Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Anmälan av krossning, sortering med mera

 1. Behöver du anmäla eller söka tillstånd?

  Den som planerar att krossa eller sortera berg, naturgrus med mera behöver göra en anmälan till miljöenheten i Nacka kommun. Detsamma gäller för mekanisk bearbetning av icke farligt avfall. Syftet med anmälan är att kommunens miljömyndighet ska kunna bedöma hur verksamheten uppfyller krav om bland annat buller och utsläpp, och ta ställning till om platsen är lämplig.


  Undantag: Om det inte finns detaljplan eller områdesbestämmelser för platsen och verksamheten ska bedrivas på samma plats högst 30 dagar under en tolvmånadersperiod, behöver ingen anmälan göras för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter.

  Om mer än 10 000 ton icke farligt avfall ska behandlas krävs tillstånd av Länsstyrelsen.
  Här finns information från länsstyrelsen om tillstånd och prövning av miljöfarliga verksamheter.

 2. Ta fram ansökningshandlingar!

  På blanketten framgår vilka uppgifter och bilagor som ska lämnas. Vi behöver framför allt en situationsplan (skalenlig, lättläst karta med anläggningens olika delar och närmaste bostäder markerade), egenkontrollprogram för miljö och hälsa och vanligen en bullerutredning.

  Anmälan ska göras av verksamhetsutövaren, det vill säga det företag som ska ansvara för verksamheten.

  Hämta blankett för anmälan


  Välkommen att kontakta Stadsbyggnadsservice om du har frågor kring arbetet med en anmälan eller är osäker på om anmälan behöver göras.

 3. Skicka in anmälan!

  Skicka anmälan till Nacka kommun, Miljöenheten, 131 81 Nacka, minst sex veckor innan du planerar att starta verksamheten.

  Du kan också mejla anmälan till miljoenheten@nacka.se. Det ska i så fall vara en underskriven och inskannad anmälan, där alla sidor är skalenliga när man skriver ut dem.

  Tänk på att det kan behövas andra tillstånd, till exempel bygg- eller marklov. Om du är osäker, kontakta gärna Stadsbyggnadsservice och fråga. Här kan du läsa mer om bygglov och anmälan.

 4. Vad händer sedan?

  Handläggaren på miljöenheten som granskar din anmälan tar förmodligen kontakt med dig. Det kan till exempel gälla att anmälan behöver kompletteras.

  I mindre komplicerade frågor beslutar miljöenheten, i större eller mer komplicerade frågor tas beslutet av miljö- och stadsbyggnadsnämnden.
  Ett positivt beslut brukar innehålla villkor om hur verksamheten får bedrivas. De ska bidra till att närboende inte utsätts för störningar och att miljön inte tar skada. Om bedömningen blir att platsen inte är lämplig kan beslutet bli att förbjuda att verksamheten startar.

  Om beslutet går emot dig och hur du tänkt driva verksamheten, har du rätt att överklaga beslutet. Om beslutet går emot till exempel närboende, kan de överklaga.

  Du får också ett beslut om tillsynsavgift för den tid vi arbetat med ärendet. Hur stor avgiften blir beror på hur lång tid handläggningen har tagit.
  Se kommunens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (PDF-dokument, 384 kB).

  Om beslutet inte överklagats kan du starta din verksamhet. Det är viktigt att du arbetar aktivt med egenkontroll. Egenkontrollen ska dokumenteras skriftligt och kunna visas upp. En bra egenkontroll minskar risken för att miljön och människor påverkas negativt. Här kan du läsa information om egenkontroll under byggande.

Sidan uppdaterades: