Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Bagarsjön

Bagarsjön i Lännersta är mycket populär som lokal bad- och fiskesjö. Den används för aktiviteter också vintertid. Bild ovan: Inte någon ubåt, utan en apparat för syresättning av bottenvattnet i Bagarsjön.

Sjöfakta

Yta 6,0 hektar
Medeldjup 2,8 meter
Maxdjup 6,0 meter
Nivå 16,0 meter över havet
Volym 180 000 m³

Sjön är näringsrik och har periodvis drabbats av algblomning och igenväxning. Föreningar i området har tillsammans med kommunen gjort stora insatser för att förbättra tillståndet i sjön.

Sjön har fått sitt namn efter Lännersta Bageri, som tidigare låg mitt emot badplatsen.

Bad och friluftsliv

skridskoåkning

Sjön plogas av Nacka kommun när isen är tillräckligt tjock. Se israpporten för mer information.

Bad

En kommunal badplats med fin sandstrand, bryggor och badflotte finns vid norra stranden.
Badplatser i Boo

Fiske

Boo Fiskevårdsområdesförening förvaltar fisket i sjön, men har upplåtit fiskerätten till Lännersta Fiskevårdsförening. Fiske förutom kräftfiske är tillåtet med handredskap som är försett med lina och krok, t.ex. metspö, katspö, pilk och pimpel. Redskapen får dock inte ha mer än tio krokar och fiskemetoden får inte kräva båt.

Allt fiske är förbjudet under lekperioden 15 april - 15 juni.

Om fiskerätt i Nacka

Vid kommunens provfiske 2002 hittades abborre, mört, sarv och ruda samt musselarterna spetsig målarmussla och stor dammussla.

Miljön i och kring sjön

Växt- och djurliv

Undervattensvegetationen är mycket kraftig, särskilt i sjöns östra del, med bland annat näckrosor och vattenaloe. Strandskydd gäller i vatten och på land för delar av sjön.

Miljötillstånd

Bagarsjön har under hela 1900-talet varit en näringsrik sjö. Eftersom den är relativt grund finns det risk för att den snabbt kan växa igen. Siktdjupet är måttligt. Sjön innehåller höga halter fosfor och måttligt höga halter kväve. Syrebrist uppträder ofta. Den utbredda syrebristen kan öka fosforhalten i bottenvattnet. Om temperaturskiktningen i sjön bryts kan algblomningar utvecklas.

Sommaren 2016 har en helt annan typ av alger funnits i Bagarsjön. De har sett ut som trådiga gröna moln strax under vattenytan. Laboratorieprover har visat att det rör sig om en form av gröna vridbandalger (troligen Mougetia). De bildar inga giftiga ämnen och bryts ner relativt snabbt. Bilden visar ett prov i mikroskop.

Tillrinningen består till största delen av dagvatten från villaområden och vägar. Föroreningar därifrån är ett hot mot livet i sjön.

Vid kraftiga regn är tillrinngingen till sjön större än avrinningen. Det innebär att sjöns vattennivå stiger snabbt, med risk för att lågt placerade byggnader kan översämmas.

Tillstånd enligt Naturvårdsverkets klassning
näring - fosfor
näring - kväve
surhet - alkalinitet
siktdjup

Sjövård

Vegetation i sjön har avverkats återkommande sedan 1970-talet. Den kraftiga igenväxningen av sjön ledde till att sjöytan minskade från 5,9 till 4,8 hektar. Därför genomfördes 1988-89 en muddring i sjöns östra del för att öka den fria vattenytan.

Den viktigaste åtgärden för att hejda igenväxningen har under en tid varit att avlasta sjön från allt tillrinnande förorenat vatten, främst dagvatten.

Sedimenten vid bottnen av Bagarsjön innehåller höga fosforhalter. Sedan en studie visat att läckage av näring från bottnen hade blivit den dominerande källan till gödning av sjön genomfördes under sensommaren 1997 en kemisk fällning för att binda fosforn och hindra fortsatt läckage. Senare har åtgärder satts in för att förbättra syretillgången i sjöns bottenvatten (se bild).

I februari 2006 dog mycket fisk i sjön efter en period med akut syrebrist.

Ända sedan 1970-talet har boende runt Bagarsjön engagerat sig i arbetet för att förbättra tillståndet i sjön, genom idéer, ideellt arbete och insamlingar. Idag är "sjöräddarna" samlade i Badsjöföreningen Karparna. Den festival de arrangerar varje sommar är både en träffpunkt för området och ett sätt att informera och samla pengar till sjövårdsarbetet. Många insatser av det slaget har genomförst som samarbeten mellan föreningen och Nacka kommun.
Karparnas webb

Sidan uppdaterades: