Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Rensättra är Nackas femtonde naturreservat

Rensättra är ett historiskt spännande område med flera värdefulla natur- och kulturmiljöer, som betesmarker, gamla hällmarkstallskogar och bäckmiljöer. Nu har Rensättra blivit naturreservat och är därmed skyddat för all framtid.

Rensättra naturreservat är Nackas femtonde i ordningen och består både av skogar, vatten och de öppna marker som tidigare hörde till Rensättra gård. Här finns spår av människor så långt tillbaka som till yngre järnåldern.

Höga naturvärden

Stora delar av reservatet har höga naturvärden. Rensättra utgör en viktig spridningskorridor för barrskogslevande arter men är även en länk för arter knutna till ädellövskog. Förutom kulturlandskapet finns också en registrerad fornlämning, ett gravfält från yngre järnåldern.

Inom reservatsområdet finns tre miljöer som Skogsstyrelsen klassat som naturvärdesobjekt.

Populärt och lättillgängligt

Rensättra ligger 1,5 km från Orminge centrum och har Myrsjöskolan som en av sina närmaste grannar. Hit kommer många för att koppla av eller träna. Skolbarnen leker och har orientering i skogen. Booleden och många mindre stigar bjuder in till vandring. Här finns även en badplats och ett välbesökt koloniområde.

Ett viktigt mål med att bilda naturreservat är att fler Nackabor ska kunna besöka Rensättra och få tillgång till friluftsliv och rekreation. Därför kommer kommunen bland annat att sätta upp skyltar med information på flera ställen. En ny promenadslinga från Myrsjöskolan till Sågsjön och längs bäcken mot Myrsjön ska märkas ut, samtidigt som Booleden förbättras på vissa blöta partier och en grillplats anläggs. Det blir fler bänkar vid utsiktspunkter och leder. I framtiden blir det även möjligt att inrätta ett hundträningsområde.

Läs mer om Rensättra naturreservat här

Sidan uppdaterades: