Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tollare naturreservat

Tollare naturreservat ligger i sydvästra Boo och är det största sammanhängande grönområdet i hela södra Boo. I reservatets norra del ligger Kocktorpssjön och i mitten av reservatet sjön Tollare träsk. Ön Mårtens holme i södra delen vid Lännerstasundet ingår i reservatet.

Hitta hit

Med kollektivtrafik: Tollare naturreservat ligger cirka 12 km från Slussen. Buss 414, 442 avgår från Slussen och stannar i närheten av reservatet.
Med bil: kör väg 222 och ta av mot Eknäs efter Skurubron. Därefter följer du Sockenvägen som leder fram till och genom reservatet.
Parkering: Parkering finns längs med Sockenvägen vägen strax sydväst om Tollare träsk.
Gå eller cykla: Det är enkelt att nå reservatet från ett flertal gång- och cykelvägar som leder in i området från omkringliggande bostadsområden.
Länk till karta/tavla.pdf

Fakta och dokument

Areal: 80 ha
Förvaltas av: Nacka kommun
Markägare: Nacka Kommun, NCC, Jerntorget samt Erstavik

Tollares Föreskrifter, Avgränsning, Skötselplan (PDF-dokument, 7,3 MB)

Tollare naturreservat skylt_infosida.jpg

Att göra i reservatet

Södra Boo har inte så mycket orörd natur. Därför är Tollare naturreservat viktigt för många som bor i Eknäs, Hjortängen och Lännersta.

Bada

Kockstorpssjön ligger i den norra delen av reservatet. Här finns en anlagd badplats med brygga och stora klippta gräsmattor för lek och idrott.
Läs mer om Kocktorpssjön

Motionera

I reservatet finns många stigar och ett elljusspår där du kan promenera eller springa. Naturen bjuder ett kuperat landskap bestående av blanskog och urberg med höjdvariationer och flera utkiksplatser. I södra delen finns en strandpromenad längs med Lännerstasundet.

Fågelskåda vid Tollare träsk

svarthakedopping-ronny-fors-670x290.jpg
Foto: Svarthakedopping i Tollare träsk

Tollare träsk tillhör enligt länsstyrelsen de mest värdefulla områdena i hela länet. Kommunen klassar sjön som ekologiskt känslig och strandskydd gäller i vattnet och på land utmed sjöns norra och västra stränder. Träsket ligger ungefär i mitten av reservatet och är omgiven av skogsmarker och villabebyggelse.
Här häckar bland annat svarthakedopping med sitt röda öga, smådopping och rörhöna. Dessa fåglar trivs bäst i fiskfria sjöar som Tollare träsk.
Tips för att komma igång med fågelskådning.
Läs mer om sjön Tollare träsk

Hundrastgård

Vid Sockenvägen finns en hundrastgård där din hund kan få springa fritt och träffa andra hundar. Tänk på att hålla hunden kopplad i resten av reservatet.
Här kan du läsa om Nackas hundrastgårdar.

Pulkabacke

Nordost om Tollare träsk ligger Hjortberget med fin utsikt. Bergsklacken fungerar utmärkt som pulkabacke på vintern.

Utkiksplatser

Tollare-utsikt-670x290.jpgOmrådet närmast Lännerstasundet i den sydligate delen av reservatet används inte lika mycket som de norra delarna, så här finns störst möjlighet att få lugn och ro. Här finner du härliga utkiksplatser ut mot Lännerstasundet.

Natur och kultur

Tollare gård

Tollare gård som ligger i sydvästra reservatsdelen har anor från 1400-talet. Sedan 1945 har Tollare folkhögskola sina lokaler här.
Läs mer om Tollare folkhögskola

Höga naturvärden i reservatet

Tollare naturreservat består av fem skilda delar, där partiet från Lännerstasundet i söder över Tollare träsk och upp mot Kocktorpssjön i norr är det största området. Reservatet är rikt på gamla ekar och tallar med höga naturvärden. Mellan Sockenvägen och Hedströms väg ligger en fin ekbacke - ett perfekt ställe för fikapaus.

Skyttevärn från andra värdskriget

Norr om Tollare träsk finns luftförsvarsvärn från andra världskriget. Skyttevärnen är välbevarade och de är en del av vår nutidshistoria. På Hjortberget ligger Tollareställningen, som var en del av den
yttre försvarsringen för Stockholms luftförsvar.

Ställningen uppfördes under andra världskriget och är den bäst bevarade anläggningen av sitt slag i Stockholmsområdet. Det fanns 20
sådana ställningar med kraftfulla 75 mm kanonbatterier runt Stockholm. Värnen är upptagna som bevakningsobjekt i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister.

Regler för allmänheten

Som besökare i området måste du följa de föreskrifter som gäller i reservateat för allmänheten.

Det är inte tillåtet att:

 • Förstöra eller skada fasta naturföremål
 • Skada levande eller döda träd, buskar och annan växtlighet, genom att till exempel gräva upp växter, mossor och lavar eller ta bort vedlevande svampar
 • Störa djurlivet
 • Medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplad. Undantag: inom den inhägnade hundrastgården
 • Tälta
 • Elda, förutom i medhavd grill eller på anvisad plats
 • Tippa trädgårdsavfall eller annat skräp
 • Cykla utanför anlagda stigar och vägar
 • Cykla i elljusspåret
  Läs mer om att cykla i naturen i Nacka

Skötselplan och föreskrifter

Naturreservat har särskilda bestämmelser om skydd och skötsel. Vilken skötsel och föreskrifter som gäller varierar mellan olika reservat, bland annat beroende på områdets karaktär och vilka naturvärden man vill skydda.
Här kan du läsa vad som gäller angående skötsel och föreskrifter förTollare naturreservat

Dispens från reservatsregler

Om du vill göra något i våra naturreservat som inte är tillåtet enligt föreskrifterna behöver du söka dispens. Det ges endast undantagsvis och bara om det man vill göra inte står i strid med syftet med naturreservatet. Exempelvis kan inte dispens ges för sådant som förstör värdefulla naturmiljöer som reservatet är tänkt att skydda. Det ska också finnas ett särskilt skäl för dispens, exempelvis att anläggningen underlättar för det rörliga friluftslivet.

Vid handläggningen av dispensansökan görs en avvägning mellan intresset för att få utföra åtgärden och de miljö- och friluftsintressen som reservatet ska skydda. Det är viktigt att du som ansöker om dispens är medveten om att det kan finnas villkor som måste uppfyllas. För att få dispens behöver du bland annat kompensera för den skada på naturvärden eller friluftslivet som uppstår när du utför din åtgärd, genom att göra något bra för naturen inom reservatet.

Hämta blankett för ansökan om dispens (PDF-dokument, 122 kB)

Sidan uppdaterades: