Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tomträtter

Nacka kommun upplåter mark med tomträtt för olika ändamål. Här hittar du information om uppsägning av tomträtt, avgifter och hur du anmäler ägarbyte eller gör en intresseanmälan för friköp.

Vad är en tomträtt?

Tomträtt är en mycket stark nyttjanderätt till mark. Ofta jämförs tomträtt med äganderätt. Upplåtelsen, hur länge man får använda tomten, är inte bestämd i tid.

Som tomträttshavare har man rättigheter och skyldigheter som annars ligger på fastighetsägaren. En tomträtt kan till exempel pantsättas och säljas utan fastighetsägarens godkännande. Tomträttshavaren betalar fastighetsskatt och har skyldighet att hålla fastigheten i vårdat skick.

Läs mer om regler för tomträtt i Jordabalken.


Uppsägning av tomträtt

Kommunen kan säga upp en tomträtt om marken behövs för samhällsviktiga ändamål. Det är endast kommunen som kan säga upp tomträtter och endast vid utgången av vissa perioder.

Tomträtten för bostäder kan sägas upp tidigast 60 år räknat från upplåtelsedagen, den dag då tomträtten påbörjades. Om kommunen inte säger upp tomträtten för en bostad förlängs upplåtelsetiden med 40 år. Tomträtten för andra ändamål än bostäder kan sägas upp tidigast 20 år räknat från upplåtelsedagen.


Avgäld - årlig avgift för tomträtt

För att få använda marken betalar tomträttshavaren en årlig avgift som kallas avgäld. Avgälden bestäms efter villkoren i tomträttsavtalet och marknadsvärdet på fastigheten som är upplåten med tomträtt. Avgälden tar även hänsyn till förväntade värdeökningar. Beloppet förändras inte under en avtalad period.

I Nacka kommun är det vanligt att avgäldsperioden är tio år. Inför en ny period kan båda parter begära ny avgäld. Det är kommunfullmäktige som beslutar vilken avgäld som kommunen ska begära för en ny period.

Om parterna inte kommer överens kan någon av parterna väcka talan hos Mark- och miljödomstolen. Talan måste vara väckt senast ett år före den nya avgäldsperiodens början. Domstolen avgör avgäldens storlek.


Betalning av avgäld

Avgälden ska betalas i förskott för varje kvartal. Kommunen skickar ett inbetalningskort cirka en månad före betalningstillfället.


Skatteregler för avgäld

Avgälden för tomträtter är avdragsgill. Läs mer om tomrättsavgäld på www.skatteverket.se.


Ägarbyte av tomträtt

Om en tomträtt byter ägare ska detta anmälas till Nacka kommun. Gör anmälan om ägarbyte av tomträtt.


FRIKÖP AV TOMTRÄTT

Vid intresse av att friköpa en tomträtt lämnas intresseanmälan till Nacka kommun. Detta prövas sedan genom ett politiskt beslut.

Det finns i dagsläget ingen garanti om att få friköpa en tomträtt. I de fall friköp av mark upplåten med tomträtt beslutas sker det på ett marknadsmässigt sätt. Ta del av riktlinjerna för markanvisnings - och exploateringsavtal i kommunens program för markanvändning.

Läs mer om programmet för markanvändning
Hämta programmet (PDF-dokument, 652 kB)


WEBBANMÄLAN

Anmälan ägarbyte
Gör anmälan om ägarbyte av tomträtt.

Friköp av tomträtt
Vid intresse av att friköpa en tomträtt lämnas intresseanmälan till Nacka kommun.

Sidan uppdaterades: