Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Söderbysjön

Söderbysjön ligger inom Nackareservatet. Flera promenad- och cykelvägar genom reservatet går utmed sjön. Den barnvänliga badplatsen och andra platser vid sjön lockar mängder av besökare. Björkhagens golfbana ligger intill sjön.

Sjöfakta

Yta 15,0 hektar
Medeldjup 2,4 meter
Maxdjup 5,5 meter
Nivå 23 meter över havet
Volym 360 000 m³

Tillstånd

Näring-fosfor
Näring-kväve
Surhet
Siktdjup

Bästa tillståndsklass = blå,
sämsta = röd.
Mer förklaringar i sjöordlistan

Bild: Utsikt över södra Söderbysjön med badplats. Foto Ronny Fors.

Bad och friluftsliv

Bad

Söderbysjöns badplats ägs och sköts av Stockholms stad. Där finns en barnvänlig sandstrand omgiven av generösa gräsytor. För mer information om Söderbysjöns badplats hänvisas till Stockholms stad. Där kan du bland annat hitta uppdaterad information om kvalitet på badvattnet. Enligt Stockholms stad, gällande vattenprover "påbörjades år 2019, vilket betyder att badet kan bli officiellt strandbad först 2022." Det gör att Söderbysjön inte finns med i den officiella statistiken ännu.

Badplatser i Älta

Motion och friluftsliv

Förutsättningarna för motion och friluftsliv är goda. Flera motionsspår, som utgår från Hellasgården, passerar nära sjön. Sörmlandsleden börjar vid Björkhagens kyrka och passerar nära sjön.

Vintertid används sjön för skridsko- och skidåkning. Sjön används även för paddling. Björkhagens golfbana ligger intill sjön, med klubbhus och servering nära badplatsen.

Fiske

Sportfiskekortet, som ges ut av Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt, gäller för fiske i sjön. Vid kommunens senaste provfiske hittades abborre, gädda, sutare, mört, braxen och björkna samt musselarten stor dammussla.
Fiske och fiskerätt

Miljön i och kring sjön

Växt- och djurliv

Ett brett bälte av gula näckrosor och säv med inslag av vattenpilört täcker sommartid vattenytan i norra delen av sjön. Sjöns västra vik är till stora delar täckt av säv och gula näckrosor. Den östra viken är beväxt med starr, fräken, gul näckros och säv. Gräsand och enstaka exemplar av sothöna och skäggdopping häckar i området. En bäverfamilj har på byggt en hydda i sjön.
(Illustration: Mattias Pettersson. Klicka för att se bilden större.)

Mellan Ulvsjön och Söderbysjön finns två sällsynta insektsarter, en skinnbagge (Stor aspbarkskinnbagge, Mezira Tremulae) och en långhorning (Strangalia Attenuata).

Söderbysjön och Dammtorpssjön ingår i EUs nätverk för värdefull natur Natura 2000. Sjön ligger också i Nackareservatet (naturreservat). Utvidgat strandskydd gäller för hela sjön.
Om Nackareservatet

Söderbysjön-Dammtorpssjön i Natura 2000

Genom att skydda områden inom ramen för Natura 2000-nätverket vill man bevara naturtyper och arter som är värdefulla ur ett europeiskt perspektiv. Länsstyrelserna väljer ut vilka områden som ska ingå.

Söderbysjön-Dammtorpssjön har valts ut som exempel på tre naturtyper: naturligt näringsrika sjöar (19,3 hektar), silikatbranter (1,9 hektar), ädellövskog i branter (1,2 hektar). Tre djurarter var också motiv till att området valdes ut: bred gulbrämad dykare, bred paljettdykare och citronfläckad kärrtrollslända (se bilden nedan, foto: Ronny Fors).I en bevarandeplan beskrivs området och de utpekade naturtyperna och arterna, liksom hot mot värdena och anvisningar om hur området bör skötas. Det senare underlättas av att området också ligger inom ett naturreservat.
Bevarandeplan (2016)

Huvuddelen av Natura 2000-området utgörs av själva sjöarna. Hela Dammtorpssjön och en stor del av Söderbysjön är naturligt näringsrika, med stor utbredning av nate, vattenaloe och olika flytbladsväxter. En zon på 50 meter runt sjöarna och kring norra delen av kanalen mot Ältaån hör också till Natura 2000-området. Den skyddade ädellövskogen finns i en brant vid sydöstra delen av Söderbysjön. Skyddade silikatsluttningar (bergart som bildats av föreningar av kisel och syre) med lavar och mossor finns på flera platser utmed Söderbysjöns stränder, i södra delen av området.

De skyddade arter som pekas ut lever bara i sjöar som både har en rik vattenvegetation och öppna vattenspeglar. Vattenaloe, som är vanlig framför allt i Dammtorpssjön, är en typisk art för sådana miljöer. Grön mosaiktrollslända är beroende av vattenaloe eftersom den lägger sina ägg bara på den växten. Den citronfläckade kärrtrollslända är en indikator på att trollsländefaunan över huvud taget är rik.

Miljötillstånd

Söderbysjön har under lång tid påverkats av näringsrikt vatten från Ältasjön, som ligger högre upp i sjösystemet. Siktdjupet kan understiga 1 meter på grund av algblomningar. Fosfor- och kvävehalterna är höga. Syrebrist har ibland orsakat svavelvätebildningar på bottenvattnet med fiskdöd som följd.

Söderbysjön och EU:s vattendirektiv

Vattnets naturliga vägar är utgångspunkten för EU:s vattendirektiv, som kommit till för att säkra en god vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. Direktivet omfattar egentligen alla sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten, men när det gäller miljömål ligger fokus på de större eller viktigare områden som kallas för vattenförekomster. Söderbysjön hör till de vattnen, eftersom sjön ligger i ett Natura 2000-område.

Det övergripande målet är att alla vattenområden ska få god ekologisk och kemisk status. Ekologisk status delas in i fem klasser:

För kemisk status finns bara två klasser: god (blå), otillfredsställande/uppnår ej god status (röd)

Söderbysjön har idag är måttlig ekologisk status och god kemisk status (om man räknar bort kvicksilver och bromerade difenyleter, som överskrids överallt).

Data om undersökningar och mål för vattenförekomster samlas systematiskt i VISS (Vatteninformationssystem Sverige).
Se beskrivningen av Söderbysjön i VISS

Sjövård

Det är viktigt att avlasta sjön från näringsrikt vatten.

Sidan uppdaterades: