Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Underrättelse om granskning - Solsidan 55:10 och 55:11

Detaljplan för Dragarstigen 2 och 4 i Saltsjöbaden, Nacka kommun

En ny detaljplan tas nu fram för fastigheterna Solsidan 55:10 och 55:11. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Syftet med detaljplanen är att göra befintliga bostadshus på fastigheten Solsidan 55:11 samt tillhörande entrégång planenliga. Syftet är också att möjliggöra för en fastighetsreglering där mark från Solsidan 55:10 kan överföras till Solsidan 55:11. Berörda bostadsfastigheter är belägna på Dragarstigen i Solsidan inom Saltsjöbaden. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 21 april 2021, § 86 att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Strandskydd

Strandskyddsförordnandet enligt 7 kap 15 § MB föreslås bli upphävt inom kvartersmark.

Granskningstid

Under tiden 28 april 2021 till och med 26 maj 2021 finns planförslaget utställt för granskning.

Utställningslokaler och planhandlingar

Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns att läsa i sin helhet på Nacka kommuns webbsida: www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/nyhetslista-samrad-granskning/2021/04/granskning-solsidan-5510-och-5511

Detaljplaneförslaget finns även tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Med anledning av rådande omständigheter kan vi hjälpa till att skriva ut handlingar och skicka till den som inte har möjlighet att ta sig till utställningshallen eller läsa på webben. Kontakta oss på registrator.plan@nacka.se eller 08-718 94 64.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Erik Melin telefon 08-718 94 64, e-post: erik.melin@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2020/17 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten MSN 2020/17
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 26 maj 2021. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.
Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Planenheten

Erik Melin
Planarkitekt

Sidan uppdaterades: