Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Illustration av en skogsbacke och ett par av de nya husen i detaljplanen Henriksdalsbacken

Henriksdalsbacken

En ny detaljplan ska göra det möjligt att bygga cirka 400 lägenheter samt verksamheter i bottenvåningarna längs befintlig gata. Henriksdalsbacken utvecklas till ett tryggt och levande gaturum och kopplingen till naturområdet i öster förstärks. Detaljplanen föreslår bebyggelse på båda sidor om Henriksdalsbacken, öster om Henriksdalsringen. På västra sidan föreslås kvartersbebyggelse med innergårdar och ett parkstråk från torget ner mot Henriksdalsbacken. På den östra sidan föreslås huvudsakligen smalare hus, så kallade lameller, för att intrånget i naturområdet ska bli så litet som möjligt.

Profilbild saknas

Sofia Gregorsson

Planarkitekt

Profilbild saknas

Johan Rapping

Projektledare

08-718 83 95

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Under vecka 15 (preliminärt den 9 – 12 april) genomför en av kommunens entreprenörer, Kemakta, provtagning av marken i området vid Henriksdalsbacken. Proverna kommer att tas i såväl gatumiljö som i naturområdet. Syftet med provtagningen är att undersöka förekomsten av eventuella markföroreningar. Resultatet förväntas bli klart någon gång i början av juni och kommer då att publiceras här på projektsidan.

  • 18 mars 2024: OBS! Justeringar gjorda i anbudsmaterialet för markanvisningstävlingen som rör följande: Enbart certifieringssystem behöver anges - ej certifieringsnivå.
  • 8 mars- 5 april 2024 - markanvisningstävling för Henriksdalsbacken del av Henriksdal, etapp1. Markanvisningstävlingen har fokus på lågt klimatavtryck i produktion, drift och mobilitet. Läs mer om tävlingen och ta del av underlag och handlingar här.
  • Planförslaget bearbetas inför att det ska ställas ut för granskning Kvartal 1 2025. Bland annat föreslås större öppningar mot naturen, ett minskat antal våningar på vissa byggnader, en ny placering för förskolan samt att busstorget utökas. Den totala byggnadsvolymen bedöms minska från cirka 450 till cirka 350 lägenheter. Kompletterande naturvärdesinventeringar och andra utredningar genomförs.

Tidigare i projektet

  • Den 16 november 2022 fick miljö- och stadsbyggnadsnämnden information om det genomförda samrådet och planarbetets fortsatta inriktning. Här kan du läsa protokollet. (PDF-dokument, 152 kB)
  • Planförslaget för Henriksdalsbacken var ute på samråd under tiden 4 februari 2022 - 17 mars 2022.
  • Planhandlingar och underlag finns fortsatt att läsa under rubriken Samråd.

Projektområdet är det gråmarkerade området. Du kan zooma i kartan med hjälp av + och -.

Sidan uppdaterades: