Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kocktorpssjön

Kockstorpssjön har delvis skapats genom uppdämning. Sjön ligger i ett bebyggt område mellan Värmdöleden i norr och ett villaområde i väster. Södra stranden ligger inom Tollare naturreservat. Sjön används för bad och fiske.

Sjöfakta

Yta 5,0 hektar
Medeldjup 2,0 meter
Maxdjup 6,1 meter
Nivå 26,9 meter över havet
Volym 100 000 m³

Bad och friluftsliv

Bad

En barnvänlig kommunal badplats sjön finns vid sjöns södra strand.
Badplatser i Nacka

Motion

Grönområdena söderut, mot Tollare, är lämpliga marker för vandringar och löpning. Björknäs idrottsplats ligger nära sjön.

Delar av sjön och mark söderut ingår i Tollare naturreservat.

Fiske

Boo Fiskevårdsområdesförening förvaltar fisket i sjön.
Fiske och fiskerätt

Tillgänglighet

Stränderna är lättåtkomliga, förutom i sjöns nordvästra del.

Miljön i och kring sjön

Växt- och djurliv

En stor del av sjöns yta är täckt av flytbladsväxter som gäddnate och näckrosor. På senare år har undervattensvegetationen brett ut sig kraftigt. Andra växter förekommer mer fläckvis runt stränderna är säv, pil, sälg, asp, björk, kaveldun, svärdslilja och vattenklöver.

Strandskydd i vattnet och på land gäller runt delar av sjön.

Om Tollare naturreservat

Miljötillstånd

Kocktorpssjön är en näringsrik sjö. Fosfor- och kvävehalter klassas som måttligt höga. Syrebrist uppträder ofta upp till 1,5-2,0 meters djup i slutet av vintern. Under sommarhalvårets skiktningsperiod blir det oftast syrefritt under 4 meters djup. Motståndskraften mot försurning är god.

Sjön belastas med dagvatten bland annat från en trafikplats på Värmdöleden.

Tillstånd enligt Naturvårdsverkets klassning
näringstillstånd - fosfor
näringstillstånd - kväve
surhetstillstånd/alkalinitet
siktdjup

Sjövård

Vegetation avverkas regelbundet. Sjön restaurerades delvis 1972, då den västra delen muddrades. Samtidigt sänktes vattenytan. Restaureringsförsöken har inte förhindrat att vegetationsutbredningen är kraftig.

Kocktorpssjön har varit hårt belastad av dagvatten från det närliggande samhället och andra hårdgjorda ytor. Det har avhjälpts genom att en dagvattendamm har byggts. Det tillrinnande vattnet från motorvägen renas i en dagvattendamm innan det släpps ut i sjön.

Sidan uppdaterades: