Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fisksätra södra

På de storskaliga parkeringsytorna längs med Fidravägen i centrala Fisksätra planeras för cirka 250 nya bostäder som kan skapa en mer välkomnande entré till området och bidra till en förbättrad stadsmiljö.

Paulina Lindroos

Paulina Lindroos

Projektledare

08-718 80 23

Magnus Bohman

Magnus Bohman

Planarkitekt

Bild ovan: Visionsbild som visar på möjlig utformning av den planerade bebyggelsen, vy från sydost mot Fidravägen. Illustration Brunnberg & Forshed.

Ett förslag till detaljplan har tagits fram vars huvudsakliga syfte är att möjliggöra för ett effektivare marknyttjande och en komplettering med bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. Planförslaget innebär att markparkeringen tas i anspråk för fyra nya bostadskvarter med flerbostadshus i 4–6 våningar som inrymmer cirka 250 bostäder. Tillkommande bebyggelse utformas och gestaltas med hänsyn till och i samspel med den befintliga bostadsmiljön.

Fidravägen föreslås anpassas till den nya bebyggelsen genom att omvandlas till en mer inbjudande gata med gång- och cykelbana som gör det enklare och tryggare för både gående och cyklister att röra sig mellan målpunkter i området. Behovet av bilparkering föreslås lösas i nya och befintliga parkeringsgarage.

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Samrådet är nu avslutat. Under tiden 10 februari till och med 10 april 2023 var planförslaget ute för samråd där remissinstanser och berörda kan tycka till och lämna synpunkter. Tack för alla inskickade synpunkter!

  • Ett samrådsmöte i form av ett öppet hus hölls i Fisksätra Folkets Hus den 13 mars 2023. Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bemötas i en samrådsredogörelse som publiceras på denna sida i nästa skede av planprocessen när planförslaget ställs ut för granskning.
  • Planhandlingar och underlag finns att läsa under STATUS OCH HANDLINGAR.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan

Sidan uppdaterades: