Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Nacka kommun arbetar emot en etablering av stenkross i Gungviken

Skanska har anmält att de vill starta en verksamhet med stenkrossning inom området Gungviken. En enig miljö- och stadsbyggnadsnämnd med samtliga partier i Nacka kommun har tagit ställning emot krossen, och har nu tagit ärendet upp till Mark- och miljööverdomstolen.

Vad är Nacka kommuns ställning i detta ärende?
– Vi – samtliga partier i kommunfullmäktige – har motsatt oss den här stenkrossen ända sedan starten. Vi har lyckats stoppa krossen i fem år och fortsätter kämpa emot den på olika sätt. Platsen är helt enkelt olämplig, det skulle medföra för stora olägenheter. Vi behöver lugnet i naturen, säger Mats Gerdau (M), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

Mats 647.jpg

Vad kan ni göra för att förhindra att en stenkross etableras i Gungviken?
– Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är och har varit tydlig med att Gungviken är en olämplig plats för en stenkross. Därför förbjöd nämnden verksamheten redan 2019 och har hållit fast vid det förbudet sedan dess. Argumenten mot en stenkross är många och nämndens bedömning är att platsen inte uppfyller de krav som finns i miljöbalken för att kunna tillåta verksamheten, säger Johan Krogh (C), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Johan Krogh.jpg

Vad finns det för argument emot en etablering?
– Jag tycker att vi har starka argument. Verksamheten skulle innebära olägenheter för omkringboende, bland annat i form av buller i Duvnäs och långt utöver Lännerstasundet. Vi har trafiken till och från området med massor av lastbilar på en smal slingrig väg. Om vi tittar på ärendet ur ett miljöperspektiv, så ligger det så kallade nyckelbiotopsområden, alltså områden med höga naturvärden, i direkt anslutning till området. Det byggs mycket i Nacka, men man måste också förstå att vi människor behöver ostörda naturområden för att må bra, säger Mats Gerdau.

Vad är status i ärendet just nu?
– Ärendet ligger nu för prövning hos Mark- och miljööverdomstolen och vi inväntar deras beslut, säger Johan Krogh. Vår bedömning är dock att en stenkross är helt olämplig och kommer att agera för att den inte ska bli av.

Läs mer om ärendet här.

Läs om processen vid en anmälan av verksamhet med stenkross.

Sidan uppdaterades: