad i insjöar än i havet.
  • Det är vanligare att barn får badklåda, eftersom de ofta badar längre tid och håller till på grunt och varmt vatten där det kan finnas fler fågelparasiter.
  • Badklåda smittar inte mellan människor, men kan vara obehaglig. Det är bra att undvika att bada i vatten som misstänks innehålla fågelparasiter.

Mer information om badklåda på Folkhälsomyndighetens webbplats

Sidan uppdaterades: