Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Myrsjön

Myrsjön är en grund sjö som bildats genom uppdämning. I närheten finns småindustrier vid Kummelberget, flerbostadshus i Orminge och Rensätras villaområde. Sjön används lokalt för för bad och fiske.

Sjöfakta

Yta 11,0 hektar
Medeldjup 1,6 meter
Maxdjup 3,5 meter
Nivå 28,0 meter över havet
Volym 190 000 m³

Bad och friluftsliv

Skridskoåkning

Sjön plogas av Nacka kommun när isen är tillräckligt tjock. Se israpporten för mer information.

Bad

En ordnad badplats (inte kommunal) finns vid Myrsjöns festplats. Ingen parkeringsplats finns vid badet.

Motion

Booleden (markerad vandringsled) passerar följer sjöns södra strand. Strövområden finns också väster och norr om sjön, mot Skarpnäs och Hasseludden.
Om Booleden

Fiske

Boo Fiskevårdsområdesförening förvaltar fisket i sjön. Fiske är tillåtet med handredskap som är försett med lina och krok, t.ex. metspö, katspö, pilk och pimpel. Redskapen får dock inte ha mer än tio krokar och fiskemetoden får inte kräva båt.
Om fiskerätt i Nacka

Miljön i och kring sjön

Växt- och djurliv

En stor del av sjöns yta är täckt av näckrosblad. Viken i sjöns västra del har tät växtlighet bestående av näckrosor, säv, kaveldun, vattenklöver, fräken, blandvass och närmast stranden busk- och sjökantsvegetation. Strandskydd gäller i vattnet och på land i delar av sjön.

Miljötillstånd

Myrsjön är mycket näringsrik. Siktdjupet är litet. Syrebrist i bottenvattnet uppträder vissa år upp till 1 meters djup, vilket motsvarar ungefär två tredjedelar av sjöns bottnar. Belastingen ligger över gränsen för "farlig". Motståndskraften mot försurningen är mycket god.

Sjön belastas med avlopps- och dagvatten. Dagvatten från industriområdet har medfört förhöjda halter av bland annat tungmetaller vid utsläppet i sjöns norra del. De föroreningarna innebär dock ingen risk för badande.

En pumpstation med katastrofutsläpp är placerad vid sydöstra delen av sjön.

Vid kraftiga regn är tillrinngingen till sjön större än avrinningen. Det innebär att sjöns vattennivå stiger snabbt, med risk för att lågt placerade byggnader kan översämmas.

Tillstånd enligt Naturvårdsverkets klassning
näringstillstånd - fosfor
näringstillstånd - kväve
surhetstillstånd/alkalinitet

Sjövård

Vegetation i sjön har avverkats på mekanisk väg.

En slingrande dagvattendamm anlagdes 2006 i ett sankt område mellan Myrsjön och Kummelberget, i syfte att minska påverkan av förorenat dagvatten därifrån.
Myrsjöns dagvattendamm

Myrsjöns sediment är näringsrika. Vid syrebrist avges näring till vattnet och blir tillgängligt för produktion. Därför är det viktigt att syreförhållandena förbättras för att minska läckagen för sedimenten.

Sidan uppdaterades: