Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Trollsjöns naturreservat

Trollsjöns naturreservat ligger i Lännersta, i södra Boo, mellan Sockenvägen och Baggensstäket. Förutom den lilla trolska sjön bjuder reservatet på höjder med hällmarkstallskog och dalar med ädellövträd.

Hitta hit

Om du åker kommunalt från Slussen kan du ta buss 414, 442, eller 447 och stiga av vid hållplats Sjöstugan eller hållplats Kompassvägen.

Om du åker bil från Slussen åker du vägg 222 mot Saltsjö-Boo, tar av in på Sockenvägen och fortsätter förbi Bagarsjön och svänger sedan av vid Kompassvägen.
Parkering finns vid nordöstra delen av reservatet, vid Kompassvägen.

Karta för utskrift över Trollsjön (PDF-dokument, 9,6 MB)

Fakta och dokument

Areal: 17 hektar
Areal vatten: 0,3 hektar
Förvaltas av: Nacka kommun
Markägare: Nacka kommun

Föreskrifter och skötselplan för Trollsjöns naturreservat (PDF-dokument, 3,7 MB)

Att göra i reservatet

Promenera

Flera promenadstigar sträcker sig kors och tvärs genom området. Vid den lilla sjön omgiven av de gamla träden är det lätt att låta tankarna vandra. Följ stigen upp på berget och njut av utsikten.

Åka slalom

I det östra hörnet av reservatet ligger ett parkområde med fokus på vintersport. Här finns bland annat en backe med skidlift. Det är Friluftsfrämjandet Boo, som driver Fregattbacken som den heter.

Läs mer om Fregattbacken på Friluftsfrämjandet Boos webbplats

Trollsjön – inte en badsjö

I norra Boo finns en bad- och fiskesjö som heter Vittjärn, som även kallas Trollsjön, men det är inte sjön som tillhör Trollsjöns naturreservat. Det kan vara bra att känna till så att man inte förväxlar dem.

Läs mer om Vittjärn/Trollsjön

Grilla

Grillplats Trollsjön artikelbild.jpg

Strax norr om sjön finns en anordnad grillplats.

Naturen

Hällmarkstallskog

Hällmarkstallskogen i reservatet karaktäriseras av äldre tallar och rikligt med död ved i form av solexponerade torrakor och lågor. Den rödlistade arten tallticka som även är en signalart finns i området.

Ädellövsskog

Ädellövskog finns bland annat i en brant med ekar och lindar. Träden är småväxta men sannolikt gamla. Linden är en signalart med högt indikatorvärde.

I naturreservatet finns även hålek med mulm. Mulm är det porösa material som finns i gamla ihåliga ekar. Mulmen har ett högt biologiskt värde med en omfattande artrikedom. På en ek kan det leva tusen olika arter. Flera av dem kan inte leva någon annanstans än på en ek. Kanske på barken, i ett löv eller långt inne i stamm.

Regler för allmänheten

Som besökare i området måste du följa de föreskrifter som gäller i reservatet för allmänheten.

Det är inte tillåtet att:

 • Förstöra eller skada fasta naturföremål
 • Skada levande eller döda träd, buskar och annan växtlighet, genom att till exempel gräva upp växter, mossor och lavar eller ta bort vedlevande svampar
 • Störa djurlivet
 • Medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplad
 • Tälta i mer än ett dygn
 • Elda, förutom i medhavd grill eller på anvisad plats
 • Tippa trädgårdsavfall eller annat skräp
 • Cykla i terräng - dvs utanför anlagda stigar och vägar
  Läs mer om att cykla i naturen i Nacka

Skötselplan och föreskrifter

Naturreservat har särskilda bestämmelser om skydd och skötsel. Vilken skötsel och föreskrifter som gäller varierar mellan olika reservat, bland annat beroende på områdets karaktär och vilka naturvärden man vill skydda.

Här kan du läsa vad som gäller angående skötsel och föreskrifter för Trollsjöns naturreservat

Dispens från reservatsregler

Om du vill göra något i våra naturreservat som inte är tillåtet enligt föreskrifterna behöver du söka dispens. Det ges endast undantagsvis och bara om det man vill göra inte står i strid med syftet med naturreservatet. Exempelvis kan inte dispens ges för sådant som förstör värdefulla naturmiljöer som reservatet är tänkt att skydda. Det ska också finnas ett särskilt skäl för dispens, exempelvis att anläggningen underlättar för det rörliga friluftslivet.

Vid handläggningen av dispensansökan görs en avvägning mellan intresset för att få utföra åtgärden och de miljö- och friluftsintressen som reservatet ska skydda. Det är viktigt att du som ansöker om dispens är medveten om att det kan finnas villkor som måste uppfyllas. För att få dispens behöver du bland annat kompensera för den skada på naturvärden eller friluftslivet som uppstår när du utför din åtgärd, genom att göra något bra för naturen inom reservatet.

Hämta blankett för ansökan om dispens (PDF-dokument, 122 kB)

Sidan uppdaterades: