Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

December

Många attefallare i Nacka - men inte som bostäder

Nacka ligger i Sverigetoppen när det gäller komplementbyggnader och tillbyggnader enligt de regler som förknippas med den dåvarande bostadsministern Stefan Attefall. Men byggena har knappast betytt något som lösning på bostadsbristen

Regelförändringen, som infördes i juli 2014, innebär att det blivit tillåtet att genomföra vissa mindre byggprojekt utan bygglovsprövning och stöd i en detaljplan. De intressantaste fallen gäller att bygga ett komplementhus eller ett komplementbostadshus på upp till 25 kvadratmeter och att bygga till en huvudbyggnad med upp till 15 kvadratmeter.

Men att det finns möjligheter att slippa bygglovsprövningen innebär inte att vad som helst går för sig. För att kunna bedöma byggprojektet måste kommunen bland annat få in tydliga ritningar.
-De vanliga byggtekniska kraven gäller, och för hus som ska användas som komplementbostäder tittar vi även på tillgänglighet och energikrav, säger bygglovshandläggaren Johanna Åhs.
- Man bör också känna till att vi alltid säger nej till attefallsbyggen i områden som tas upp som särskilt värdefulla i kulturmiljöprogrammet. Vilka områden det gäller framgår av en karta på webben. För fastigheter som är markerade som kulturhistoriskt värdefulla i detaljplanen eller ligger inom ett riksintresse gör vi en särskild prövning av om det går att tillämpa attefallsreglerna..

Men om fastigheten inte ligger i ett känsligt område eller påverkas av strandskydd och om det går att klara kraven på tillräckligt avstånd från granntomter är ett attefallsbygge ok. Till kommunen ska fastighetsägaren då redovisa i princip samma slags ritningar och andra dokument som vid en anmälan. Kommunen kräver oftast varken kontrollansvarig eller att det hålls ett tekniskt samråd, men startbesked krävs alltid för att man ska få börja bygga.

Nacka i toppen för komplementbyggen

Boverkets sammanställning av anmälningar visar att småhusägare i Nacka har utnyttjat möjligheten att bygga komplementbyggnader mer än de allra flesta. Noteringen för 2016 är 115 komplementbyggnader. Bara i Värmdö – som toppar ligan med 172 anmälningar – och i Österåker tillkom fler komplementbyggnader. Fler tillbyggnader anmäldes bara i tre kommuner. (Också där är en av dem Värmdö.) Även när det gäller att bygga till en huvudbostad enligt attefallreglerna placerar sig Nacka i toppen. 2016 anmäldes 105 tillbyggnader.

Men statistiken visar också att attefallsbyggen som är tänkta som fristående, små bostäder inte har blivit någon succé. I Nacka gjordes 2016 bara nio anmälningar av det slaget.
- Om några bor i attefallshus i Nacka så är det nog ungdomar som flyttar ut från huvudbyggnaden, tror Nils Dahlin på kommunens stadsbyggnadsservice. Annars används husen till annat.

I landet som helhet anmäldes i fjol cirka 4500 bygglovsbefriade komplementbyggnader, 900 komplementbostadshus och 4400 tillbyggnader. Siffrorna för 2015 var något högre. Också då fanns Nacka med i toppen när det gäller komplementbyggnader och tillbyggnader, men långt ner för komplementbostadshus.

Regeringen har dragit slutsatsen att något behöver göras för att bygglovsbefriade byggnader ska bli mer flexibla. Ett syfte är att det ska bli attraktivt att hyra ut dem till exempelvis ungdomar och studenter. En idé är att maxytan för attefallshus och friggebodar på en tomt fortfarande ska vara sammanlagt 40 kvadratmeter, men att attefallhuset kan få bli max 30 (i stället för dagens 25). Boverket utreder nu frågan och ska lämna ett förslag före den 1 maj 2018.

Stadsbyggnadsservice kan ge svar

För att ta reda på vad som gäller och hur ett attefallsbygge ska gå så smidigt som möjligt bör man gå till avdelningen om att bygga nytt, riva eller ändra på nacka.se eller kontakta Stadsbyggnadsservice, via telefon eller på plats i Stadshuset. Även seriösa firmor som säljer nyckelfärdiga attefallhus ger hjälp på vägen.
-Vi tar emot en strid ström av frågor om attefallsbyggen, säger Nils Dahlin. Den senaste tiden har många handlat om förslaget om ändrade regler. Vi kan förstås inte veta hur det kommer att bli med just det, men jag tror personligen att förutsättningar att göra attefallarna till riktiga bostäder skulle bli bättre om de fick vara 30 kvadrat.

VIKTIGA FAKTA

  • För byggen inom områden med värdefulla kulturmiljöer krävs fortfarande alltid bygglov. (Undantag: friggebodar.)
  • Komplementbyggnader och tillbyggnader enligt attefallreglerna måste ligga minst 4,5 meter från närmaste gräns till någon granntomt.
  • En komplementbyggnad enligt attefallreglerna får vara max 25 kvadratmeter och en tillbyggnad max 15 kvadratmeter.
  • Ett attefallsbygge måste uppfylla normala byggtekniska krav och ska anmälas till kommunen. Det gör man enklast via en e-tjänst på nacka.se.
  • Man får börja bygga först när kommunen gett startbesked.
  • Om vatten och avlopp ska dras in i ett attefallhus får man betala en engångsavgift för "ny lägenhet".
    Läs om vatten och avlopp till komplementbyggnader

Läs mer: www.nacka.se/attefall

Kontakta Stadsbyggnadsservice via 08-718 80 00 eller stadsbyggnad@nacka.se

Sidan uppdaterades: