Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Underrättelse om granskning

Ändring av del av detaljplan för Järla sjö (DP 236), för fastigheten Sicklaön 145:1 m.fl., på västra Sicklaön, Nacka kommun

En ändring av detaljplan tas nu fram för delar av den äldre industribebyggelsen i Järla sjö. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Ändringen av detaljplanen syftar till att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse genom att införa skydds- och varsamhetsbestämmelser. Särskilt värdefull bebyggelse avses även att skyddas med rivningsförbud. Vidare syftar planändringen till att säkerställa en fortsatt blandning av bostäder och verksamheter i området, genom att begränsa tillåten markanvändning för bostäder vid befintligt torg. Outnyttjade byggrätter föreslås även att utgå i syfte att värna om den kulturhistoriska miljön. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Under tiden 23 februari 2021 till och med 6 april 2021 finns planförslaget utställt för granskning.

Planhandlingar

Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns att läsa i sin helhet på Nacka kommuns webbsida: www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/nyhetslista-samrad-granskning/2021/02/granskning-jarla-sjo

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Med anledning av rådande omständigheter kan vi hjälpa till att skriva ut handlingar och skicka till den som inte har möjlighet att ta sig till utställningshallen eller läsa på webben. Kontakta oss på registrator.plan@nacka.se eller på telefon 08-718 80 97.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Magnus Bohman, telefon 08-718 80 97, e-post: magnus.bohman@nacka.se.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2017/169 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten MSN 2017/169
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 6 april 2021. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Ersättning

I 14 kap plan- och bygglagen finns bestämmelser om vem som kan ha rätt att få ersättning för skador på grund av detaljplanen. Talan måste väckas vid Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Planenheten

Magnus Bohman
Planarkitekt

Sidan uppdaterades: