Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Förskola & skola

Välja förskola och skola utan att vara folkbokförd i Sverige

Det finns olika anledningar till att man vistas i Sverige utan att vara folkbokförd i landet och skollagen styr rätten till utbildning. Observera att andra rutiner gäller för direktanvisade flyktingar/kvotflyktingar.

I Nacka kommun ska alla vårdnadshavare välja vilken förskola eller grundskola de vill att deras barn ska gå på. Ungdomar ska välja vilken utbildning och gymnasieskola de vill gå på.

Om du och/eller dina barn inte är folkbokförda i Sverige måste utbildningsenheten få ta del av vissa uppgifter och dokument för att kunna ta ställning till om barnet/ungdomen har rätt till utbildning innan du kan göra dina val. Denna rutin gäller även för gode män.

Skollagen styr vilka barn och ungdomar som har rätt till utbildning utifrån orsaken till vistelsen i landet samt vilken skolform ni söker. Här kan du läsa om regelverket och vilka dokument som efterfrågas som ska bifogas den digitala ansökan.

Nacka kommuns riktlinje för barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige


Så här gör du:

1. Gör en digital ansökan

Fyll i det digitala formuläret som är aktuellt för dig (länk nedan) och bifoga efterfrågade dokument.

2. Välj förskola eller skola

Förskola, förskoleklass eller grundskola

När du fått besked om att din ansökan har godkänts kan du som vårdnadshavare eller god man logga in i e-tjänsten Nacka24 och välja förskola, förskoleklass eller grundskola.

För att logga in i e-tjänsten Nacka24 behöver du ha ett Mobilt BankID.
Om vårdnadshavaren/gode mannen saknar Mobilt BankID skickar utbildningsenheten hem inloggningsuppgifter i form av användarnamn och lösenord.

Om din ansökan inte har blivit godkänd blir du kontaktad av utbildningsenheten, antingen via mejl eller per telefon.

Gymnasieskola

Språkintroduktion

För nyanlända ungdomar i gymnasieåldern som inte har kunskaper i svenska är det språkintroduktion som blir aktuell utbildning. Du kan läsa mer om på sidan om språkintroduktion.

Nationellt program

Söker du till ett nationellt program eller IB ska du ansöka vid ordinarie ansökningstillfälle genom Gymnasieantagningen Sthlms län.

Om din ansökan har blivit godkänd

Gymnasieskolan som du angav i din ansökan får besked av Nacka kommun att du har rätt till utbildning i gymnasieskolan. Du kontaktar själv denna skola, efter att ansökan beviljats, för att höra om de har plats.

Om din ansökan inte blivit godkänd

Om din ansökan inte har blivit godkänd blir du kontaktad av utbildningsenheten, antingen via mejl eller per telefon.

Nedan ser du de skolor i Nacka som erbjuder språkintroduktion:

Skolor i Nacka med språkintroduktion

Kontakta oss vid frågor

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Jill Salander på utbildningsenheten i Nacka kommun.

Profilbild saknas

Jill Salander

Utbildningsexpert

08-718 95 11


Information in English

In Nacka municipality, all guardians choose preschool or primary school for their children. Young people choose which education and high school they wish to attend.

If you and/or your children are not registered in Sweden, you must present certain information and documents to the Department of education (Utbildningsenheten) before you can make your choices.

The Department of education needs this information/these documents in order to decide whether the child/youth is entitled to education or not. This routine also applies to trustees.

The Swedish Education Act governs which children and young people are entitled to education based on the reason for their stay in the country and the type of school they are applying for.

In the guideline below you will find all information regarding the regulations and which documents should be attached to your online application.

Guideline regarding right to education for children/youths not registered in Sweden


How to apply:

1. Make a digital application

Fill in the digital form that is relevant to you (link below) and attach the requested documents.

2.Choose preschool or school

Preschool, preschool class or primary school

When you have been notified that your application has been approved, you as a guardian or trustee can log in to the e-service Nacka24 and choose preschool, preschool class or primary school.

To log in to the e-service Nacka24, you need a Mobile BankID.
If the guardian/the trustee does not have a Mobile BankID, the Department of education sends home login information in the form of a username and password.

If your application has not been approved, you will be contacted by the education unit, either by email or by phone.

High school

Language introduction

For newly arrived young people of upper secondary school age who do not have knowledge of Swedish, language introduction will be the current education. You can read more about on the page about language introduction.

A national program

If you are applying for a national program or IB, you must apply at the regular application opportunity through Gymnasieantagningen Sthlms län.

If your application has been approved

The upper secondary school that you stated in your application is informed by Nacka municipality that you have the right to education in the upper secondary school. You contact this school yourself, after the application has been approved, to find out if they have a place.

If your application has not been approved

If your application has not been approved, you will be contacted by the the Department of education (Utbildningsenheten), either by email or by phone.

Below you see the schools in Nacka that offer language introduction:

Schools with Language introduction

Questions? Contact us!

If you have any questions, you are welcome to contact Jill Salander at the Department of education (Utbildningsenheten) in Nacka municipality.

Profilbild saknas

Jill Salander

Utbildningsexpert

08-718 95 11

Sidan uppdaterades: