Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Tomträtter

I Nacka kommun finns fastigheter med tomträtt för olika ändamål. Här hittar du information om hur du anmäler ägarbyte eller gör en intresseanmälan för friköp.

Vad är en tomträtt?

Tomträtt är en starkare nyttjanderätt till mark än äganderätt. Ofta jämförs tomträtt med äganderätt. Upplåtelsen, hur länge man får använda tomten, är inte bestämd i tid.

Som tomträttshavare har man rättigheter och skyldigheter som annars ligger på fastighetsägaren. En tomträtt kan till exempel pantsättas och säljas utan fastighetsägarens godkännande. Tomträttshavaren betalar fastighetsskatt och har skyldighet att hålla fastigheten i vårdat skick.

Hur friköper jag min tomträtt?

Vid ett friköp betalar du också kostnader för lagfart, inskrivningsmyndighetens administrationsavgift och eventuella pantbrev.

Det finns i dagsläget ingen garanti om att få friköpa en tomträtt. I de fall friköp av mark upplåten med tomträtt beslutas sker det på ett marknadsmässigt sätt.

För att friköpa till marktaxeringsvärde 2021 behöver vi din intresseanmälan innan den 31 december 2022.

Om du är intresserad av att friköpa din tomträtt gör du en intresseanmälan till Nacka kommun i formuläret nedan.

Här kan du göra intresseanmälan för friköp av tomträtt

När vi har fått in din intresseanmälan får du en bekräftelse på att vi tagit emot den och när det blir din tur blir du blir kontaktad av en handläggare.

Taxeringsvärdet för tomträtt

Vill du ta reda på marktaxeringsvärdet för din tomträtt kan du göra det på Skatteverkets hemsida. Friköp där priset bestäms efter marktaxeringsvärdet gäller endast småhustomträtter

Ägarbyte, överlåtelse tomträtt

Om du tänker sälja din tomträtt behöver du meddela Nacka kommun vem som är den nya ägaren. Kommunen behöver få uppgifter om när överlåtelsen skett för att den nya ägaren i fortsättningen ska betala tomträttsavgälden.

Om överlåtelsen sker mitt i ett kvartal ska den tidigare ägaren inte överlåta fakturan för det kvartalet. Säljare och köpare ska istället reglera det sinsemellan.

Här kan du göra ägarbyte för tomträtt

Markanvisnings - och exploateringsavtal i Nacka kommun

Via länken nedan kan du ta del av riktlinjerna för markanvisnings - och exploateringsavtal i kommunens program för markanvändning.

Uppsägning av tomträtt

Kommunen kan säga upp en tomträtt om marken behövs för samhällsviktiga ändamål. Det är endast kommunen som kan säga upp tomträtter och endast vid utgången av vissa perioder.

Tomträtten för bostäder kan sägas upp tidigast 60 år räknat från upplåtelsedagen, den dag då tomträtten påbörjades. Om kommunen inte säger upp tomträtten för en bostad förlängs upplåtelsetiden med 40 år. Tomträtten för andra ändamål än bostäder kan sägas upp tidigast 20 år räknat från upplåtelsedagen.

Avgäld - årlig avgift för tomträtt

För att få använda marken betalar tomträttshavaren en årlig avgift som kallas avgäld. Avgälden bestäms efter villkoren i tomträttsavtalet och marknadsvärdet på fastigheten som är upplåten med tomträtt. Avgälden tar även hänsyn till förväntade värdeökningar. Beloppet förändras inte under en avtalad period.

I Nacka kommun är det vanligt att avgäldsperioden är tio år. Inför en ny period kan båda parter begära ny avgäld. Det är kommunfullmäktige som beslutar vilken avgäld som kommunen ska begära för en ny period.

Om parterna inte kommer överens kan någon av parterna väcka talan hos Mark- och miljödomstolen. Talan måste vara väckt senast ett år före den nya avgäldsperiodens början. Domstolen avgör avgäldens storlek.

Betalning av avgäld - avgift

Avgälden/avgiften ska betalas i förskott för varje kvartal. Kommunen skickar ett inbetalningskort cirka en månad före betalningstillfället.

Skatteregler för avgäld -avgift

Avgälden/avgiften för tomträtter är avdragsgill, du kan läsa mer via länken nedan.

Sidan uppdaterades: