Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ryssbergens naturreservat

I Ryssbergen är träden lika gamla som i Tyresta nationalpark. Här lever mossor och svampar som bara trivs i riktigt gammal skog. Nu har en del av Ryssbergen blivit naturreservat.

Status och handlingar

Foto ovan: Henrik Trygg

Naturreservatet har vunnit laga kraft

  • Den 29 mars 2023 meddelade Mark- och miljööverdomstolen att de inte ger prövningstillstånd till överklagandet av detaljplan för del av Ryssbergen.
  • Eftersom beslutet om naturreservat Ryssbergen var villkorat av detaljplanen börjar beslutet om naturreservatet att gälla nu. Det är dock olika tider för föreskrifterna, C-föreskrifterna börjar gälla den 30 mars 2023 och övriga föreskrifter börjar gälla den 28 april 2023. Föreskrifter, avgränsning och skötselplan kan du hitta under rubriken Laga kraft.
  • Den 21 februari 2022 beslutade kommunfullmäktige att bilda Ryssbergens naturreservat. Beslutet gäller endast om detaljplan för del av Ryssbergen vinner laga kraft, KFKS 2016/97-214. Föreskrifterna för naturreservatet träder i sådant fall i kraft fyra veckor efter publicering på kommunens webbplats.
  • Natur- och trafiknämnden tillstyrkte bildandet av nautrreservat i Ryssbergen den 25 januari 2022.
  • Samrådet för Ryssbergens naturreservat pågick mellan den 15 januari - 15 mars 2021.

Reservatsbildningen är samordnad med detaljplanerna för Ryssbergen och Trafikplats Kvarnholmens verksamhetsområde. Kommunfullmäktige beslutade att anta förslaget till ny detaljplan för Ryssbergen den 21 februari 2022. Beslutet är villkorat av att detaljplanen för Ryssbergen vinner laga kraft. Läs mer om detaljplaneförslagen under länkarna nedan.

Detaljplan Ryssbergen
Detaljplan Östra Vikdalen

Om Ryssbergen

Ryssbergen är kraftigt kuperat med en varierande miljö med allt från ädellövskog till karga, branta klipphällar. Området är känt för sina höga naturvärden främst i form av gammal hällmarkstallskog med flerhundraåriga tallar och mycket död ved som lockar till sig en uppsjö av vedlevande insekter, fåglar, lavar och svampar.

Efter branden sommaren 2018 har det även dykt upp insekter som trivs i bränd ved. Förutom hällmarkstallskog finns det även barrnaturskog, blandskog med inslag av hassel och stråk med triviallövskog. Under de inventeringar som utförts har ett 90-tal naturvårdsarter påträffats. Exempelvis förekommer signalarten tallticka (NT) frekvent och den mycket sällsynta skalbaggen ragghornig kamklobagge har påträffats. Ett flertal fladdermusarter använder delar av området, främst utmed vattnet, för att söka föda och många fågelarter trivs i området eftersom det finns en hel del mat och lämpliga boträd.

En del av de inventeringar som tagits fram i samband med reservatsbildningen och detaljplaneläggning av delar av Ryssbergen finns under fliken ”Startskede”. Fler rapporter finns på projektsidan detaljplanen för Ryssbergen

Sidan uppdaterades: