Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ryssbergens naturreservat

I Ryssbergen är träden lika gamla som i Tyresta nationalpark. Här lever mossor, lavar och svampar som bara trivs i riktigt gammal skog. Ett brandfält från en brand 2018 har även skapat förutsättningar för ovanliga insekter.

Hitta hit

Om du åker kollektivt: Närmsta busshållplats finns vid Nacka gymnasium där buss 402 stannar. Därifrån är det ungefär 300 meters promenad till naturreservatet. Det är gångavstånd till reservatet från Kvarnholmen, Finntorp och Nacka strand.

Parkering: Ingen parkering finns inom reservatet.

Länk till karta/informationstavla över Ryssbergens naturreservat (PDF-dokument, 1,3 MB)

Fakta och dokument

Areal: 13,6 hektar
Förvaltas av: Nacka kommun
Markägare: Enskild

Ladda ned Ryssbergens skötselplan och föreskrifter (PDF-dokument, 3,8 MB)

Foto ovan och i bildspelen nedan: Henrik Trygg

Höga naturvärden och stor variationsrikedom

Ryssbergen är kraftigt kuperat med en varierande miljö med allt från ädellövskog till karga, branta klipphällar. Området är känt för sina höga naturvärden främst i form av gammal hällmarkstallskog med flerhundraåriga tallar och mycket död ved som lockar till sig en uppsjö av vedlevande insekter, fåglar, lavar och svampar.

Efter branden sommaren 2018 har det även dykt upp flera ovanliga insekter som trivs i bränd ved. Tallskogen och dess arter är anpassad för att brinna med jämna mellanrum och i Ryssbergen finns flera områden med spår av äldre bränder.

Förutom hällmarkstallskog finns det även barrnaturskog, blandskog med ek och hassel och stråk med triviallövskog. Under de inventeringar som utförts har ett 90-tal naturvårdsarter påträffats. På många tallar kan du exempelvis se tallticka, en vedsvamp som indikerar att träden är gamla och att det finns höga naturvärden i området. Om du istället kikar på marken finns liggande, murken död ved där du kan hitta vedtrappmossa.

Vid inventeringarna har man även påträffat den mycket sällsynta skalbaggen ragghornig kamklobagge. Ett flertal fladdermusarter använder delar av området, främst utmed vattnet, för att söka föda. Många fågelarter trivs också i området eftersom det finns en hel del mat och lämpliga boträd. Har du tur kan du till exempel få se tofsmes eller spillkråka.

Reservatet är regionalt viktigt då det ligger i anslutning till Nacka-Värmdökilen och utgör en viktig del av den gröna infrastrukturen mellan Nyckelvikens naturreservat, Henriksdalsberget, Kvarnholmen och södra Djurgården samt Svindersvik och Svindersberg.

Att göra i reservatet

Promenera och njut av utsikten

Där Kvarnholmsvägen passerar under Värmdöleden börjar en grusad gångväg som leder in i den östra delen av naturreservatet. Gångvägen kantas av hällmarkstallskog, svackor med grova gammeltallar och blandskog med lövinslag. Jämfört med terrängen i övrigt i naturreservatet är gångvägen förhållandevis flack. En brant backe förekommer dock som kan göra det svårt att ta sig fram för dig som använder rullstol.

Efter ungefär 400 meter når du fram till en utsiktsplats med magnifik utsikt över Stockholms inlopp. Här finns ett bänkbord med grill och strax nedanför finns även ett trädäck avsett för yoga eller annan träning. Från utsiktsplatsen leder en trätrappa ner till Vikdalsvägen med möjlighet till vidare promenad över Svindersviksbron. Ett annat alternativ är att fortsätta längs strandpromenaden nedanför.

För dig som vill upptäcka mer av Ryssbergens naturreservat finns flera mindre stigar i kuperad och varierad terräng. Bitvis kan stigarna upplevas som svårframkomliga, inte minst i blöta eller vintriga väderförhållanden. Men här finns möjlighet till spännande naturupplevelser i artrik natur med en känsla av orördhet. En av stigarna leder dig upp till reservatets högsta punkt på den så kallade hjässan. Även här finns en sittplats för rast eller picknick.

Grilla

Möjlighet att grilla medhavd mat finns vid rastplatsen ovanför Svindersviksbron.

Yoga

Vid rastplatsen ovanför Svindersviksbron finns ett trädäck med möjlighet till yoga eller annan träning med utsikt över Kvarnholmen och Stockholms inlopp.

Kulturhistoriska lämningar

Kring reservatets högsta punkt finns ett område med militära anläggningar, bland annat flera murade stridsvärn. Anläggningarna användes fram till mitten av 1950-talet men revs på 1960-talet och är idag igenfyllda med sten.

I reservatet finns även spår från människor som levt här i betydligt äldre tider. Efter skogsbranden 2018 hittades en bit slagen kvarts i markytan. Kvarts är en hård bergart som bland annat använts till pilspetsar och andra redskap under stenåldern.

Regler för allmänheten

Som besökare i området måste du följa de föreskrifter som gäller i reservatet för allmänheten.

Det är inte tillåtet att:

 • Gräva, hacka, borra, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
 • Fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
 • Skada vegetation genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
 • Göra upp eld annat än på anvisad grillplats
 • Medföra okopplad hund
 • Tälta
 • Cykla annat än på anlagda grusvägar
  Läs mer om att cykla i naturen i Nacka
 • Sätta upp skylt, affisch, orienteringskontroller eller liknande anordning annat än tillfälligt i samband med exempelvis föreningsverksamhet, skolverksamhet och tillåtna tävlingar
 • Anlägga permanenta eller tillfälliga klätterleder, klättra i berg med hjälp av linor eller liknande aktiviteter

Du behöver reservatsförvaltarens tillstånd om du önskar:

 • Anordna större tävlingar, marknader, event eller liknande verksamheter med fler än 100 personer, med undantag för aktiviteter som ordnas av skolor och förskolor för dess elever
 • Utföra enstaka vetenskaplig undersökning eller studie som kan leda till skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurliv eller påverka artens fortlevnad lokalt i området

Skötselplan och föreskrifter

Naturreservat har särskilda bestämmelser om skydd och skötsel. Vilken skötsel och föreskrifter som gäller varierar mellan olika reservat, bland annat beroende på områdets karaktär och vilka naturvärden man vill skydda.

Här kan du läsa vad som gäller angående skötsel och föreskrifter för Ryssbergens naturreservat (PDF-dokument, 3,8 MB)

Dispens från reservatsregler

Om du vill göra något i våra naturreservat som inte är tillåtet enligt föreskrifterna behöver du söka dispens. Det ges endast undantagsvis och bara om det man vill göra inte står i strid med syftet med naturreservatet. Exempelvis kan inte dispens ges för sådant som förstör värdefulla naturmiljöer som reservatet är tänkt att skydda. Det ska också finnas ett särskilt skäl för dispens, exempelvis att anläggningen underlättar för det rörliga friluftslivet.

Vid handläggningen av dispensansökan görs en avvägning mellan intresset för att få utföra åtgärden och de miljö- och friluftsintressen som reservatet ska skydda. Det är viktigt att du som ansöker om dispens är medveten om att det kan finnas villkor som måste uppfyllas. För att få dispens behöver du bland annat kompensera för den skada på naturvärden eller friluftslivet som uppstår när du utför din åtgärd, genom att göra något bra för naturen inom reservatet.

Hämta blankett för ansökan om dispens (PDF-dokument, 122 kB)

Sidan uppdaterades: