Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sandasjön

Sandasjön är en skogssjö i det stora Erstaviksområdet. Källvatten som filtreras genom Stockholmsåsen vid sjöns västra strand lockar många att hämta vatten. Enskede Sportfiskeklubb arrenderar sjön för fiske av framför allt öring. Nackas reservvattentäkt ligger vid sjön. Både sjön och dess omgivningar är därför vattenskyddsområde.

Sjöfakta

Yta 7,0 hektar
Medeldjup 2,5 meter
Maxdjup 4,7 meter
Nivå 25,8 meter över havet
Volym 170 000 m³

Tillstånd

Näring-fosfor
Näring-kväve
Surhet

Bästa tillståndsklass = blå,
sämsta = röd.
Mer förklaringar i sjöordlistan

Foto: Ronny Fors.

Bad och friluftsliv

Bad

Ingen allmän badplats finns, men fina möjligheter till bad från klippor.

Motion

Sörmlandsleden passerar norr om sjön. Markerade motionsspår finns i omgivningarna.

Fiske

Sandasjön är en mycket uppskattad fiskelokal och ädelfisk har inplanterats. Enskede sportfiskeklubb förvaltar fiskerätten och säljer fiskekort till allmänheten.
Fiske och fiskerätt

Tillgänglighet

Det går att ta sig fram till fots utmed stränderna. För hela sjön gäller utvidgat strandskydd.

Sandasjön ligger i Erstaviksområdet, som är klassat som riksintresse för friluftslivet. Riksintresset ska bevakas i allt arbete med samhällsplanering.
Om Erstavik

Miljön i och kring sjön

Växt- och djurliv

Fiskbeståndet består av småväxt abborre, gädda, mört, braxen och ruda samt inplanterad regnbåge, bäckröding och öring.

Sjön och dess omgivning har ett botanisk, zoologisk och geologisk värde. Sandasjön räknas av Nacka kommun som en ekologiskt känslig sjö.

Vid sjöns södra ände finns Nacka kommuns reservvattentäkt. Därför har föreskrifter om skydd införts i ett område som omfattar Sandasjön och dess tillrinningsområde. De innebär bland annat skärpta regler om hur oljeprodukter, bekämpningsmedel och växtnäring får hanteras i området.
Läs mer om reservvattentäkten

Miljötillstånd

Sjön är näringsfattig. Siktdjupet är litet till måttligt. Syrebrist uppträder vissa år i sjön upp till cirka 2 meters djup, vilket motsvarar 60 procent av sjöns botten. Sandasjön har inte mottagit något förorenat dag- eller spillvatten. Motståndskraften mot försurning är god.

Sandasjön och EU:s vattendirektiv

Vattnets naturliga vägar är utgångspunkten för EU:s vattendirektiv, som kommit till för att säkra en god vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. Direktivet omfattar egentligen alla sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten, men när det gäller miljömål ligger fokus på de större eller viktigare områden som kallas för vattenförekomster. Sandasjön räknas till de vattnen eftersom den ligger intill en reservvattentäkt.

Det övergripande målet är att alla vattenområden ska få god ekologisk och kemisk status. Ekologisk status delas in i fem klasser:

För kemisk status finns bara två klasser: god (blå), otillfredsställande/uppnår ej god status (röd)

Sandasjön har god ekologisk status och god kemisk status (om man räknar bort kvicksilver och bromerade difenyleter, som överskrids överallt).

Data om undersökningar och mål för vattenförekomster samlas systematiskt i VISS (Vatteninformationssystem Sverige).
Se beskrivningen av Sandasjön i VISS

Sjövård

Sjön kalkades 1984. Inga nya åtgärder har planerats.

Sidan uppdaterades: